Nájdené rozsudky pre výraz: zrušovacie uznesenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje osobám (účastníkom konania) právo na konanie bez akýchkoľvek prieťahov. Oprávnená osoba (účastník konania) má zaručené právo na taký postup štátneho orgánu, ktorý je zbavený zbytočných prieťahov. Preto Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o podnete namietajúcom porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vždy skúma, ako sa v okolnostiach konkrétneho prípadu rešpektuje účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte na neverejnom zasadnutí 22. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet Mgr. A. B., bytom B., zastúpenej JUDr. J. B., advokátom, B., proti Okresnému súdu Bratislava I o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov upraveného v čl. 48 ods. 2 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky v konaní o odškodnení pracovného úrazu a o návrhu na ochranu osobnosti vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 119/92 a takto
Meritum vylúčenie majetku zo súpisu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/56/2019 6111213098 28. januára 2020 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2020:6111213098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. Otta Markecha, so sídlom Smetanova 7, 911 01 Trenčín, správcu konkurznej podstaty úpadcu W. K., narodeného XX.XX.XXXX, bytom XXX XX W., ktorý do 1.08.2017 vykonával podnikateľskú činnosť pod obchodným menom W. K. -
Meritum odňatie možnosti konať pred súdom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. R. U. , bytom R. , zastúpeného Mgr. M. H. , advokátom , R. , proti žalovanej Súdnej rade Slovenskej republiky , so sídlom Župné nám. 13, Bratislava, o preskúmanie z ákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 625 z 08. septembra 2009 a rozhodnutia Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24461/2009 -41 z 02. marca 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v B
Meritum určenie neplatnosti Dohody o prevode práv a povinností a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/52/2019 7113217914 22. júla 2020 JUDr. Jana Hullová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7113217914.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K.. R. S., narodeného XX. L. XXXX, bytom F. XX, XXX XX V., proti žalovaným: v 1. rade TERCIUM s.r.o., so sídlom Masarykova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 211 168 a v 2. rade KOŠICKÁ AKADÉMIA DA VINCI, n.o., so sídlom Petzva
Meritum o zaplatenie 659 695,90 eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 23 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : D. T. , nar. X. , bytom P. , právne zastúpeného JUDr. R. K. , advokátom , R. , proti žalovan ému : V. , a. s., so sídlom M. , IČO: X. , právne zastúpenému advokátskou kanceláriou Č. & H. , s. r. o., K. , v konaní o zaplatenie 1 659 695,90 Eur s príslušenstvom , o dovolaní vedľajších účastníkov na strane žalovaného v I. rade M. , so sídlom Š., IČO: X. , v II.
Meritum § 295/1b Tr. zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1414010278 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1414010278.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Františka Moznera na nevere jnom zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného X. W. pre zločin n
Meritum o zaplatenie 72 395,94 Eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Elen y Krajčovičovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v právnej veci žalobcu Ing. Z. P. , C. , zast úpeného Mgr. M. U. , advokátom, T. proti žalovanému A. S., sp ol. s r. o., N. , IČO X. , zast úpenému JUDr. E. V. , advokátom, T. , o zaplatenie 72 395,94 Eur , na odvolanie žalovan ého proti rozsudku Krajského súdu v
Meritum o zaplatenie 162 920 499,-- Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 66/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu: S., a.s., M.X., L.M., IČO: X., zast. advokátkou JUDr. E.M., P.X., B., proti žalovanému: S.k., a.s., C.X., B., IČO: X., zast. advokátom JUDr. E.V., B.X., B
MENU