Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000510
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 23:12

Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa


Približný počet výsledkov: 123 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa
  • zrusenie nájdené 34807 krát v 15503 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 450847 krát v 41357 dokumentoch
  • sud nájdené 2668648 krát v 60640 dokumentoch
  • prvy nájdené 299426 krát v 51344 dokumentoch
  • stupna nájdené 190319 krát v 36852 dokumentochPrávna veta: Obsah práva na súdnu ochranu v čl. 46 ods. 1 ústavy nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Každé konanie súdu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu (I. ÚS 26/94). K porušeniu základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ústavy preto dochádza aj vtedy, ak sa niekto domáha svojho práva na súde, ale súdna ochrana tomuto právu nie je priznaná, alebo nemôže byť priznaná v dôsledku konania súdu, ktoré je v ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne O. , so sídlom v L. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. I., advokátkou , so sídlom v K. , proti žalovanému I., bývajúcemu v L. , zastúpeného JUDr. A. , advokátom , so sídlom v B. , o zaplatenie 1 469,06 €, vedenej n a Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 18 C 116/2008, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 4. mája 2012 sp. zn. 4 Co 157/2010, takto r o z h o d o l .
Právna veta: A I. Prezumpcia neviny (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) sa týka osoby obvineného v aktuálne vedenom trestnom konaní a nie je porušená, ak sa o účasti tohto obvineného na žalovanej trestnej činnosti zmieňuje výrok alebo odôvodnenie skoršieho rozhodnutia súdu, ktorým bola odsúdená iná osoba;* rovnako len voči odsúdenej osobe (alebo v inej modalite rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku) je založená prekážka právoplatne rozhodnutej veci - v následne vedenom trestnom konaní teda môže byť stíhaná iná (ďalšia) osoba zo spáchania toho istého činu. II. Súd schvaľuje dohodu o vine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o vine L., C., R. a B., resp. k obžalovaným, ktorých sa úkon priamo týka. Apelačný súd si uvedomuje, že zrušením rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 316 ods. 3 písm. a/, c/ Tr. por., je celé dokazovanie nezákonné. Vzhľadom na výnimočnosť procesno-právnej situácie .
Právna veta: Konštrukcia § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri zmluvách s jednorazovým plnením založená na logickom základe. Avšak pri zmluvách s opakujúcim sa plnením, pod ktoré subsumujeme aj manažérske zmluvy uzavreté na dobu neurčitú medzi žalobcom a žalovanými v I. a II. rade, je potrebné veľmi dôsledne rozlišovať rozdiel medzi právnymi pojmami „plnenie časti záväzku“ a „plnenie opakujúceho sa záväzku“. Práve v prípade manažérskych zmlúv, na základe ktorých mali žalovaní v I. a II. rade ako konatelia poskytnúť nové plnenie žalobcovi, a ten mal poskytnúť protiplnenie, ide o plnenie opakujúceho sa zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . júna 2005 zrušený v časti o zaplaten ie prísl ušných súm a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa v tejto časti bola skutočnosť, že prvostupňový súd nesprávne právne posúdil vec vo vzťahu k inštitútu odstupného vyplateného žalovaným v .
Zbierka NS 4/2010
R 35/2010
Rozsudok
Kľúčové slová: rozhodnúť o celom predmete konania, opravné uznesenie, doplnenie rozsudku
Právna veta: Ak súd prvého stupňa výrokom rozsudku, vyhlásenom na pojednávaní, nerozhodol o celom predmete konania, o ostávajúcej časti môže rozhodnúť len dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O. s. p., pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku, teda okrem iného na jeho vyhlásenie bolo potrebné nariadiť pojednávanie. Nemôže o tom rozhodnúť opravným uznesením.

