Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
982037
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413908
Krajské súdy (ČR): 37852
Posledná aktualizácia
19.03.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa


Približný počet výsledkov: 119 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa
  • zrusenie nájdené 34209 krát v 15230 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 447281 krát v 40704 dokumentoch
  • sud nájdené 2657941 krát v 59895 dokumentoch
  • prvy nájdené 298395 krát v 50675 dokumentoch
  • stupna nájdené 188958 krát v 36374 dokumentochPrávna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu (I. ÚS 26/94). K porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto domáha svojho práva na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne O. , so sídlom v L. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. I., advokátkou , so sídlom v K. , proti žalovanému I., bývajúcemu v L. , zastúpeného JUDr. A. , advokátom , so sídlom v B. , o zaplatenie 1 469,06 €, vedenej n a Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 18 C 116/2008, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 4. mája 2012 sp. zn. 4 Co 157/2010, takto r o z h o d o l : .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Konštrukcia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri zmluvách s jednorazovým plnením založená na logickom základe. Avšak pri zmluvách s opakujúcim sa plnením, pod ktoré subsumujeme aj manažérske zmluvy uzavreté na dobu neurčitú medzi žalobcom a žalovanými v I. a II. rade, je potrebné veľmi dôsledne rozlišovať rozdiel medzi právnymi pojmami „plnenie časti záväzku“ a „plnenie opakujúceho sa záväzku“. Práve v prípade manažérskych zmlúv, na základe ktorých mali žalovaní v I. a II. rade ako konatelia poskytnúť nové plnenie žalobcovi, a ten mal poskytnúť protiplnenie, ide o plnenie opakujúceho sa zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . júna 2005 zrušený v časti o zaplaten ie prísl ušných súm a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa v tejto časti bola skutočnosť, že prvostupňový súd nesprávne právne posúdil vec vo vzťahu k inštitútu odstupného vyplateného žalovaným v .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: V zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Citované ustanovenie výslovne za hrubé porušenie povinnosti nájomcu označuje neplatenie nájomného alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace a tiež, že nájomca prenechal byt alebo jeho časť i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . zn. IV. ÚS 115/03). V prejednávanej veci odvolací súd po tom, čo konštatoval, že nebol dôvod na potvrdenie alebo zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa, citoval procesnoprávne predpisy, vyjadrujúce procesné situácie, za ktorých odvolací súd má povinnosť dokazovanie zopakovať a doplniť (§ 213 ods. 1 .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 4/2010
R 35/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: rozhodnúť o celom predmete konania, opravné uznesenie, doplnenie rozsudku
Právna veta: Ak súd prvého stupňa výrokom rozsudku, vyhlásenom na pojednávaní, nerozhodol o celom predmete konania, o ostávajúcej časti môže rozhodnúť len dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O. s. p., pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku, teda okrem iného na jeho vyhlásenie bolo potrebné nariadiť pojednávanie. Nemôže o tom rozhodnúť opravným uznesením.

Úryvok z textu:
... povinnosť žalovaného v 1. rade. Krajský súd v Žiline svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v novom konaní vo veci, po zrušení rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom, bol predmetom konania nárok žalobcu na zaplatenie 6 000 000 ,- Sk voči žalovanému v 3. rade z dôvodu .
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Zbierka NS 1-2/1995
R 19/1995
Rozsudok
Právna veta: Iným dôvodom na vykonanie nového hlavného pojednávania, než je zmena v zložení senátu alebo uplynutie dlhšieho času od predchádzajúceho hlavného pojednávania v zmysle § 219 ods. 2, druhá veta Tr. por. je aj okolnosť, že náležité objasnenie veci vyžaduje opakovanie dôkazov vykonaných na predchádzajúcom hlavnom pojednávaní a ich doplnenie. Vykonaním nového hlavného pojednávania v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa okrem iného rozumie, že všetky doposiaľ na predchádzajúcom hlavnom pojednávaní vykonané a pre rozhodnutie veci významné dôkazy sa musia znovu vykonať spôsobom predpísaným na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku. Postup obvodného súdu na hlavnom pojednávaní 6. októbra 1993 nebol v súlade so zákonom. Treba uviesť, že v prípadoch zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom a vrátenia veci prvostupňovému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol (§ 259 ods. 1 .
Zbierka NS 3/1995
R 34/1995
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený podľa ust. § 221 ods. 1 písm. a/ O.s.p., nie je prípustné dovolanie z iných dôvodov než uvedených v § 237 O.s.p. O neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa obecného podniku.

