Nájdené rozsudky pre výraz: zoznam pohľadávok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 105

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

108 dokumentov
1533 dokumentov
8 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na preskúmanie prihlásených pohľadávok súd nariadi prieskumné pojednávanie tak, aby sa konalo najneskôr v deň konania prvej schôdze konkurzných veriteľov (§ 20a ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní). Na prieskumné pojednávanie sa musí dostaviť správca; účasť úpadcu nie je nutná. Zoznam pohľadávok je súčasťou konkurzného spisu, do ktorého účastníci môžu nazerať a robiť si výpisy a odpisy (za účelom prípadného využitia práva poprieť pravosť, výšku a poradie pohľadávky ktoréhokoľvek iného veriteľa). Podľa tohto zoznamu prebieha prieskumné pojednávanie, ktoré skončí preskúmaním každej prihlášky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: S.k., a.s, C.X., B., IČO: X. proti žalovanému: JUDr. I. P., advokát, K.X., P.B., správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske a výrobné družstvo D. „v likvidácii.“, D., IČO: X., o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky vo výške
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok. II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob do /70 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : J., bytom Š., proti žalovan ému : J., advokát , so sídlom K. , správca konkurznej podstaty úpadcu P. , s miestom podnikania S., IČO: X. , zastúpené ho advokátom JUDr. R. , so sídlom C. , o určenie popretých pohľadávok , vedenej na Okresn om súd e Trenčín pod sp. zn. 36Cbi /30/2013 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 23 . augus
Právna veta: Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 29. mája 2017, č. k. 23Cbi/36/2016-117 určil, že pohľadávky žalobcu - daň z nehnuteľností na základe rozhodnutí M. N. z 22. apríla 2014, č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur; z 23. apríla 2015 č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur a z 19. apríla 2016, č. XXXXXX/XXXX vo výške 5 774,50 eur - sa považujú v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu P., s. r. o., okresnom súde na pod
Právna veta: Odvolací súd zo spisu zisťuje, že pohľadávky žalobcu voči úpadcovi sú pohľadávkami proti podstate. Žalobca si tieto pohľadávky, z ktorých časť mu bola zaplatená, prihlásil v súlade s § 31 ods. 5 ZKV prihláškou. S poukazom na zistené skutočnosti je potrebné sa zamerať na vyriešenie otázky, či prihlásením pohľadávok proti podstate u správcu konkurznej podstaty dochádza k spočívaniu plynutia premlčacej lehoty. Spočívaním premlčacích lehôt pritom rozumieme taký stav neplynutia lehôt, kedy z dôvodu uplatnenia subjektívneho práva u príslušného orgánu (typicky súd, alebo rozhodcovský súd) premlčacia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenské republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Jany Hullovej , v právnej veci žalobcu: S. E. , a. s., skrátene S., a. s., U. , IČO: X. , proti žalovanej: JUDr. D. V. , K. , správkyňa konkurznej podstaty P. V. -O. D. Z. K. , D. "v konkurze", Ž. , IČO: X. , o určenie pohľadávky proti podstate vo výške 20 668,45 Eur , na odvolanie žalo
Právna veta: Zákonom č. 348/2011 Z. z. bol do ZoKR vložený aj § 260a ods.1, podľa ktorého konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak. Pre chodné ustanovenia obsahujú právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho právneho predpisu a nového právneho predpisu na právne vzťahy upravené doterajším právnym predpisom. V prechodných ustanoveniach sa vyjadruje aj časovo obmedzená účinn osť ustanovení právneho predpisu (§ 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonom Slovenskej republiky v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4114219457 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4114219457.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka, JUDr. Edity Bakošovej, JUDr. Jany Hatalovej, PhD. (sudca spravodajca), JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a J
Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 23K/37/2015 2215219199 29. 01. 2016 JUDr. Jana Tóthová ECLI:SK:OSTT:2016:2215219199.3 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L. M., nar. X.X.XXXX, B. 8, XXX XX X., o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol: Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: L. M., nar. X.X.XXXX, B. 8, XXX XX X.. Súd u z n á v a konkurz
Kľúčové slová: zásada subsidiarityblankozmenkavystavenie blankozmenky
Právna veta: Pre záväzok avalistu nie je typická ani zásada akcesority, ani zásada subsidiarity tak, ako je to pri ručiteľských záväzkoch podľa civilného práva. Akcesorita, ako aj subsidiarita typické pre ručenie podľa civilného práva sú pri zmenkovom ručení výrazne potreté. Zásada akcesority sa uplatňuje len pri vzniku avalu, a to len do takej miery, či je záväzok avaláta platný z hľadiska formy. Zásada subsidiarity je potlačená úplne, čo sa prejavuje v tom, že majiteľ zmenky môže uplatňovať svoj nárok voči avalistovi bez ohľadu, či uplatnil svoj nárok najprv voči avalátovi. Taktiež avalista nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/65/2019 3113211280 22. októbra 2019 JUDr. Jana Veselá Zemaníková ECLI:SK:NSSR:2019:3113211280.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ ECO - ENERGIA CONSULTING, s.r.o., so sídlom Dolnohorská 2398/66, Nitra, IČO: 44 816 944, 2/ MARK CONSULTING s. r. o., so sídlom Krasovského 13, Bratislava, IČO: 45 332 631, zastúpených Advokátskou kancelári
Právna veta: Ak na základe reštrukturalizačného plánu, potvrdeného súdom, došlo podľa § 155 ods. 3 vety prvej zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k zmene výšky a lehoty splatnosti v ňom uvedených pohľadávok Sociálnej poisťovne, potom pred uplynutím zmenenej lehoty splatnosti nemožno predpísať penále podľa § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 13.septembra 2012, č.k. 26S/21/2011-166, zamietol žalobu proti dvom rozhodnutiam žalovanej o predpísaní penále podľa § 240 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“). Rozhodnutím 1 žalovaná zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila prvostupňové rozhodnutie pobočky Sociálnej poisťovne , ktorým bolo žalobcovi podľa § 240 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP.“) predpísané
Právna veta: Sudca riadiaci konanie má povinnosť postupovať v zmysle zákona, ktorý mu priamo ukladá povinnosť určitým konkrétnym spôsobom postupovať v konaní tak, ako je to stanovené v ust. § 10 ods. 1 ZKV, od ktorého postupu sa nemôže odchýliť, inak by postupoval v rozpore so zákonom. Určenie termínu konania schôdze konkurzných veriteľov spadá do úpravy vedenia konania a teda je v kompetencii vec prejednávajúceho sudcu, ktorý nariaďuje zvolanie schôdze veriteľov tak, aby zodpovedalo technickým a priestorovým možnostiam daného súdneho oddelenia a už nariadeným pojednávaniam konajúceho sudcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 38/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: A. s. r. o., so sídlom na S. ul. X. X. N., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. K. K. advokát, V. X. B., o návrhu veriteľa: T. so sídlom K. E. X. A. P. N. C. reg. č. X. o zvolanie schôdze veriteľov, na odvolanie veriteľa I. s.r.o., so sídlom L. B. X. IČO: X. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3. februára 2009 č. k. 6K 234/00-38X
MENU