Nájdené rozsudky pre výraz: zrušený výrok o treste

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 188

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

58 dokumentov
1033 dokumentov
17 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 46/1998
Právna veta: I. Skutečnost, že osoba zjednaná pachatelem k tomu, aby za úplatu usmrtila jiného, od Samého počátku pouze předstírá záměr takový čin provést, nevylučuje u pachatele, který ji zjednal, naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti za přípravu k trestnému činu vraždy. II. Souběh trestných činů je základním předpokladem pro uložení souhrnného trestu, včetně jeho důsledku spočívajícího ve zrušení výroku o trestu uloženém pachateli dřívějším rozsudkem. Jestliže dřívější rozsudek obsahuje více samostatně uložených trestů (např. trest souhrnný a trest úhrnný), soud s uložením souhrnného trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl odvolání obžalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 1997 sp. zn. 2 T 6/97. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 1997 sp. zn. 2 T 6/97 byl obžalovaný P. K. uznán vinným přípravou k trestnému činu vraždy podle § 7 odst. 1 a § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák. Odsouzen byl podle § 219 odst. 2, za použití § 35 odst. 2 a § 40 odst. 2 tr. zák., k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Trest
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia je upravené v § 51 Správneho poriadku a pokiaľ ide o osoby, ktorých pobyt nie je známy, správny orgán má postupovať podľa § 16 ods. 2 Správneho poriadku, teda mal ustanoviť opatrovníka ich právnemu predchodcovi a pri doručení tohto rozhodnutia postupovať podľa § 26. ods. 1 Správneho poriadku, teda toto doručenie sa malo uskutočniť verejnou vyhláškou.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právej veci navrhovateľov 1/ G.S., rod. Š., nar. X., bytom X., 2/ D.S., rod. S., nar. X., bytom X., 3/ P.S., nar. X., bytom X., právne zastúpených advokátkou JUDr. M.B., so sídlom M.č. X., Ž., proti odporcovi Ž.S.K., K. X., Ž., právne zastúpenému advokátkou JUDr. T.P., so sídlom H. X., Ž
Meritum odvolanie obž.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obžalovaného P. B. a spol. pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa §§ 9 ods. 2, 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné,na neverejnom zasadnutí konanom dňa 7. apríla 2008 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaných D. P. a P. Ď. proti rozsudku Krajského súdu v Nitr
Právna veta: Neobstojí námietka sťažovateľa, že súd nemôže rozhodnúť o väzbe so spätnou účinnosťou. Naopak, ak dôjde k stretu právoplatného odsúdenia na trest odňatia slobody s podmienkami väzby, musí súd rozhodnúť o prepustení obvineného resp. obžalovaného z väzby a o jeho nástupe do nariadeného výkonu trestu. Rovnako nie je akceptovateľné jeho tvrdenie, že súd na základe ustanovenia § 79 ods. 1 Tr. por. musí obligatórne obžalovaného prepustiť z väzby na slobodu, takáto interpretácia tohto zákonného ustanovenia je značne subjektívna a nekonzekventná. V prípade nevykonaného právoplatne uloženého trestu odň ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Richarda Bureša na neverejnom zasadnutí konanom 26. marca 2015 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému B. A. a spol. pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné o sťažnosti obžalovaného B. A. proti uzneseniu sudcu Špecializovaného t
Právna veta: I. Ak ide ospáchanie dvoch trestných činov vreálnom súbehu, prerokovávaných vdvoch samostatných súdnych konaniach, v prípade ukladania súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. súd vo výroku o treste neuvedie, že sa tento trest ukladá aj ako „úhrnný“, lebo súhrnný trest sa ukladá podľa zásad trestu úhrnného, ktorého uloženie by bolo aktuálne vtedy, ak by sa viedlo spoločné konanie v súdnej fáze trestného stíhania o oboch skutkoch. Vždy však uvedie, či súhrnný trest podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. ukladá s použitím § 41 ods. 1 alebo § 41 ods. 2 Tr. zák. II. Zrušením právoplatného trestného rozk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 T do 52/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčo viča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému Ľ. V. , vedenej na Okresnom s úde Bratislava V pod sp. zn. 2 T 186/2010, na verejnom zasadnutí 29. novembra 2011 v Bratislave o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pro ti právoplatnému trestnému rozkazu Ok
Kľúčové slová: terortrest odňatia slobody na doživotie
R 32/2007
Právna veta: 1. Podľa § 120 ods. 3 Trestného poriadku účinného do 1. januára 2006 výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí presne označovať trestný čin, ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením príslušného zákonného ustanovenia, ale i uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne i uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu. 2. Záver súdu prvého stupňa o tom, že obžalovaný súdený tres ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Sovenskej republiky R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému P. R. pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. a iné v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a členov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka prejednal na verejnom zasad nutí konanom 24. októbra 2006 v Bratislave odvolanie obžalovaného P. R. proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne
Meritum Výmera trestu
Právna veta: Trestom odňatia slobody neprevyšujúcim jeden rok v zmysle § 323 ods. 1 Tr. por. sa rozumie výmera tohto trestu určená v súdnom rozhodnutí (rozsudku, resp. uznesení), podľa ktorého sa má trest vykonať a nie aj zvyšok nevykonaného trestu nepresahujúci jeden rok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky v neprospech obvineného D.S., zrušil právoplatné uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 z 28. marca 1994, sp.zn. 1 T 98/86. Z odôvodnenia: Obvinený D.Š. bol rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 30. júla 1987, sp.zn. 5 To 304/87, po zrušení rozsudku Obvodného súdu v Bratislave 1 z 24. januára 1994, sp.zn. 1 T 98/86, uznaný za vinného z trestného činu podvodu podlá § 250 ods. 1 pís
Kľúčové slová: právoplatný rozsudok cudzozemského súducudzozemský súdpodmienky uznania
R 25/2001
Právna veta: V zmysle § 384a Trestného poriadku nemožno uznať na území Slovenskej republiky taký právoplatný rozsudok cudzozemského súdu, ktorého výrok o treste bol zrušený ďalším rozsudkom cudzozemského súdu, pre ktorý nebol podaný návrh na jeho uznanie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 384a Trestného poriadku na uznanie rozsudku Okresného súdu v T. z 29. septembra 1999, sp. zn. 2 T 265/99, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Českých Budějoviciach, pobočka Tábor, z 26. januára 2000, sp. zn. 14 To 394/99, na území Slovenskej republiky. Z odôvodnenia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30. júna 2000 podalo na Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh na
Kľúčové slová: delegácia veciodňatie a prikázanie veci
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa. Takýto postup je však výnimkou z pravidla, čo zákon podmieňuje tým, že pre tzv. „delegáciu“ musia byť dané dôležité dôvody. Platná právna úprava nedefinuje pojem „dôležité dôvody“. Význam, resp. dôležitosť dôvodu pre aplikáciu citovaného výnimočného opatrenia na zmenu miestnej príslušnosti súdu musí byť porovnateľný s významom ústavného princípu vyplývajúceho z článku 48 Ústavy Slovenskej republiky, že „nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi“. „Delegácia“ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci obžalovaného M. A. pre zločin lúpeže po dľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. d ) Tr. zák . a iné , na neverejnom zasadnutí 22 . marc a 2017 , o návrhu obžalovaného na odňatie a prikázanie veci inému súdu takto r o z h o d o l : Podľa § 23 ods. 1 Tr. por. trestná v
MENU