Nájdené rozsudky pre výraz: zvlášť hrubé porušenie služobnej prísahy a služobnej povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Príslušní PZ SR: § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jany Henčekovej v právnej veci žalobcu: mjr. Mgr. Š., bytom B., zastúpeného advokátkou JUDr. Z., M., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. KM-173/PK-2005 zo
Meritum prepustenie zo služobného pomeru policajta podľa § 192 ods. 1 písm. c/ zákona č 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD ., v právnej veci žalob cu : R. K. , bytom P., právne za stúpeného JUDr. H. , advokát kou v K. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova č. 2 , Bratislava, o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalov
Právna veta: Obnova konania je inštitút, ktorým sa odstraňujú skutkové omyly a nedostatky v skutkovom stave pre nevykonanie dôkazov, pričom zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v ustanovení § 245 v porovnaní s ustanovením § 62 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zužuje dôvody, pre ktoré možno podať návrh na obnovu konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 31. marca 2009, a žalobcovi právo na náhradu trov konania nepriznal. Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd z obsahu pripojeného administratívneho spisu žalovaného správneho orgánu mal preukázané, že personálnym rozkazom riaditeľa Oblastnej správy Železničnej polície T. bol žalobca prepustený
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/138/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: D. Š., bytom B., zastúpeného JUDr. M. B., advokátom v B., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.p. KM-105/PK
Meritum služobný pomer policajtov, § 193, § 192 ods. 5, § 194 ods. 1, § 233 ods. 1, § 238 ods. 1 zák. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Želez
Najvyšší súd 2Sžo/29/201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a člen ov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: A. B. , bytom v T. , právny zástupca: JUDr. Ľudovít Krúpa, advokát, so sídlom v Bratislave, Grösslingova ul. č. 6 -8, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep ubliky, Pribinova 2, B
Meritum prepustenie zo služobného pomeru policajta, odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške - § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z.z.
Najvyšší súd 2Sž o/12 /2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcu: JUDr. R. B. , zastúpené ho advokátom JUDr. M. B. , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova č. 2, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p.
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžo/38/2012 1009201080 09.10.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:1009201080.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu, v právnej veci žalobcu: JUDr. Z. L., E., C., právne zastúpený advokátom JUDr. Miroslavo
Meritum § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, ... prepustenie zo služobného pomeru
Najvyšší súd 3 Sžo/1 1/201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalob cu : I. I., J., okres M. , právne zastúpený : JUDr. Marián Lenhart, advokát , Advokátska kancelária so sídlom Maxima Gorkého 1/1p, 070 01 Michalovce, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovensk
Právna veta: Personálnym rozkazom č. 462 zo dňa 4. septembra 2008 bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ z dôvodu, že porušil svoju prísahu zvlášť hrubým spôsobom a preto jeho ponechanie v služobnom pomere príslušníka PZ by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Pokiaľ ide o námietku, že súd pri postupe podľa druhej hlavy piatej časti OSP nie je súdom skutkovým a že nemá nahrádzať činnosť správnych orgánov, podľa odvolacieho súdu činnosť správneho orgánu súd ani nenahrádzal, ale len preskúmal jeho postup, kde zistil, že pred r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/71/2015 9009010054 30. 11. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:9009010054.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: K., bytom B. XXX/X, K., zastúpený advokátom JUDr. Štefanom Strakom,
MENU