Nájdené rozsudky pre výraz: zníženie trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
470 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznesenie NS SR zo dňa 13.9.2011, sp. zn. 6MCdo/15/2010, na ktoré, ako jediné, dovolateľ poukazuje, rieši otázku použitia moderačného práva súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania ustanovením § 150 O. s. p., a v ktorom vyslovil záver, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. neslúži k zmierňovaniu majetkových rozdielov medzi účastníkmi konania, ale k riešeniu situácie, v ktorej je nespravodlivé, aby ten, kto dôvodne bránil svoje porušené alebo ohrozené práva alebo právom chránené záujmy, získal náhradu trov, ktoré pri tomto konaní dôvodne vynaložil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/13/2018 7710210437 20. februára 2019 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2019:7710210437.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov v 1. rade: F. W., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, K., zastúpenej JUDr. Jánom Martinecom, advokátom, Werferova 1, Košice, v 2. rade: CEZDRA s.r.o., so sídlom Jenisejská 59, Košice, IČO: 36 170 852, zastúpenej JUDr. Ján
Právna veta: Neprimeranosť trov k uplatnenej pohľadávke je potrebné vnímať nielen prostým porovnaním ich výšky, ale tiež hodnotením náročnosti poskytnutej právnej služby. Tiež nemožno prisvedčiť navrhovateľovi, že zníženie náhrady trov podľa ust. § 150 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy pri výške trov najmenej dvojnásobnej oproti uplatnenej pohľadávke, i keď by sa to z dôvodovej správy mohlo skutočne pozdávať. Samotný zákonný text totiž umožňuje trovy nielen znížiť, ale dokonca i nepriznať, teda znížiť pod výšku uplatnenej pohľadávky. Aj trovy nižšie ako uplatnená pohľadávka tak umožňuje vyhodnotiť ako nepri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/1278/2015 3115203595 27. 01. 2016 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2016:3115203595.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: T. podnik W., a.s., so sídlom v W., E. 1, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného U.. Q. O., advokátom v W., A.. P. W. X-CX proti odporcovi: D. M., bytom M. X., F. N. XX, zastúpený opatrovníčkou P.. Y. L., vyššou súdno
Meritum Trovy konania
Právna veta: Právo úspešného účastníka na náhradu trov konania je neoddeliteľnou súčasťou práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, preto ak súd úspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania s použitím § 250k ods. 1 tretia veta Občianskeho súdneho poriadku, musí riadne vysvetliť, aké boli dôvody takéhoto skôr výnimočného rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. (ďalej aj „krajský súd“ alebo „súd prvého stupňa“) napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) fiktívne odvolacie rozhodnutie žalovaného, doručené žalobcovi 7. apríla 2013, ako aj prvostupňové fiktívne rozhodnutie žalovaného doručené žalobcovi 9. marca 2013 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. O náhrade trov konania rozhodol s poukazom na § 250k ods. 1 vety tretej OSP v spojení s § 2 OSP tak, že úspešnému žalob
Meritum o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. R. K. , bývajúceho v L. , proti žalovanému J. S., bývajúcemu v L. , o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 173/2010, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 173/2010 p r i k a z u j e Okresnému súdu Levice. O d ô v o d n e n i e V konaní o
Meritum o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy
Najvyšší súd 3 Ndc 19/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. R. K., bývajúceho v L., proti žalovanému J. S., bývajúcemu v L., o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 173/2010, takto rozhodol: Prejednanie veci vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 173/2010 p r i k a z u j e Okresnému súdu Levice. Odôvodnenie V konaní o určenie neplatnosti odstúpeni
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 10 /20 11 -350 U Z N E S E N I E Najvyšší súd S lovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. C. rod. D. , nar. 29. 11. 1955, P. zastúpená Mgr. M. L. , L. proti žalovanému 1/ J. J., nar. 19. 03. 1959, L. , žalovaného 2/ P. P. , nar. 05. 11. 1955, L. , žalovanému 3/ V. K. , nar. 01. 04. 1947, L. , všetci zastúpení advokátom JUDr. M. K. , Š. M. , o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajskéh
Meritum o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MVDr. G. K. , bývajúceho vo V. , zastúpeného JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ P. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému H. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ P. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenému D. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , 3/ E. a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného R. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. ,
Meritum o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd 3 Ndc 18/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu MVDr. G. K., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž., proti žalovaným 1/ P., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenému H., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., 2/ P., a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenému D., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., 3/ E. a.s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného R., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., o ochranu osobnosti a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Ndob/8/2021 6118322264 23. 06. 2021 JUDr. Miroslava Janečková ECLI:SK:NSSR:2021:6118322264.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. Evy Plichtovej, PhD., Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 141 682 35, správkyne konkurznej podstaty úpadcu A.G.P., s.r.o., so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 460 798 40, zastúpenej advokátk
Meritum § 6 zákona č. 229/1991 Zb., § 250k ods. 1 O.s.p.
Najvyšší súd 3 Sžo/ 22 8/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Milana Moravu v právnej veci navrhovateľa : P.O. , zastúpená: JUDr. J. S. PhD., advokát so sídlom v K. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Prešove , Námestie mieru č. 2, Prešov, za účasti oprávnených osôb: 1. J. M. , byto
MENU