Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
43 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobca bol nepretržite zamestnaný od 22. marca 1999 ako referent príjmu tovaru. Nie je vylúčené, že aj v prípade, ak zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer so zamestnancom z dôvodov s pracovným úrazom súvisiacich, môže zamestnancovi po tomto rozviazaní pracovného pomeru vzniknúť škoda spočívajúca v strate na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, resp. dňa, do ktorého mal uzavretý dočasný služobný pomer . Ak by k tomu u zamestnanca došlo, je zamestnávateľ povinný túto škodu mu nahradiť, ak boli splnené predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu pri pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžso/98/2014 1012201793 28. 09. 2016 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2016:1012201793.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: B. D., A. proti žalovanému: Ministerstvo obrany S
Právna veta: Okresný súd zastavil konanie s odôvodnením, že zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení boli zrušené s účinnosťou od 1. januára 2004 okrem iného aj ustanovenia § 195 ods. 5, § 198 ods. 1 písm. a) až c), § 199 až § 213, § 214 ods. 4, § 219 ods. 2 zákona č. 211/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Týmto dňom zostala právomoc súdu podľa § 198 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce rozhodovať pre zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania len o vecnej škode a o nárokoch na zvýšenie odškodnenia za bolesť a nárokoch na zvýšenie odško ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. M. bytom K., zastúpený opatrovníčkou navrhovateľkou v 2. rade, 2. V., K., 3. M. st., bytom K., všetci zastúpení JUDr. J., advokátom so sídlom Š., proti odporcom: 1. Z. a. s., so sídlom Č., 2. L., a. s., so sídlom P., o náhradu škody, o návrhu Sociálnej poisťovne Bratislava – pobočka Topoľčany, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie
Právna veta: Podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2003 išlo o nárok vyplývajúci z pracovnoprávneho vzťahu upraveného Zákonníkom práce (nárok zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom). Obsahom právneho vzťahu vyplývajúceho zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom bolo právo zamestnanca na poskytnutie plnenia spočívajúceho okrem iného aj v náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní plnej invalidity alebo čiastočnej invalidity a povinnosť zamestnávateľa toto plnenie poskytnúť. Dňom 1. januára 2004 nadobu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. M., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. M., ml., advokátom so sídlom v K., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v B., vo veci pobočky K., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 17 C 138/2005, o dovolaní odporkyni proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. októbra 2006, sp. zn. 6 Co 415/2005, takto r o z h o d o l : N
Právna veta: Škoda, ktorá vzniká následkom choroby z povolania, môže spočívať tiež v strate na zárobku poškodeného zamestnanca po skončení pracovnej neschopnosti. O vzťah príčinnej súvislosti medzi stratou na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti a chorobou z povolania ide vtedy, ak vznikla táto škoda následkom choroby z povolania, t.j. bez choroby z povolania by strata na zárobku tak, ako vznikla, nenastala. Strata na zárobku nevzniká poškodenému zamestnancovi len vtedy, ak sa po skončení pracovnej neschopnosti znovu zamestnal u pôvodného zamestnávateľa a vykonával tam inú, menej platenú prácu, prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Daniely Švecovej, v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v H., proti žalovanej S., s.r.o., so sídlom v H., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovanej Sociálnej poisťovne - ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 (vec týkajúca sa pobočky Sociálnej poisťovne Žiar nad Hronom, Sládkovičova 17)
Právna veta: K strate na zárobku dochádza z dôvodu, že pracovná schopnosť zamest¬ nanca bola v dôsledku pracovného úrazu znížená alebo zanikla a účelom nᬠhrady za stratu na zárobku je poskytnúť primerané odškodnenie zamest¬ nancovi, ktorý nie je schopný pre svoje zdravotné postihnutie spôsobené pracovným úrazom dosahovať taký zárobok, aký mal pred poškodením zdra¬ via. Skoda spočívajúca v strate na zárobku je majetkovou ujmou, ktorá predstavuje rozdiel medzi zárobkom zamestnanca pred vznikom škody a zᬠrobkom po pracovnom úraze, ku ktorému treba pripočítať prípadný invalid¬ ný alebo čiastočný invalidný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 17. júla 2002, č. k. 5 C 27/01-55, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 72 823,- Sk s príslušenstvom do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšku žalobu zamietol. Žalovaného ďa­ lej zaviazal zaplatiť na účet okresného súdu 3 640,- Sk súdneho poplatku. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Ako uviedol v odôvodnení, v ko­ naní bolo preukázané, že: - žalobca v čase trvania pracovného pomeru u žalovaného utrpel 19. júna 1996 pracovný úraz, pre ktorý b
Právna veta: Z ustanovenia § 195 Zákonníka práce vyplýva, že predpoklady zodpovednosti zamestnávateľa voči zamestnancovi za škodu pri chorobe z povolania sú choroba z povolania, vzniknutá za stanovených pracovných podmienok, vznik škody a príčinná súvislosť medzi chorobou z povolania a vznikom škody. K vzniku nároku na náhradu škody je potrebné, aby všetky tieto predpoklady boli splnené súčasne; ak chýba ktorýkoľvek z nich, nárok nevzniká. Škoda, ktorá vzniká následkom choroby z povolania môže spočívať tiež v strate na zárobku poškodeného zamestnanca po skončení pracovnej neschopnosti. Ku strate na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci žalobcu J. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. R. F., advokátom v B., proti žalovanému R. B., š.p. B., IČO: X. za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného S. P. B., o zaplatenie 1 215,39 eur (36 615,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad H
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici (na odvolanie navrhovateľa) uznesením z 31. januára 2005, č. k. 14 Co 15/05, zrušil uznesenie Okresného súdu Lučenec a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Týmto uznesením súd prvého stupňa pre nedostatok právomoci súdu (§ 7 ods. 1 O. s. p.) zastavil konanie o odškodnenie pracovného úrazu (náhrady za stratu na zárobku počas práceneschopnosti za obdobie od 1. februára 1995 do 30. júna. 2003 v sume 470 150,- Sk) začaté 9. júla 2003 a postúpil vec Sociálnej poisťovni - po
Právna veta: Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnaných osôb je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
V sporoch o náhradu škôd vyplývajúcich zo zákonného poistenia zamestnaných osôb sa rozdielne posudzuje príslušnosť na konanie okresného a krajského súdu. Aplikácia ust. § 9 ods. 1 a § 9 ods. 3 písm. c) O. s. p. nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu zaujímajú senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto súdu, v konaní vedenom pod sp. zn. NDob 460/97, vyslovil právny názor, že na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa pr
Právna veta: Podľa § 195 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených. Vychádzala pritom zo skutočnosti, že v čase zistenia choroby z povolania (19.08.2004) navrhovateľ ako SZČO nemal postavenie zamestnanca ani postavenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7014200002 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7014200002.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD. v právnej veci navrhovateľa O. A., nar. XX. mája XXXX, bytom M., zastúpeného advokátom JUDr. D
Právna veta: Na doplnenie považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné poukázať na to, že v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu má zamestnávateľ povinnosť tvrdiť a preukázať, že škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojim zavinením porušil právne alebo ostatné predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pritom predpokladom čiastočného zbavenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch v zmysle ustanovenia § 196 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce je zavinené por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci žalobcu J.J., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr.A.H., advokátom v K., proti žalovanej C. a. s., so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej JUDr. Š.D., advokátom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovanej S.P.B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde v Michalovciac
MENU