Úryvok z textu:
... povinnosť žalovaného v 1. rade. Krajský súd v Žiline svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v novom konaní vo veci, po zrušení rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom, bol predmetom konania nárok žalobcu na zaplatenie 6 000 000 ,- Sk voči žalovanému v 3. rade z dôvodu .
Právna veta: V zmysle § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Citované ustanovenie výslovne za hrubé porušenie povinnosti nájomcu označuje neplatenie nájomného alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace a tiež, že nájomca prenechal byt alebo jeho časť i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . zn. IV. ÚS 115/03). V prejednávanej veci odvolací súd po tom, čo konštatoval, že nebol dôvod na potvrdenie alebo zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa, citoval procesnoprávne predpisy, vyjadrujúce procesné situácie, za ktorých odvolací súd má povinnosť dokazovanie zopakovať a doplniť (§ 213 ods. 1 .
Zbierka NS 1-2/1995
R 19/1995
Rozsudok
Právna veta: Iným dôvodom na vykonanie nového hlavného pojednávania, než je zmena v zložení senátu alebo uplynutie dlhšieho času od predchádzajúceho hlavného pojednávania v zmysle § 219 ods. 2, druhá veta Tr. por. je aj okolnosť, že náležité objasnenie veci vyžaduje opakovanie dôkazov vykonaných na predchádzajúcom hlavnom pojednávaní a ich doplnenie. Vykonaním nového hlavného pojednávania v zmysle citovaného zákonného ustanovenia sa okrem iného rozumie, že všetky doposiaľ na predchádzajúcom hlavnom pojednávaní vykonané a pre rozhodnutie veci významné dôkazy sa musia znovu vykonať spôsobom predpísaným na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku. Postup obvodného súdu na hlavnom pojednávaní 6. októbra 1993 nebol v súlade so zákonom. Treba uviesť, že v prípadoch zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom a vrátenia veci prvostupňovému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol (§ 259 ods. 1 .
Zbierka NS 2/2000
R 26/2000
Rozsudok
Právna veta: Náklady spojené s predbežným prerokovaním nároku na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. sú príslušenstvom tohto nároku.

Úryvok z textu:
... § 238 ods. 3 O. s. p. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal dovolanie žalovaný. Žiadal jeho zrušenie, spolu so zrušením rozsudku súdu prvého stupňa, a vrátenie veci Okresnému súdu S. na ďalšie konanie. V dôvodoch svojho dovolania uviedol, že predbežné prerokovanie podlá § 9 .
Merito Dovolanie
Zbierka NS 4-5/1996
R 54/1996
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... konania (14. 3. 1993) zomrel, a tak stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. So zreteľom na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu (zrušenie rozsudku súdu prvého stupňa vo veci samej a vrátenie mu veci na ďalšie konanie) nemožno odvolaciemu súdu vytknúť, že konal s účastníkom, ... vrátil na ďalšie konanie tento následok nemá, lebo o veci sa bude konať ďalej. Napokon jedným z dôvodov zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa bola aj skutočnosť, že súd neprihral za účastníka toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O. s .
Zbierka NS 3/1995
R 34/1995
Rozsudok
Právna veta: Proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zrušený podľa ust. § 221 ods. 1 písm. a/ O.s.p., nie je prípustné dovolanie z iných dôvodov než uvedených v § 237 O.s.p. O neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa obecného podniku.

Úryvok z textu:
... . Dovolací súd zistil, že v danom prípade tieto podmienky neboli splnené, preto dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu vo výroku o zrušení rozsudku súdu prvého stupňa a vrátení veci na ďalšie konanie nie je prípustné. Dovolací súd taktiež nezistil, že by odvolací súd v tejto časti .
Kľúčové slová: zvyšovanie dôchodkových dávok
Právna veta: Podľa ustanovenia § 175 ods. 3 písm. b) vyhlášky sa v rozsahu a za pod¬ mienok ustanovených predpismi platnými pred 1. májom 1990 hodnotí pred týmto dňom (okrem iného) aj doba činnosti expertov v zahraničí (účinnosť od l.júla 1990). Ustanovenie § 44 ods. 1 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bolo zmenené vyhlᚬ kou č. 123/1990 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1990 a vyhláškou č. 260/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990 v tom zmysle, že sa zmenilo vymedzenie osôb, ktoré možno považovať za expertov v zahraničí. Navrhovateľa tak nepochybne podľa predpisov platných v dobe, keď čin¬ nosť v zahraničí vykonával ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktorý po­ volil výnimku z ustanovenia § 103 ods. 1, 2 zákona č. 100/1988 Zb. Navrhovateľ sa odvolaním domáhal zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa pre nesprávny právny názor. Namietal, že odporkyňa, ako aj krajský súd pri výpočte výšky dôchodku vychádzali z § 175 ods .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.