Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie rozhodcovského rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 606

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

222 dokumentov
15814 dokumentov
10 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku je úkon súdu, ktorý je z hľadiska vecného, časového, miestneho a personálneho neopakovateľný a nezameniteľný s iným úkonom súdu. Ak súd účastníka neupovedomil zákonu zodpovedajúcim spôsobom o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku, odňal mu možnosť pred súdom konať [§ 237 písm. f) O. s. p.]; táto procesná vada konania je odstrániteľná len zrušením rozhodnutia vydaného v konaní, v ktorom k nej došlo.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľky Z. B. bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. T. B. advokátom v P. proti odporcovi JUDr. M. Ch., bývajúci v K., zastúpenému JUDr. E. M. advokátkou v K. o zrušenie rozhodcovského rozsudku, vedenej na Okresnom súde pod sp. zn. 13C 148/2005, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28.januára 2009 sp. zn. 7Co 153/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M., X., proti odporcovi R., a. s., G., X., IČO: X., o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o nesúhlase Krajského súdu Žilina s postúpením veci Okresným súdom v Čadci, sp. zn.: 17NcCb 12/2009, takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu Žilina s postúpením veci Okresným súdom v Čadci, sp. zn.: 17NcCb 12/2009 j e d ô v o d n ý . Na prejednanie veci j e p r í s l u š
Právna veta: Z článku 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ako právneho predpisu najvyššej právnej sily) vyplýva, že sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou a zákonom, pričom ani kolegiálny alebo priateľský vzťah medzi sudcami súdu, kolégia alebo senátu nemôže mať vplyv na ich zákonnú povinnosť rozhodovať nestranne, nezávisle, spravodlivo a v súlade s platnými právnymi predpismi. Práve osobnosť sudcu musí byť zárukou spravodlivého a objektívneho súdneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa K. K. spol. s r. o., S., IČO: X. , právne zast. JUDr. J. H. , advokátkou, Č. , proti odporcovi M. , spol. s r. o., P. , IČO: X. , právne zast. C. L. G. , s. r. o., K. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , o vylúčenie sudcov , takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave JUDr. Zita Ilčíková je vylúčená z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto
Meritum vymoženie 390 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 173/2010 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného R. a. s . , so sídlom v K. , v dovolacom konaní zastúpeného obchodnou spoločnosťou JUDr. M . T., advokát, s. r. o. so sídlom v Bratislave, Z. v mene ktorej koná JUDr. M. T. , konateľ a advokát, proti povinnému R. P., bývajúcemu v P., pre vymoženie 390 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 Er 662/2009, EX 1315/2009 o dovo
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u P. M. , bývajúceho v D. , proti žalovan ému A. , s.r.o. , so sídlom v K. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 10 C 245/2010 , o návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Nové Zámky z dôvodu vhodnosti , takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 10 C 245/2010 vedenej na Okresnom súde Košice I Okresnému sú
Meritum o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. , spol.s.r.o. , S.B. , IČO: X. , zast. JUDr. J.H. , advokátka so sídlom Č.B. , proti žalovanému: M. , spol. s.r.o., P.B. , IČO: X. , zast. C. , s.r.o. K.B. , IČO: X. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o návrhu na vylúčenie JUDr. Zity Ilčíkovej, predsedníčky senátu Krajského súdu v Bratislave z prejednávania a rozhodovania vo veci vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod
Právna veta: Pokiaľ oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie označí za exekučný titul rozsudok rozhodcovského súdu, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Ak nedošlo kuzavretiu rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd avtakom prípade ani nemohol vydať rozhodcovský rozsudok. Pri riešení otázky, či rozhodcovský rozsudok vydal rozhodcovský súd s právomocou prejednať daný spor, nie je exekučný súd viazaný tým, ako túto otázku vyriešil rozhodcovský súd. Exekučný súd je povinný zamietnuť žiadosť sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 146/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej R. , a.s. so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom v K. , proti povinn ému J. P. , bývajúcemu v P., o vymoženie 11,62 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 Er 70/2010, o dovolan í oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 21. októbra 2010 sp. zn. 5 CoE 34/2010 , takto r o z
Meritum o vymoženie 492,49 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 148/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou V. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ej E. P. , bývajúce j vo V. , o vymoženie 492,49 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 21 Er 296/2010 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. októbra 2011 sp. zn. 2 Co
Meritum o určenie neplatnosti časti zmlúv o úvere
Najvyšší súd 5 Obdo 44 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z.K. , nar. X. , S.B. , zast. advokátkou JUDr. I.Š. , O.P. , B . proti žalovanému: P. , s. r. o., P.B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti častí zmlúv o úvere , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 18Cb/199/2009, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 31. mája 2011, č. k. 7 Cob 43/2010 -72 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slov
Právna veta: Mlčanie možno pokladať za prejav vôle len za predpokladu, že s určitosťou možno usudzovať, že ním bola prejavená vôľa určitého obsahu ( R 88/1954). Mlčanie môže byť prejavom vôle len vtedy, keď z neho možno vyvodiť záver, že ide o prejav vôle určitého obsahu. Tým je mlčky urobený právny úkon podobný konkludentnému právnemu úkonu. Príkladom je pravidlo správania uvedené v § 43b ods. 1 písm. a/ Občianskeho zákonníka. Ak nemožno z mlčania zistiť prejav vôle určitého obsahu, nejde o právny úkon. Tak je to napokon vyjadrené aj v ustanovení § 9 ods. 1, v časti vety za bodkočiarkou zákona č. 97 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 143/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného F. s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: X. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. D. D. , advokát , spol. s r.o., so sídlom v P., proti povinnému P. J., bývajúcemu v L. , o vymoženie 2 793,27 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp.zn. 6 Er 91 5/2009, o dovol aní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. septembra 2010
MENU