Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: zneužitie dominantného postavenia


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zneužitie dominantného postavenia
  • zneuzitie nájdené 1043 krát v 571 dokumentoch
  • dominantny nájdené 578 krát v 168 dokumentoch
  • postavenie nájdené 21916 krát v 9605 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 133 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 18 dokumentov


Zneužitie dominantného postavenia na relevantnom trhu - poskytovanie sublicencií na ochrannú známku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil zneužitie dominantného postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý vystihuje spôsoby správania podniku v dominantnom postavení, ktorých podstatou je ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na základe prítomnosti dominantného podniku stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že koncepcia zneužitia dominantného postavenia sa neobmedzu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zneužitie dominantného postavenia a s ním súvisiace zásady trestania Monopolným úradom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že identifikovanie (pomenovanie) praktík zneužitia dominantného postavenia je možné uskutočniť iba správnou úvahou príslušného orgánu, ktorá musí byť logická a racionálna. Ide o autoritatívne vyjadrenie úsudku kompetentnej osoby na skutkový stav . V právnom systéme musí existovať niekto, kto povie: „toto konanie podnikateľa je zneužitím dominantného postavenia“ a prvýkrát ho autoritatívne zadefinuje rozhodnutím. Právomoc protimonopolného úradu na tento úsudok je daná zákonom v ust. § 22 ods.1, písm .b) zákona č. 136/2001 Z.z. podľa ktorého „úrad vydáva rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Protimonopolný úrad súťaže má právo konať a rozhodnúť vo veciach zneužívania dominantného postavenia voči subjektom, ktoré pôsobia v elektroenergetike (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Protimonopolný úrad ako všeobecný orgán ochrany hospodárskej súťaže má právo konať a rozhodnúť vo veciach zneužívania dominantného postavenia aj voči subjektom, ktoré pôsobia v elektroenergetike. Zákon č. 136/2001 Z. z. v žiadnom zo svojich ustanovení nevylúčil pôsobnosť úradu konať v elektroenergetickom sektore. Najvyšší súd sa preto nestotožnil s takto formulovanou námietkou žalobcu, ktorá by znamenala, že každý právny predpis vydaný URSO predstavuje reguláciu a zároveň predstavuje vylúčenie kompetencie protimonopolného úradu, keďže je v rozpore s princípmi aplikácie súťažného práva v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Možnosť meniť vymedzenie skutku v priebehu konania; Zneužitie dominantného postavenia odmietnutím zabezpečenia prístupu k unikátnemu zariadeniu; Použitie skutkovej podstaty zneužitia dominantného postavenia vytvorenej na princípe generálnej klauzuly pri posudzovaní sankcionovateľnosti zneužitia dominantného postavenia odmietnutím zabezpečenia prístupu k unikátnemu zariadeniu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: 1. Vymedzenie skutku je určite možné v priebehu konania meniť v závislosti od skutkových zistení, avšak vo vydanom rozhodnutí - v jeho výroku, keďže on nadobúda právoplatnosť, musí byť jednoznačné, čoho sa administratívne stíhaný subjekt dopustil a v čom spáchaný delikt spočíva. 2. Ustanovenie § 8 ods. 5 je špeciálnym ustanovením (čo uviedol aj sám žalovaný na str. 24 vyjadrenia k žalobe), ktoré sa vzťahuje na špeciálne subjekty - vlastníka alebo správcu unikátneho zariadenia - ktorý zneužije svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu tým, že odmietne k unikátnemu zaria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: 1. Diskriminácia patrí medzi skutkové podstaty narušovania hospodárskej súťaže a je postihovaná v rámci generálnej klauzuly nekalej súťaže. Odvolací súd neuznal námietku žalovaného, že spotrebitelia, resp. právnické osoby, ktorých práva boli porušené nedovoleným obmedzovaním súťaže, si môžu právo na náhradu škody uplatniť výlučne podľa Občianskeho zákonníka a nie podľa Obchodného zákonníka, ktorý v ustanovení § 373 a nasl. predovšetkým upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu. Odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 757 Obch. zák., ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... daná, protiprávny úkon, vznik škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vznikom škody. Podstata zneužitia dominantného postavenia žalovaného nespočíva v neuzavretí kúpnych zmlúv so žalobcom. Odvolací súd konštatuje, že diskriminácia v hospodárskej ... ktorého práve v intenciách tohto zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa odporca dopustil konania majúceho povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu a nie v intenciách Obchodného zákonníka. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže je ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
300/2005 - Trestný zákon
Merito o zaplatenie 150 000,- Sk
... čl. IV bod 10 Zmluvy o vzájomnej spolupráci zotrvať v poistení po dobu 5 rokov a 7 mesiacov nemá povahu zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu poistenia a povahu zneužitia má v rozsahu doterajšieho poistenia. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, Protimonopolný úrad SR ...
Súvisiace predpisy:
301/2006
Merito zneužívanie dominantného postavenia na trhu
... postavenie práve na tomto konkrétnom trhu toto nielen prezumovať, ale náležite zistiť a odôvodniť, pričom nepostačujú len všeobecné formulácie. Zneužitie dominantného postavenia Správny orgán začal všeobecné prešetrovanie na relevantnom trhu na základe podnetu I.. Ž., podstatou ktorého bola nespokojnosť s postupom pri určovaní ...
Súvisiace predpisy:
31/2006, 655/2004, 204/2004, 71/1967, 136/2001, 99/1963, 1/2003, 757/2004, 453/2000, 195/2000, 50/1976, 465/2002, 71/1992, 102/2006
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... 2 písm. a/ zák. č. 136/2001 Z.z. zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok. Podstatou zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu je teda podľa uvedeného ustanovenia zákona ... za zneužitie dominantného postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. a/ ZOHS a konštatoval, že podľa § 8 ods. 6 ZOHS je toto konanie zakázané a preto mu podľa § 38 ods. 1 ZOHS za zneužitie dominantného postavenia uložil ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 71/1967, 136/2001, 1/2008, 1/2003, 14/2004
Merito § 249 ods. 2 O.s.p.
... nepovažoval námietku žalobcu vytýkajúcu žalovanému nedostatočne zistený skutkový stav pre vydanie rozhodnutia, ktorým rozhodli správne orgány o zneužití dominantného postavenia na relevantnom trhu zo strany žalobcu a uložení pokuty vo výške 100 000 Sk, za dôvodnú, ... cestou, prostredníctvom monitoringu tlače v čase od 1. januára 2005 do 31. marca 2005, nie je zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu poskytovania dát denníka HN v elektronickej podobe s právom ich použitia a šírenia ...
Súvisiace predpisy:
136/2001
... ods. 5 Nariadenia 1/2003. Rovnako v podmienkach Slovenskej republiky je porušenie súťažných pravidiel vymedzených v zákone (dohoda obmedzujúca súťaž, zneužitie dominantného postavenia) vymedzená ako iný správny delikt, ktorý je posudzovaný a sankcionovaný v administratívnom konaní. Popritom Trestný zákon pozná a definuje zneužitie ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 71/1967, 136/2001, 382/2004, 301/2005, 28/2007, 4/2010, 747/2004, 1/2003, 639/2004, 757/2004, 523/2003, 57/2008, 135/1961, 68/2004, 48/2011, 166/2003, 171/1993, 390/2010, 385/2000, 126/2002, 209/1992, 216/2005, 372/1990, 459/2012
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.