Nájdené rozsudky pre výraz: zrejme bezúspešné uplatňovanie práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 286

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

69 dokumentov
324 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Jednou z podmienok na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa § 6 zákona č. 327/2005 Z. z. je podmienka, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu. Z § 8 zákona č. 327/2005 Z.z. vyplýva, že pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Sžo/29/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013200494 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7013200494.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákonodarca v právnych normách zákona o súdnych poplatkoch ustanovil podmienky platenia súdnych poplatkov určením osoby poplatníka, kedy vzniká poplatková povinnosť a súčasne následky nezaplatenia súdneho poplatku v súdom stanovenej lehote. Zákonodarca v právnej norme § 138 ods. 1 O.s.p. ustanovuje, že súd môže priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je jednak samotný návrh pre priznanie osl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/21/2014 Identifikačné číslo spisu: 6012200994 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6012200994.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: W.. O. C., bytom E. XXX/XX, O., proti odporc
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za svojvoľné azrejme bezúspešné bránenie práva nemožno považovať skutočnosť, že o ustanovenie právneho zástupcu požiadal účastník po podaní návrhu na súd a po uplynutí lehoty podľa § 250b ods. 1 OSP, lebo v správnom súdnom konaní môže potrebovať právnu pomoc nielen pri spísaní návrhu, ale aj pri spisovaní ďalších podaní, pri podávaní opravných prostriedkov, pri účasti na pojednávaní, či pri ktoromkoľvek inom úkone v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7Sžso/35/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.. H., bytom v K., R. ul. č. X., proti žalovanému: Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, pracovisko v Košiciach Zádielska ul. č. 2, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 2. novembra 2010, číslo AA/2010/04064, o odvolaní žalobcu proti uz
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 18 O. s. p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Z uvedeného vyplýva, že fyzické osoby, právnické osoby a aj štát, pokiaľ vystupujú ako účastníci občianskeho súdneho konania, majú v konaní rovnaké postavenie a rovnaké práva. Táto zákonná úprava vychádza z článku 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní. Pod rovnakým postavením účastníkov treba rozumieť také procesné práva účastníkov, ktoré zabezpečia spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. F., správcu konkurznej podstaty úpadcu B., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. O., proti žalovanému Ing. P., o zaplatenie sumy 630 684,46 € (19 000 000 Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4. februára 2009, č. k. 11 Cbi 18/2008-69, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4. februára 2009
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oslobodenie od súdnych poplatkov je upravené v ustanovení § 138 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého súd môže na návrh priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú (ods. 1). Návrh, resp. žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov podáva účastník konania, o ktorého oslobodenie ide (disp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sžo 196 /2 010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M. M. , , proti žalovanému : Ústav na výkon väzby Leopoldov , o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 939242/1 -2009 zo 26.júna 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č.k. 14 S 6/2010 -39 zo dňa 22.apríla 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trnave č.k
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trenčín uznesením zo 14. novembra 2011, č. k. 17 D 828/2010-9 návrh dedičky X. na prejednanie majetku po poručiteľovi X. odmietol (§ 43 ods. 2 O.s.p.). Rozhodnutie odôvodnil tým, že dedička svoj neúplný návrh na prejednanie novoobjaveného majetku nedoplnila o potrebné údaje, hoci bola na to riadne vyzvaná s poučením, ako treba opravu a doplnenie vykonať, resp. aké budú následky nerešpektovania tejto výzvy v určenej lehote. Na odvolanie dedičky X. Krajský súd v Trenčíne uznesením z 5
Kľúčové slová: návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 138 O.s.p. je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené zákonné podmienky nepriaznivá finančná, resp. majetková situácia a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva (teda quasi pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa). V prípade fyzických osôb sa prihliada aj na osobné a rodinné pomery. Oprávnenosť žiadosti preto súd hodnotí z hľadiska splnenia uvedených podmienok, pričom vyc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/206/2015 Identifikačné číslo spisu: 1012200805 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1012200805.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Z. D., bytom Q. proti odporcovi: Centrum právnej p
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Obchodného zákonníka neukladá spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť udržiavať svoje základné imanie v okamžite dostupnej a disponibilnej forme. Zákon nevylučuje, že toto základné imanie môže byť aj vo forme iných aktív.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: F. VP, s.r.o., proti žalovaným: 1) Krajský stavebný úrad v Košiciach, 2) Miestny úrad mestskej časti Košice – Šaca, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného v prvom rade č. 2004/00099 zo dňa 17. marca 2004, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 6 S 70/2005-54 zo dňa 22. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovensk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Vo všeobecnosti treba uviesť, že občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov ako i možnosť účastníka konania po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/14/2011 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. P. Ď., bytom H., proti žalovanému: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Floriánska 18, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 958646/1-2010 zo dňa 1. februára 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košicia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 138 ods. 1 veta prvá O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelom uvedeného ustanovenia je, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to nepriaznivá finančná situácia a pravdepodobnosť úspechu v ďalšom konaní na strane žiadateľa, pričom pre rozhodnutie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J.. P. P. , bývajúceho v P E. , C. 82 , proti žalovanému J.. D. L. , bývajúcemu v B R. , T. 54, o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 8 C 89 /201 2, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. januára 2013 sp. zn. 6 Co 365/2012, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 30.
MENU