SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
07.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
  • zodpovednost nájdené 22081 krát v 7438 dokumentoch
  • za nájdené 638802 krát v 63458 dokumentoch
  • skoda nájdené 72595 krát v 18007 dokumentoch
  • sposobeny nájdené 16558 krát v 7057 dokumentoch
  • prevadzka nájdené 8586 krát v 2360 dokumentoch
  • dopravny nájdené 12458 krát v 2216 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 169895 krát v 57902 dokumentochPrávna veta: Zodpovednosť podľa ustanovenia § 427 Občianskeho zákonníka je založená na princípe zodpovednosti objektívnej. Základnými predpokladmi jej vzniku je prevádzka dopravného prostriedku, resp. udalosť vyvolaná jeho zvláštnou povahou, škoda a príčinná súvislosť medzi nimi. Ako už bolo judikované, motorové vozidlo je v prevádzke nielen vtedy, keď sa pohybuje, ale aj vtedy, keď síce stojí, ale v chode je jeho motor. Prevádzkou motorového vozidla je aj príprava k jazde a bezprostredné výkony po ukončení jazdy, ako aj výkony potrebné na udržovanie vozidla. Už samo uvedenie motoru do chodu patrí k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 247 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., IČO: X. , proti odporcom 1/ P. P. , zastúpenému Mgr. I. K. , advokátom v N. , , 2/ MUDr. M. P. , o zaplatenie 22 260,17 € , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 10 C 128 /20 08, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 15. jún a 20 11, sp.zn. 25 Co 36 /20 11, takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcu 1/ o d m i e t a . Navrhovateľovi .
Právna veta: Vodič motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva a ktorý nie je jeho prevádzateľom (vlastníkom), pričom ním spôsobil škodu, je pasívne vecne legitimovaný v konaní o náhradu plnenia poskytnutého Slovenskou kanceláriou poisťovateľov z poistného garančného fondu. Zodpovednosť prevádzateľa nevylučuje zodpovednosť vodiča, ktorý spôsobil škodu zavineným porušením právnej povinnosti podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 27. mája 2014, č. k. 9Cb/107/2011-137 rozhodol tak, že zaviazal žalovaných 1/ a 2/ zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi sumu 3 184,87 eur s príslušenstvom. Z odôvodnenia vyplynulo, že súd mal preukázané, že vlastníkom a držiteľom motorového vozidla Citröen, EČV: X., bol v období od 06. 07. 2009 do 03. 11. 2010 žalovaný 1/. Dňa 03. 06. 2010 došlo k dopravnej nehode, ktorú spôsobil žalovaný 2/ predmetným vozidlom tak, že došlo k poškodeniu vozidla Fiat, EČV: X., .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4613209266 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4613209266.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka v spore žalobcov 1/ H. Y., 2 / V. Y., 3/ maloletého V. Y. a 4/ maloletého Q. Y., všetkých trvale bytom V., žalobcov 3/ a 4/ zastúpených otcom V. Y., .
Právna veta: „Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná“.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/234/2018 2114206971 30. septembra 2019 JUDr. Mária Trubanová ECLI:SK:NSSR:2019:2114206971.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ W. D., bývajúceho v P., 2/ D. J., bývajúcej v P., 3/ C. E., bývajúcej v D., žalobcovia 1/ až 3/ zastúpení JUDr. Romanom Cibulkom, advokátom, so sídlom v Trnave, Hlavná 13, proti žalovaným 1/ C. C., bývajúcemu v P., .
Právna veta: Poistený, ktorý v čase poistnej udalosti mal poistné zaplatené, nie je v omeškaní z hľadiska ustanovenia podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 423/1991 Zb., hoci poistné zaplatil po lehote jeho splatnosti.

Úryvok z textu:
... iného motorového vozidla, ktorá bola vo výške 49 478,- Sk uhradená žalobkyňou poškodenému. Keďže žalovaný mal poistné za zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku zaplatiť 20. septembra 1995 a poistné uhradil až 3. októbra 1995, je povinný zaplatiť žalobkyni v zmysle § 11 ods .
Kľúčové slová: objektívna zodpovednosť za škodu, motorové vozidlo, okolnoti ktoré majú pôvod v prevádzke

Zbierka NS 10/2014
R 135/2014
Stanovisko
Právna veta: Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Úryvok z textu:
... premiestňovať sa z miesta na miesto a prepravovať pritom osoby alebo veci. Prevádzkovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (ktorá vzniká bez zreteľa na zavinenie) len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ... škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť. Odôvodnenie : Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až 431 Občianskeho zákonníka) je založená na tom, že ako podmienka vzniku .
Právna veta: Ak je súdu v konaní predložený posudok, ktorý síce vypracovala osoba zapísaná v zozname znalcov, avšak jeho vypracovanie nenariadil súd (napr. posudok bol vypracovaný na základe požiadania účastníka konania, prípadne v trestnom konaní ), skutočne nejde o znalecký posudok v zmysle § 127 O.s.p. Aj takýmto „posudkom“ možno však vykonať dôkaz, ale iba ako listinou (viď R 22/1979, R 31/1993). Rozdielnosť sa prejaví najmä v hodnotení tohto dôkazu. Pokiaľ súd napriek tomu v procese vyhodnocovania výsledkov vykonaného dokazovania prizná stupeň preukázanosti zistení zodpovedajúcich inak zistenia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... funkcií a účelu. Týmto subjektom je žalovaný 1/, ktorý bol zároveň aj vodičom predmetného vozidla v čase nehody. Hoci však zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku je zodpovednosťou objektívnou, možno sa jej zbaviť za podmienky, keď prevádzkovateľ preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri všetkom úsilí .
Právna veta: Pod pojmom stret prevádzok treba rozumieť predovšetkým stretnutie prevádzok dvoch alebo viacerých prevádzateľov dopravných prostriedkov (napr. zrážka dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov); v takomto prípade ide o tzv. priamy stret. Stretom prevádzok však treba rozumieť aj tzv. nepriamy stret, pri ktorom síce nedochádza k zrážke dvoch alebo viacerých dopravných prostriedkov, ale prevádzkou jedného dopravného prostriedku sa nepriamo ovplyvní prevádzka druhého dopravného prostriedku, v dôsledku čoho dôjde k jeho poškodeniu. Pojmom stret prevádzok treba rozumieť aj naraz dopravného prostr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obsah pojmu ' podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody ' s inštitútom zavinenia. Označený pojem však v plnej miere rešpektuje objektívny charakter zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov - § 427 a nasl. Obč.zák.“ 21 . Uvedený záver odvolacieho súdu nie je správny. Ak totiž došlo k stretu prevádzok .
Merito o náhradu škody
... , pretože zmierňuje, resp. odstraňuje disproporciu medzi zákonným úrazovým poistením, t. j. poistením pr i pracovných úrazoch, a povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov. Pokiaľ totiž dôjde pri dopravnej nehode k úmrtiu zamestnanca, zakladá § 94 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom .
Merito o náhradu škody
... jeho zodpovednosť za škodu vyplývala z ustanovenia § 420 ods. 1 Obč. zákonníka. Vyslovil názor, že iba v prípade objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, upravenej v ustanovení § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka, ukladá zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.