Nájdené rozsudky pre výraz: zneužitie dominantného postavenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
67 dokumentov
104 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca, ako subjekt zriadený príslušným ministerstvom na vykonávanie správy letísk a súčasne vykonávateľ letiskových služieb, obmedzoval podnikateľské aktivity iného subjektu tým, že vynucoval neprimerané podmienky v zmluvách, svojím konaním naplnil skutkovú podstatu zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 188/1994 Z. z..

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia predsedu Protimono- polného úradu Slovenskej republiky, ktorý na základe rozkladu žalobcu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zmenil prvostupňové rozhodnutie z 29. januára 1999 tak, že vyslovil zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu žalobcom a uložil mu povinnosť zdržať sa zneužívania tohto dominantného postavenia, súčasne zrušil výrok prvostupňového rozhodnutia o uloženej pokute. Žalobca tvrdil, že
Právna veta: I. Konštrukcia generálnej klauzuly, ako je zakotvená v zákone číslo 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 2) vo vzťahu k jednotlivým demonštratívne vymenovaným skutkovým podstatám je nevyhnutná, pretože v súťažnom práve nikdy nemožno normatívne zakotviť úplný výpočet spôsobov, ktorými možno zneužiť moc na trhu na ujmu ostatných účastníkov trhu. II. Význam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia zo dňa 10. decembra 2010, a to podľa § 250 j ods. 2 písm. a/, c/, d/ O.s.p., ktorými rozhodnutiami Rada v rozkladovom konaní potvrdila rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorým úrad rozhodol, že: - konanie žalobcu v čase od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 spočívajúce v objektívne neodôvodnenom uplatňovan
Právna veta: V oblasti ochrany hospodárskej súťaže existujú paralelne popri sebe dva typy právnych predpisov, ato súťažné právne normy a regulačné právne normy. Regulačné úrady chránia hospodársku súťaž ex ante, prostredníctvom regulačných opatrení nastavujú podmienky hospodárskej súťaže do budúcna.Ex ante a ex post regulátori nepôsobia alternatívne, ale vždy popri sebe.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžh/2 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, právne zastúpeného: ius aegis s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, Bratislava, IČO: 36 857
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že identifikovanie (pomenovanie) praktík zneužitia dominantného postavenia je možné uskutočniť iba správnou úvahou príslušného orgánu, ktorá musí byť logická a racionálna. Ide o autoritatívne vyjadrenie úsudku kompetentnej osoby na skutkový stav . V právnom systéme musí existovať niekto, kto povie: „toto konanie podnikateľa je zneužitím dominantného postavenia“ a prvýkrát ho autoritatívne zadefinuje rozhodnutím. Právomoc protimonopolného úradu na tento úsudok je daná zákonom v ust. § 22 ods.1, písm .b) zákona č. 136/2001 Z.z. podľa ktorého „úrad vydáva rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a člen iek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : M. – P. M . B., príspevková organizácia , B., právne zastúpen ý JUDr. A. L. advokátkou, B., proti žalovanému : Protimonopolný úrad Slovenskej republiky , Drieňová 24 , Bratislava , v konaní o preskúmanie
Právna veta: 1. Vymedzenie skutku je určite možné v priebehu konania meniť v závislosti od skutkových zistení, avšak vo vydanom rozhodnutí - v jeho výroku, keďže on nadobúda právoplatnosť, musí byť jednoznačné, čoho sa administratívne stíhaný subjekt dopustil a v čom spáchaný delikt spočíva. 2. Ustanovenie § 8 ods. 5 je špeciálnym ustanovením (čo uviedol aj sám žalovaný na str. 24 vyjadrenia k žalobe), ktoré sa vzťahuje na špeciálne subjekty - vlastníka alebo správcu unikátneho zariadenia - ktorý zneužije svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu tým, že odmietne k unikátnemu zaria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: S. T. , a.s. , K. , IČO: X. , zastúpený: AK R. , proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2009/DZ//R/2/
Právna veta: Konanie, ktoré Protimonopolný úrad vo svojom právoplatnom rozhodnutí kvalifikoval ako zneužitie dominantného postavenia na relevantnom trhu formou diskriminácie podľa § 7 ods. 5 písm. c) zák. č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, môže byť zároveň nekalou súťažou podľa § 44 ods. 1 Obch. zák., len ak ten, kto uvedenú povinnosť porušil, a ten, voči komu ju porušil, sú voči sebe v postavení vzájomných súťažiteľov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a z členov senátu JUDr. Jany Zemaníkovej, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Juraja Semana, v právnej veci navrhovateľa H. , IČO: X. , zast. Mgr. G. , prot i odporcovi S. , IČO: X. , zast. JUDr. E. , o zaplatenie 830 653 Sk s prísl., na dovolanie žalovaného proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
Kľúčové slová: súčasť vecihlavná vecprávny režim hlavnej veci
Právna veta: Odvolací súd pripomína aj ustálenú súdnu judikatúru k ustanoveniu § 120 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej súčasť veci zdieľa to, čo sa po právnej stránke týka veci hlavnej. Súčasť veci patrí k hlavnej veci a tvorí s ňou jeden celok. Súčasť veci sa riadi právnym režimom hlavnej veci. Keďže v dôsledku fyzického spojenia, hoci aj skôr samostatnej veci sa jedna vec stane súčasťou inej hlavnej veci (a tak stratí znaky, ktoré ju ako vec v právnom zmysle individualizujú) vlastníctvo súčasti nadobudne vlastník veci aj vtedy, ak náklady na zabudovanie prípadne aj na zabezpečenie súčasti vynaložila os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Erik y Čanádyov ej a Mgr. Petr a Melicher a v právnej veci žalobcu: E. , a.s. so sídlom B. , IČO: X. v zastúpení: JUDr. O. K. , advokát, so sídlom B. , proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky so sídlom Drieňová 24, Bratislava v konaní o preskúmanie zákon
Právna veta: 1. Z ustálenej judikatúry teda možno vyvodiť, že protisúťažné správanie jednej spoločnosti môže byt' pripísané inej, ak sú splnené dve podmienky: nová spoločnosť pokračuje v aktivitách predchádzajúcej spoločnosti - subjektu, ktorý sa dopustil porušenia, t.j. existuje kontinuita ekonomických činností a druhá, že pôvodný subjekt zanikol. Cieľom je zabezpečiť, aby správanie, ktoré by malo byt potrestané, nezostalo nepotrestané a neboli zmarené ciele ochrany súťaže z dôvodu určitých zmien u podnikateľov. V prvom rade je teda sankcionovaný vždy porušovateľ a v prípade jeho zániku jeho nástupca, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžhpu /1/20 11 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. Matejom Valašikom, Advokátska kancelária Valašik & Partners, Ul. 29. augusta č. 5, Br
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: S. T. , a.s. , K. , zastúpený: A. , proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2008/DZ/2/1/091 zo dňa 28. októbra 2008
MENU