Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť odberateľa plynu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
93 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 písm. d/ zákona o energetike neoprávneným odberom plynu je odber meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4615207101 Dátum vydania rozhodnutia: 22. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4615207101.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpeného Mg r. Miroslavom Hanecom, advokátom, so sídlom Hruštiny 602, 010 01 Žilina, proti žalovanému: HOFLEX, s.r.o.,
Právna veta: Pri neoprávnenom odbere plynu s meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, škoda vzniká samotným odberom plynu. Údaje z takéhoto meradla nie sú objektívnym a spoľahlivým podkladom pre vyčíslenie skutočne vzniknutej škody, preto treba pri jej vyčíslení použiť spôsob ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Topoľčany (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom č. k. 8Cb/15/2014-155 z 9. júna 2016 žalobu zamietol. Právne vec posúdil podľa § 54 ods. 1, 2 a 8, § 54 ods. 8, § 59 ods. 1 písm. d/, § 59 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, v znení platnom do 31. augusta 2012 (ďalej len ZoE) a dospel k záveru, že z vykonaného dokazovania nebolo možné dovodiť záver o dôvodnosti podaného návrhu. Za nesporné považoval súd prvej inštancie, že žalovaný
Právna veta: Z § 91 ods. 1 písm. d) bod 5 zákona o energetike vyplýva, že inšpekcia uloží obligatórne pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe, v danom prípade inou osobou je žalobca, za porušenie povinností, ktoré vyplývajú z taxatívne uvedených ustanovení citovaného zákona, okrem iného aj vo vzťahu k § 82 zákona. Z predmetného ustanovenia § 82 ods. 1 vyplývajú definície neoprávneného odberu, z ktorých je možné vyvodiť o aký odber musí ísť, aby bol neoprávnený. V ods. 1 písm. d) je ďalej uvedené, že neoprávneným odberom plynu je odber, ktorý musí spĺňať dve podmienky. Prvou je odber meraný určeným mer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Asan/7/2017 2016200520 18. 10. 2018 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2018:2016200520.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a z členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu: X. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. XXX/XX, XXX XX Z.,
Právna veta: V prípade škody spôsobenej neoprávneným odberom, odberateľ zodpovedá za neporušenosť meracieho zariadenia bez ohľadu na zavinenie, je irelevantné, či neoprávnený odber zavinil, a teda, že pre vznik zodpovednosti za neoprávnený odber dodávateľ nemá povinnosť preukázať, že zaistenie proti neoprávnenej manipulácii porušil (zavinil) sám odberateľ. Táto legislatívna konštrukcia zvýhodňuje dodávateľa elektriny, čo je odôvodnené predovšetkým ochranou dodávateľa proti neoprávneným odberom a verejným záujmom na celkovej stabilite rozvodovej sústavy. Dodávateľ je preto pre tento prípad zodpovednostného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/244/2018 5112239950 16. júla 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5112239950.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151, proti žalovanému B., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Stanislavom Záhumenským, advokátom so sídlom v Čadci, Fraňa Kráľa 1504, o za
Meritum o zaplatenie 50 319,20 Sk (1 670,29 €) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. – D., a.s., M., proti žalovanému Ing. V. T., bývajúcemu v M., o zaplatenie 50 319,20 Sk (1 670,29 EUR) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 11 C 197/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. apríla 2008 sp.zn. 6 Co 146/2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach
Meritum o zaplatenie 2 895,09 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalobcu S., a.s. , so sí dlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému I. B. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Š. J., advokátom so sídlom v K. , o zaplatenie 2 895,09 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 15 C 41/2007 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. októbra 201 1 sp. zn. 5 Co 194 /20 10 , takto r o z h o d o l : Rozsudo
Meritum o zaplatenie 1 291,99 eur s prísl.
4 Cdo 102/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému Ľ. H. , bytom H. , zastúpenému JUDr. L. Š., advokátom v K. , o zaplatenie 1 291, 99 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 99/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 1. okt
Meritum o zaplatenie 1 291,99 eur s prísl.
4 Cdo 102/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcu S., proti žalovanému Ľ. H., bytom H., zastúpenému JUDr. L. Š., advokátom v K., o zaplatenie 1 291,99 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp.zn. 6 C 99/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 1. októbra 2009 sp.zn. 1 Co
Meritum 11 618,51 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/33/2018 4616204553 19.06.2019 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4616204553.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, proti žalovanému: R. S., bytom XXX XX Q. U. XXX (predtým podnikajúci pod obchodným menom: R. S. X., IČO: 22811311), zastúpenému: Pa
MENU