Nájdené rozsudky pre výraz: zníženie počtu zamestnancov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
187 dokumentov
8 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu; ide tu teda o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať. Za predchádzajúcu prípravu zamestnanca k výkonu práce podľa § 46 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce nemožno považovať takú prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo náročná alebo nákladná.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresnom súde v Ž. 20. 5. 1993 domáhala určenia neplatnosti výpovede žalovaného z 21. 4. 1993 z dôvodu § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce, pre nesplnenie jeho ponukovej povinnosti vhodnej práce. Okresný súd v Ž. rozsudkom z 29.3.1995, č. k. 12 C 745/93-105 určil, že rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou žalovaného podľa § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce, doručenej žalobkyni 22. 4. 1993, je neplatné. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 3941 Sk trov konania. V odôv
Právna veta: Tak ako každý iný právny úkon, aj výpoveď ako jednostranný právny úkon je neplatná, ak nemá všetky náležitosti právneho úkonu, t.j. keď je v rozpore so zákonom, obchádza zákon alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Rozporom so zákonom alebo obchádzaním zákona sa rozumie nielen rozpor so Zákonníkom práce, ale aj rozpor s ustanoveniami o právnych úkonoch v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak tento zákon (Zákonník práce) v prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto právne vzťahy Občiansky zákonník (§ 1 ods. 2 Zákonníka práce). Z princípu subsidiarity vyplýva, že tam kde konkrétna prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. F. , bývajúceho vo V. , zastúpeného Mgr. J. M. , advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v L. , proti žalovanej Sociálnej poisťovn i, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, IČO X. , vo veci pobočky L., D. , zastúpenej JUDr. R. G. , advokátom so sídlom v L. , o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 6 C 122/2003,
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa treba posudzovať podľa stavu existujúceho v čase dania výpovede. Zamestnávateľ však spravidla pristupuje k výpovedi s určitým časovým odstupom od rozhodnutia o organizačnej zmene. Za tejto situácie je na zamestnávateľovi, ktorému z nadbytočných zamestnancov ponúkne voľné pracovné miesto ako prvému. Ak zamestnanec ponuku príjme skôr, než zamestnávateľ dá ostatným nadbytočným zamestnancom výpoveď, povinnosť ponuky tohto pracovného miesta ostatným nadbytočným zamestnancom už do úvahy neprichádza. Okamihom prijatia ponuky totiž dochádza k zmene dojednan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/169/2019 Identifikačné číslo spisu: 8114200015 Dátum vydania rozhodnutia: 21.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8114200015.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. R. G., bývajúceho v U., zastúpeného JUDr. Gáborom Szárázom,
Právna veta: Súd v konaní o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov neskúma z vlastnej iniciatívy, či od zamestnávateľa možno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca ďalej zamestnával (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce). § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preuka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/240/2018 Identifikačné číslo spisu: 8115224784 Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8115224784.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. D., bývajúceho v E., zastúpeného JUDr. Luciou Jurgovou, advo
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci žalobcu J. V. , bývajúceho v S., zastúpeném u JUDr. V. K. , advokátom so sídlom v P., pro ti žalovanému P. , s.r.o. , so sídlom v S., IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. T. , advokátom so sídlom v L. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 20 C 116/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. apríla 2015 sp. zn. 12 Co
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8Sžo/294/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Bc. A., bytom C., právne zastúpenej JUDr. V., advokátkou v T., proti žalovanému: Úrad pr
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/713/2015 Identifikačné číslo spisu: 8711207658 Dátum vydania rozhodnutia: 19.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8711207658.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. J., bývajúceho v H., zastúpenému JUDr. Vladimírom Komano
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/253/2019 Identifikačné číslo spisu: 1411202390 Dátum vydania rozhodnutia: 13.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1411202390.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z.. U.. O. J., B.., bývajúceho v I., A.. A. Č.. XX, zastúpeného op
Meritum neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/89/2017 Identifikačné číslo spisu: 5415204196 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5415204196.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K., bývajúcej v V., zastúpenej AK - TARABČÁK s.r.o., so sídlom v Preš
MENU