Úryvok z textu:
... . Dovolací súd zistil, že v danom prípade tieto podmienky neboli splnené, preto dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo výroku o zrušení rozsudku súdu prvého stupňa a vrátení veci na ďalšie konanie nie je prípustné. Dovolací súd taktiež nezistil, že by odvolací súd v tejto časti .
Súvisiace predpisy:
421/1991, 369/1990, 295/1992
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok
Právna veta: Podľa ustanovenia § 175 ods. 3 písm. b) vyhlášky sa v rozsahu a za pod¬ mienok ustanovených predpismi platnými pred 1. májom 1990 hodnotí pred týmto dňom (okrem iného) aj doba činnosti expertov v zahraničí (účinnosť od l.júla 1990). Ustanovenie § 44 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bolo zmenené vyhlᚬ kou č. 123/1990 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1990 a vyhláškou č. 260/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990 v tom zmysle, že sa zmenilo vymedzenie osôb, ktoré možno považovať za expertov v zahraničí. Navrhovateľa tak nepochybne podľa predpisov platných v dobe, keď čin¬ nosť v zahraničí vykonával ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorý po­ volil výnimku z ustanovenia § 103 ods. 1, 2 zákona č. 100/1988 Zb. Navrhovateľ sa odvolaním domáhal zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa pre nesprávny právny názor. Namietal, že odporkyňa, ako aj krajský súd pri výpočte výšky dôchodku vychádzali z § 175 ods .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
252/2012 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Právna veta: 1. V zmysle § 7 ods. 1 Obchodného zákonníka, odštepný závod je organizačnou zložkou podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzke odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. 2. Obchodné meno obchodných spoločností, družstva, ako aj ostaných právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra je názov, pod ktorým sú tieto osoby zapísané v tomto registri (§ 9 ods. 2 obchodného registra). 3. Odštepný závod zapísaný do obchodného registra podľa právnej úpravy musí používať obchodné meno podnikate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na území Slovenskej republiky. V danom príp ade je dovolaním napadnuté uznesenie odvolacieho súdu, ktorým došlo k zrušeniu rozsudku súdu prvého stupňa a k zastaveniu konania, nevykazujúce znaky ani jedného z vyššie uvedených uznesení, proti ktorým je ... názorov súdnej praxe prípad odňatia možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f) O.s.p.) predstavuje zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom, pokiaľ pre vydanie zrušujúceho rozhodnutia neboli splnené zákonné podmienky a pokiaľ mo žno dôvodne .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Podľa stabilizovanej judikatúry všeobecných súdov, možno úmysel tak ako iné formy zavinenia (motív, pohnútku) zistiť aj na podklade iných dôkazov, nielen z priznania obvineného. Pre dokazovanie zavinenia platia rovnaké zásady ako pre dokazovanie ktoréhokoľvek iného znaku trestného činu, zásadne je teda možné dokazovať skutočnosti významné pre záver o zavinení akýmikoľvek dôkaznými prostriedkami a priznanie obvineného nemožno preceňovať alebo naopak podceňovať ani v tejto súvislosti. Je dané len povahou týchto skutočností, t. j. tým, že ide o skutočnosti vnútorného života, ktoré iné osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd uzatvára, že v rozhodnutí súdu prvého stupňa o vine obžalovaného Š. S. nezistil pochybenia, ktoré by boli dôvodom pre zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o vine. Samotný odvolateľ v písomných dôvodoch odvolania síce navrhuje, aby odvolací súd po zrušení napadnutého rozhodnutia vec .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podmienkou rozhodovania o náhrade škody v adhéznom konaní podľa právnej úpravy účinnej v dobe rozhodovania okresného súdu bolo riadne a včasné uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným, t. j. najneskôr na hlavnom pojednávaní pred začatím dokazovania (§ 43 ods. 2 Trestného poriadku), resp. v prípade neustanovenia sa poškodeného na hlavné pojed¬ návanie prečítanie takého návrhu poškodeného, obsiahnutého už v spise predsedom senátu (§ 206 ods. 2 Trestného poriadku). V posudzovanej veci sa naznačeným spôsobom nepostupovalo, lebo podľa obsahu zápisníc o hlavnom pojednávaní predseda senátu okre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonné podmienky. Okrem nápravy nezákonného rozhodnutia vo výroku o vine u obvinené­ ho I. P., ktorú bolo možné vykonať iba zrušením rozsudku súdu prvého stupňa v celom rozsahu, mal odvolací súd venovať osobitnú pozornosť aj roz­ hodnutiu o uplatnených nárokoch na náhradu škody, ktoré je .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.