Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 92

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

151 dokumentov
541 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ako vyplýva z cit. ustanovenia § 91 ods. 1 O.s.p., na jednej alebo i na oboch sporových stranách môže vystupovať viacero subjektov. Ak tomu tak je, ide o procesné spoločenstvo. V danom prípade ide nesporne tak o aktívne spoločenstvo (na strane žalobcov) ako aj o pasívne spoločenstvo (na strane žalovaných). Z hľadiska posúdenia správnosti mimoriadnym dovolaním napadnutého rozhodnutia oboch súdov nižšieho stupňa v časti výroku o trovách konania je rozhodujúce určenie, či na strane žalovaných (ktorí boli na náhradu trov konania žalobcom zaviazaní) ide o spoločenstvo samostatné alebo nerozlučné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ V. V. , 2/ A. V. , oboch bývajúcich v P., zastúpených JUDr. D. D. , advokátom, spol. s. r.o., Š., proti žalovaným 1/ M. T. , 2/ C. T. , obom bývajúcim v U. , 3/ P. S., bývajúcemu v P., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvl astníctva k neh nuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 6 C 474/2000, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho pro
Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O mylnú aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd použije iný právny predpis, ako má správne použiť, alebo aplikuje síce správny právny predpis, ale nesprávne ho vyloží. Účastník, ktorý mal plný úspech vo veci, má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených trov, ktoré potreboval na uplatňovanie práva alebo bránenie práva proti účastníkovi, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 10/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. P. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. M. D. , advokátom v B. , proti žalovanému Ľ. K. , bývajúcemu v B. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 13 C 46/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej
Právna veta: Novelizáciou § 118 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákonom č. 509/1991 Zb., sa občianskoprávny vzťah k nebytovému priestoru ( bytu ) rozšíril na plné vlastnícke právo vlastníka ( spoluvlastníka ) nebytového priestoru, s možnosťou uplatnenia všetkých atribútov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva (vlastníctva). Nebytový priestor už nie je právom, ale je hmotnou nehnuteľnou vecou, ako priestorové vymedzenie časti budovy ( stavby ) nehnuteľnosti, tvorí teda samostatnú vec v právnom zmysle, aj keď ako samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov. Treba posilňovať ochranu vlastníckeho práva a obmedzovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., a. s., so sídlom v K., IČO : X., zastúpeného JUDr. E. M., advokátom, so sídlom v K., proti žalovanému M., a. s., so sídlom v B., IČO : X., zastúpenému JUDr. R. B., advokátom, so sídlom v B., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, vedenej Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 23 C 347/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v
Právna veta: Odvolanie plnomocenstva účastníkom alebo jeho výpoveď zástupcom sú voči súdu účinné, len čo mu ich účastník alebo zástupca oznámili; voči iným účastníkom konania sú účinné, len čo im ich oznámil súd. (§ 28 ods. 3 O.s.p.).V zmysle § 41 ods. 2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Vyššie citované ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. predstavuje interpretačné pravidlo pre právnu kvalifikáciu úkonov urobených účastníkmi konania v tých prípadoch, keď je úkon nesprávne pomenovaný, respektíve jeho označenie sa nezhoduje s obsahovými prvkami požadovanými pre d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne MUDr. V. P. , bývajúcej vo V. , proti žalovanému MUDr. J. P. V. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Martinou Fabianovou, advokát kou so sídlom v H. , Hencovská 2043, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 3C/112/201 1, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 1 9.januára 201 2 sp.zn
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Určité obmedzenie v tomto smere obsahuje len § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý výnimočne umožňuje zamietnutie návrhu na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdom z dôvodov hodnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobcu P. B., bývajúceho v K., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. T. S., advokátom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a o vzájomnom návrhu žalovaného o určenie práva vecného bremena, vedenej na Okresnom súde Košice
Právna veta: V súvislosti s tvrdením žalovanej 1/ o existencii vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe (ktorou je podľa obsahu spisu jej syn, evidovaný ako uchádzač o zamestnanie), Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že samotné zaradenie osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie automaticky nezakladá vyživovaciu povinnosť rodiča k tejto osobe, ak pre to nie sú dané aj ďalšie zákonné predpoklady.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M., bývajúceho vo V., zastúpeného JUDr. L., advokátom so sídlom v L., proti žalovaným 1/ E., bývajúcej v M., 2/ D., so sídlom v D., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 163/2008, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 9 C 163/2008 Okresnému súdu Dunajská Stred
Právna veta: Takéto rozhodnutie nie je v rozpore s právnym názorom vysloveným v rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR sp. zn. 1 Cz 139/76, publikovanom v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ročník 1978 pod číslom 31 (R 31/1978), podľa ktorého pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov. Uvedené rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k procesnej možnosti či nemožnosti súdu preruši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 157/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. T. a 2/ V. T. , oboch bývajúcich v T. , zastúpených Mgr. Petrom Miklóssym, advokátom so sídlom vo Vrábľoch, Hlavná č. 1221, proti žalovanej J. T. , bývajúcej v T. , zastúpenej advokátskou kanceláriou s názvom Jurovatý & Partners, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Námestie SNP č. 14, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. Eduard Jurovat
Právna veta: Povinnosť navrhovateľky vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ku ktorému právoplatne došlo dňa 18.2.2014 a nárok odporcu bol uplatnený dňa 23.10.2012, teda ešte predtým, ako začala plynúť premlčacia doba. Z uvedeného dôvodu a s poukazom na doplnené dokazovanie súd zaviazal navrhovateľku zaplatiť odporcovi sumu 3.187,50 eura a zároveň v časti o zaplatenie sumy 2.400 eur súd konanie o vzájomnom návrhu odporcu zastavil. Pri rozhodovaní o zastavení konania v tejto časti súd vychádzal z toho, že odporca si najskôr uplatnil investície do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Topoľčany 4C/177/2012 4612204683 05. 02. 2016 Marián Mokoš ECLI:SK:OSTO:2016:4612204683.17 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Topoľčany samosudcom Mariánom Mokošom v právnej veci navrhovateľky: F. Q., nar.XX.X.XXXX, bytom G. Č..XXX, zastúpená Advokátskym združením JUDr.Jozef Dudzík & JUDr.Kristína Gerová so sídlom Škultétyho 1597/7, 955 01 Topoľčany p
Právna veta: Dovolanie je prípustné tiež proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4 (§ 238 ods. 3 O.s.p.). Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. J., bývajúceho v M. , v dovolacom konaní zast úpeného JUDr. D. D. , advokátom, so sídlom v P., 2/ M. J., bývajúceho v M. , 3/ E. J., bývajúcej v M. , proti žalovanému Ing. M. P. , bývajúcemu v B. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. E. H. , advokátkou, AK so sídlom v P., o zrušenie podielového spoluvlas tníctva, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5
Právna veta: Občiansky zákonník, vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže byť nútený, aby zotrvával v spoluvlastníctve, dáva v ustanoveniach prednosť dohode spoluvlastníkov, v ktorej títo dojednávajú niektorý zo spôsobov vyporiadania uvedených v § 142. Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ustanovenie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa na tento prípad, neustanovuje iba výpočet spôsobov zrušenia a vyporiadania podielového spolu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. M., bývajúceho v P., proti odporcom 1/ M. M., bývajúcemu v J., zastúpenému JUDr. M. T., advokátkou so sídlom v S., 2/ A. Z., bývajúcej v M., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 4 C 825/2001, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 13. septembra 2007 sp. zn. 4 Co 79/200
MENU