Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie pracovného miesta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
120 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k námietke, že v rozhodnutí o organizačných zmenách musí zamestnávateľ zrušované pracovisko riadne označiť, aby bolo zrejmé, zamestnanec zastávajúci ktoré pracovné miesto sa stal nadbytočným, avšak toto sa nevyžaduje a ani neukladá v súvislosti s udelením súhlasu podľa § 66 ZP, najvyšší súd uvádza, že na to, aby príslušný úrad práce mohol konať o žiadosti zamestnávateľa o súhlas úradu podľa § 66 ZP, je potrebné, aby bolo preukázané, že vo vzťahu k pracovnému miestu zamestnanca so zdravotným postihnutím došlo ku skutočnostiam zakladajúcim dôvod pre skončenie pracovného pomeru výpoveďo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo/ 69/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobkyne Základnej školy s materskou školou Józefa Bódisa s vyučovacím jazykom maďarským Čenkovce , so sídlom v Čenkovciach, zastúpenej JUDr. Milanom Guťanom, advokátom so sídlom v Bratislave, Školská 8,
Právna veta: Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Podstatnou náležitosťou právneho úkonu, teda aj dohody o skončení pracovného pomeru je vôľa, ktorá musí byť slobodná a vážna a osobitným prípadom vady vôle je omyl. Občiansky zákonník v ustanovení § 49a považuje právny úkon za neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 123/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. M. G., bytom B., zastúpeného JUDr. Š . D., advokát, B ., proti odporcovi: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám Ľ. Štúra, Bratislava, o určenie neplatnosti skončen ia pracovného pomeru dohodou a o náhradu mzdy, vedenej na Okresného súdu Bratislava I pod sp. zn. 25C 92/2008 , na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Súd v konaní o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov neskúma z vlastnej iniciatívy, či od zamestnávateľa možno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca ďalej zamestnával (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce). § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preuka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/240/2018 8115224784 31. 07. 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:8115224784.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. D., bývajúceho v E., zastúpeného JUDr. Luciou Jurgovou, advokátkou so sídlom v Poproči, Slnečná 33, proti žalovanému Mestu Prešov, so sídlom v Prešove, Hlavná 73, zastúpenému JUDr. Martinom Staroňom, advokátom so
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: Podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu. (...) O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1308207115 Dátum vydania rozhodnutia: 7. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1308207115.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a Mgr. Dušana Čima, v spore žalobkyne Mgr. Q. I., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Miroslavom Králikom, advokátom so sídlom v Bratislave, Gröss
Právna veta: Právna pozícia štatutárneho orgánu je významná nielen z hľadiska jeho vonkajšej pozície konať v mene právnickej osoby navonok, ale najmä vo vzťahu k jeho vnútornej pôsobnosti, t.j. k pôsobnosti rozhodovať nielen o majetkových otázkach (obchodné vedenie), vnútornej správe a organizácii právnickej osoby, ale vo vzťahu k zamestnancom tiež v pracovnoprávnych veciach. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností toto potvrdilo vo svojom liste zo dňa 18. októbra 2005 skutočnosť, že v zmysle prípisu K.(K.) z 12. marca 2002 p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu G. N. , proti žalovanej R. , zastúpenej JUDr. D. M. , o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 12 C 14 9/200 5, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 17. marca 20 10 , sp. zn. 11 Co 1 10 /200 9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 17
Právna veta: Vôľou zákonodarcu v citovanej právnej norme ustanovenej v § 66 Zákonníka práce bolo zabezpečiť zvýšenú zákonnú ochranu zamestnancom so zdravotným postihnutím pred zamestnávateľom tak, aby zamestnávatelia svojvoľne neukončovali s takýmito zamestnancami pracovný pomer. Z uvedených dôvodov povinnosťou úradu práce pri rozhodovaní o žiadosti zamestnávateľa na udelenie predchádzajúceho súhlasu ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou s uvedenou kategóriou zamestnancov je skúmať splnenie všetkých zákonných podmienok pre platné skončenie pracovného pomeru výpoveďou podľa § 63, pričom tento súh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžso/44 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : I.I., nar.: X. X. , bytom G. G. , zast. : JUDr. Veronikou Nozar Jakubíkovou , advokát kou so sídlom advokátskej kancelárie Ul ica Republiky č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/272/2015 5111234433 29. 04. 2016 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2016:5111234433.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : D. U., B., zastúpený Mgr. Ivanom Petkovom, advokátom v Bratislave, Na vŕšku 12, proti žalovanej : Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, o určenie neplatnosti výpov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Cdo/64/2019 1113221961 16. 07. 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:1113221961.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne D., bývajúcej v A., zastúpenej JUDr. Máriou Ritomskou, bývajúcou v Bratislave, Hlavná 50, proti žalovanému Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Župné námestie 13, o určenie neplatnost
MENU