Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5496

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2233 dokumentov
27386 dokumentov
140 dokumentov
52 dokumentov
8 dokumentov
231 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Úryvok z textu:
Podľa § 428 Občianskeho zákonníka svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať. V niektorých právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa dochádza k výkladovým rozdielnostiam pri aplikácii uvedeného ustanovenia najmä pri riešení sporov o náhradu škody na čelnom skle motorového vozidla.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vzťah poškodeného a poisťovne nie je vzťahom zodpovednosti za škodu, pretože zodpovednostný vzťah vzniká len medzi poškodeným a tým, kto mu spôsobil škodu (poisťovňa ním nie je). Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je však povinná plniť za (zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Len v prípade, že osobitné predpisy ustanovujú "inak", vznikne poškodenému právo, aby mu poisťovňa plnila; ani vtedy sa ale poškodený nestáva účastníkom právneho vzťa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. , bytom H. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. , advokátkou , so sídlom v P., proti žalovaným 1/ S., B. , v mene a na účet ktorej koná A. , B. a 2/ M. , bytom D. , o náhradu škody na zdraví, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 17 C 25/2001, o dovolaní žalovanej 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 21. marca 2012 sp. zn. 11 Co 346/2011, takto
Merito veci Náhrada škody
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Príčinná súvislosť medzi poškodením zdravia žalobcov a protiprávnym konaním žalovaného nie je daná, ak poškodenie zdravia spočíva v udalosti, ktorá je už sama následkom protiprávneho konania žalovaného. O takýto prípad ide aj vtedy, ak poškodenie zdravia žalobcov bolo výsledkom ich reakcie na smrteľný úraz ich syna.

Úryvok z textu:
Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom zo 16. mája 2005, e. k. RA 1 C 141/01- 68, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom spoločne a nerozdielne sumu 35 876,40 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobu v prevyšujúcej časti zamietol. Žalobcom uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalovanému trovy konania v sume 14 453,30 Sk na účet jeho advokáta a žalovaného zaviazal na zaplatenie sumy 1 790,- Sk súdneho poplatku na účet okresného súdu. Vychádzal zo zistenia, že ž
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Malotraktor je motorovým vozidlom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Na vodiča malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § 1 citovanej vyhlášky, sa vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, aj keď malotraktor nie je vedený v evidencii motorových vozidiel a nemá pridelenú štátnu poznávaciu značku a keď naň nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie; tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1 000 Sk s 22 % úrokmi z omeškania od 25. augusta 1995 do 5. októbra 1995 s 19,5 % úrokmi od 6. októbra 1995 do 12. januára 1996 a 17,6 % úrokmi od 13. januára 1996 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť v rovnakej lehote žalobcovi náhradu trov konania 210 Sk a na účet súdu súdny poplatok za odpor 200 Sk. Takto rozhodol po zistení, že žalovaný nesplni
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Porušenie povinnosti záložným veriteľom podľa § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka postupovať pri predaji zálohu s náležitou starostlivosťou tak, aby záloh predal za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný predmet zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste predaja zálohu, nemá za následok neplatnosť zmluvy o predaji zálohu podľa § 39 Občianskeho zákonníka, môže však – ak sú splnené ostatné predpoklady – viesť k zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Oľgy Trnkovej , v právnej veci žalob kyne V. , bývajúcej v T.T. , zastúpenej JUDr. M. , PhD., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ L. , so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ M. , so sídlom v B. , IČO: X. , obaja zastúpení Mgr. G. , advokátkou , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , veden
R 7/2021
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za prevádzkovú činnosť v zmysle § 420a ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka nemožno považovať skvalitňovanie pracovných podmienok zamestnancov prevádzky.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Žalobkyňa sa žalobou doručenou súdu 24. júna 2013 domáhala voči žalovanému náhrady škody s príslušenstvom predstavujúcej sumu najmenej 22 050,69 Eur spôsobenej požiarom na objekte jej prevádzky. Žalobu odôvodnila tým, že na Okresnom súde Humenné v konaní sp. zn.: 3T 78/2003 sa viedlo trestné konanie voči žalovanému ako spoluobžalovanému pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa §180 ods.1, 2 písm. c) Trestného zákona (účinného do 31.12.2005) na skutkovom základe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky, upriamiac pozornosť na vyššie citované ustanovenia zákona o advokácii, považuje za potrebné uviesť, že vzťah medzi klientom (žalobcom) a advokátom je primárne upravený v zákone o advokácii, pričom prípadné konanie advokáta spôsobilé privodiť klientovi ujmu, nie je možné korigovať v rámci právoplatne skončeného súdneho konania, avšak právoplatnosť daného súdneho konania nevylučuje možnosť, aby sa žalobca domáhal vo vzťahu k advokátovi zodpovednosti za škodu spôsobenú mu v súvislosti s výkonom advokácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/24/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. O. F., prechodne bytom Š., proti žalovanému: 1. Obvodný úrad v Bratislave, odbor životného prostredia, so sídlom Staromestská 6, Bratislava, 2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, v konaní proti nečinnosti orgánu verejne
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázkou zásadného právneho významu, nevyhnutnou pre rozhodnutie vo veci samej, bolo posúdenie existencie zodpovednosti žalovanej za škodu v zmysle ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka. Táto právna norma pre vznik zodpovednosti za škodu predpokladá kumulatívne splnenie štyroch podmienok porušenie právnej povinnosti, vznik škody, vzťah príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a škodou a zavinenie. Porušenie právnej povinnosti znamená rozpor medzi tým, ako fyzická či právnická osoba skutočne konala alebo opomenula konať, a tým, ako konať mala, aby splnila svoje povinnosti. Nedodržanie v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/171/2019 Identifikačné číslo spisu: 4113224333 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:4113224333.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petrí
R 8/2021
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ten, kto je v zmysle leasingovej zmluvy nájomcom motorového vozidla s právom odkúpiť ho, stáva sa momentom prevzatia predmetu leasingu prevádzkovateľom prenajatého motorového vozidla, ktorý zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 až 432 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 2. júna 2015 č. k. 10C/90/2005 - 407 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 440.815,24 eur z titulu mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vychádzal zo zistenia, že žalobca bol dňa 29. 5. 2003 účastníkom dopravnej nehody zavinenej vodičom K. Š., ktorý bol právoplatným rozsudkom Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 4T 93/04 z 10. 11. 2
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Z ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa aplikujú aj na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby vyplýva, že zákon rozoznáva tri druhy zodpovednosti za škodu, a to všeobecnú zodpovednosť, zodpovednosť za stratu zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti nemôže byť zverenie vecí, ktoré nie sú určené na obeh a obrat. Podľa právnej praxe sú typickým príkladom takýchto vecí určených na obeh peniaze, stravné lístky, tovar na sklade alebo v predajni, pohonné hmoty a pod. Zam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžo/3/2018 Identifikačné číslo spisu: 8014200788 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8014200788.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hat
MENU