Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
79 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre zrušenie veci odvolacím súdom v zmysle § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. v danom prípade nie je postačujúce len uvedenie, že súd prvého stupňa tým, že žalobu zamietol, vec nesprávne právne posúdil. Vyžaduje sa aj konkrétne vysvetlenie toho, v čom nie sú doterajšie skutkové zistenia súdu prvého stupňa pre aplikáciu rozhodnej normy postačujúce a aké skutočnosti bude potrebné v ďalšom konaní zisťovať, pretože z doterajšieho dokazovania nevyplývajú. Takýto postup nutne predpokladá vykonanie ďalších (doposiaľ súdom prvého stupňa nevykonaných) dôkazných prostriedkov. Len to môže legitimizovať zrušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne Mgr. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Ľ. advokátom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. M. , bývajúcemu v B. , 2/ Ing. S., bývajúcemu v B. , 3/ Ing. S., bývajúcej v B. , 4/ Ing. M. , bývajúcemu v B. , všetci zastúpení Advokátskou kanceláriou Z. , so sídlom v B. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 19 C 79
Právna veta: Ak bez prítomnosti účastníka súd pojednávanie začne askončí skôr, ako bolo uvedené v predvolaní na pojednávanie, odníma tým účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9S o/157 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: A. P. , bytom S., zastúpenej A dvokátskou kanceláriou H. so sídlom v B. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o predčasný starobný dôchodok , na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 7. októbra 2010, č. k. 6Sd/74/2009 – 53 , jednohlasne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenske
Právna veta: V správnom súdnictve je krajský súd viazaný obsahom jednotlivých bodov žaloby a v odôvodnení rozhodnutia sa musí snimi vyporiadať, keďže len Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ako odvolaciemu súdu v správnom súdnictve zákon umožňuje, ak sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, v odôvodnení sa obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť odôvodnenie na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia o ďalšie dôvody (§ 219 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 25/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v prá vnej veci žalobcu : PALMA Group, a. s., Račianska 76, Bratislava proti žalovanému: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, Bratislava, o preskúmanie záko nnosti rozhodnutia žalovaného č. 2009/300/004112/01248 zo dňa 15.6.2009 o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kr ajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 175 /200 9-81 zo dňa 17.3.2011 , takto r o z h o d o
Právna veta: Súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom, ak nevyhovel jeho žiadosti a neustanovil mu právneho zástupcu z radov advokátov, hoci účastník splnil podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, právne zastúpenie bolo potrebné pre riadne uplatňovanie jeho práv a nešlo o zjavne bezdôvodné alebo zjavne neúspešné uplatňovanie práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., bytom M., K., proti odporkyni S. P., U., B., o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 1Sd/81/2007-46 zo dňa 4. februára 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo 4. februára 2008, č. k. 1Sd/81/2007-46 z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konani
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený podľa ust. § 221 ods. 1 písm. a/ O.s.p., nie je prípustné dovolanie z iných dôvodov než uvedených v § 237 O.s.p. O neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa obecného podniku.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným 25. 8. 1993 na okresnom súde domáhal určenia neplatnosti rozhodnutia Mestského úradu v H. z 19. 6. 1991, ktorým bol odvolaný z funkcie riaditeľa metského podniku, a súčasne uplatnil náhradu mzdy. Okresný súd v Humennom rozsudkom zo 7. 10. 1993 žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca bol z funkcie riaditeľa mestského podniku odvolaný kompetentným orgánom - primátorom v zmysle v tom čase platnej úpravy o obe
Meritum invalidný dôchodok-nezistený skutkový stav-dátum vzniku invalidity
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Idy Hanzelovej a členiek JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľky Š. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12Sd/163/2008-38 zo dňa 24. júla 2008, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky r
Meritum dodatočné povolenie stavby
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalob cov : 1. Ing. B. B. , bytom T. , 2. Ing. arch. Z. B. , bytom T. , zastúpených JUDr. R. M. , advokát om so sídlom Advokátskej kancelárie v N. , proti žalovan ému : Krajský stavebný úrad v Trenčíne, so sídlom Hviezdosl avova ul. 3
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžp/13/2012 6009200429 17.12.2012 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2012:6009200429.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu PROFINEX holding, s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Hor
Meritum uložení pokuty 2 100 eur nelegálna práca
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200190 Dátum vydania rozhodnutia: 18. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200190.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hat alovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Stefi fashion, s.r.o., IČO: 47 151 358, J. Vojtaššáka 6, Žilina, práv
MENU