Nájdené rozsudky pre výraz: zvolený zástupca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1001

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

99 dokumentov
2043 dokumentov
6 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu účastník správneho konania splnomocnil advokáta zastupovaním v správnom konaní, ide o nedostatok správneho konania, ktorý podľa okolností prípadu môže byť dôvodom pre zrušenie správneho rozhodnutia súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou na Najvyššom súde SR sa domáhal zrušenia rozhodnutia Ministerstva vnútra SR, Odboru hraničnej a cudzineckej polície PZ v B. z 28. novembra 1994, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Odboru cudzineckej polície Mestského veliteľstva PZ v K. z 29. septembra 1994. Týmto rozhodnutím bol podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky' žalobcovi zakázaný pobyt na území Slovens
Právna veta: Ustanovenie zástupcu v občianskom súdnom konaní je v dispozičnej právomoci účastníka konania. Súd o ňom rozhoduje, iba ak zástupcu z dôvodov stanovených v zákone nepripúšťa. Proti uzneseniu o nepripustení zástupcu, resp. proti zmeňujúcemu rozhodnutiu odvolacieho súdu o pripustení zástupcu má právo podať opravný prostriedok iba ten účastník konania, ktorý sa dal zastúpiť a jeho zvolený zástupca. Protistrane sa citované uznesenia ani nedoručujú, nakoľko sa jej postavenie v konaní dotknutými rozhodnutiami nemení. Účastníkom tej časti konania, v ktorej sa rozhoduje o pripustení, res ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 24 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. F. N. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. L. S., advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi maloletému M. K. , nar. X. , bývajúcemu v B. , zastúpenému zákonným zástupcom Ing. J. K. , b ývajúco m v B. , o vylúčenie veci z exekúcie a zdržanie sa zásahov do práv zodpovedajúcich vecnému bremenu , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 1 6
Právna veta: Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastupovať zastúpeného v každom súdnom konaní, možno založiť do spisov súdnej správy príslušného súdu a v konkrétnej veci sa naň odvolať. Súd však nie je povinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený zástupca upozorniť súd.

Úryvok z textu:
Na Okresnom súde Bratislava II bol 10. októbra 1997 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým navrhovateľka žiadala, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť jej 2 000,- Sk s prísl. a náhradu trov konania. Návrh za navrhovateľku podal advokát Mgr. J. L. ako ňou splnomocnený zástupca. Okresný súd Bratislava I, ktorému bola vec postúpená podľa § 105 ods. 2 O. s. p., vyzval zástupcu, aby návrh doplnil zmluvou medzi navrhovateľkou a odporcom, dokladom o vyplatení sumy odporcovi a orig
Právna veta: Nemožno prehliadnuť, že dôležitý dôvod (§ 101 ods. 2 O.s.p.) brániaci účastníkovi konania zúčastniť sa pojednávania sa musí vyznačovať znakom nepredvídateľnosti, závažnosti a ospravedlniteľnosti. Podľa názoru dovolacieho súdu v danom prípade dôvod uvádzaný dovolateľkou tieto znaky nespĺňa. Napokon ani údajná kolízia pojednávaní na strane dovolateľkou zvoleného zástupcu, nie sú relevantné z dôvodu, že kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne na rozdielnych súdoch, o ktorej právny zástupca vedel v dostatočnom časovom predstihu, nie je akceptovateľným predpokladom uzna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. , s.r.o. , so sídlom v N. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. V. L. ml. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanej Z. F. , bývajúcej v N. , zastúpenej JUDr. E. V. , advokátkou so sídlom v N. , o zaplatenie 2 000 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 13 C 57/2011, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 2. mája 2012 sp. zn. 5 C
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva, napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, vykonávať svoje práva a povinnosti prostredníctvom zvoleného zástupcu a tiež právo na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. J. J., bývajúceho v Ž. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou A. H. , s.r.o., so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ J. C. , a.s. v likvidácii , IČO: X. , so sídlom v Ž. , 2/ P. , a. s., IČO: X. , so sídlom v R. a 3/ T. , s.r.o. , IČO: X. , so sídlom v Ž. , žalovan í 2/ a 3/ zastúpení spoločno sťou poskytujúcou právne služby S. s.r. o., so sídlom v Č. , za ktorú koná konateľ –
Právna veta: Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu (§ 21 ods. 1 O.s.p.) nemožno považovať za jej zastupovanie na základe plnomocenstva. Oprávnenie pracovníka na takéto konanie nie je súčasne aj odvolaním udeleného plnomocenstva. Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 29. 11. 1994 odmietol odvolanie žalovaného podané 29. 6. 1994 JUDr. R K. a v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že JUDr. P. K. nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania za žalovaného z dôvodu, že žalovaný tým, že dňa 20. 4. 1994 poveril zastupovaním v danej veci J. P., odvolal zároveň plnomocenstvo udelené JUDr. K. Preto JUDr. K. už 29. 6. 1994 nebol oprávnený vo veci podať v mene žalovaného odvolanie a ním podané odvolanie bolo potrebné podľa § 218 ods
Právna veta: Zastúpenie na základe plnej moci ako právny vzťah medzi zástupcom a zastúpeným môže vzniknúť iba zmluvou (t.j. dvojstranným právnym úkonom uzatvorenými dvomi subjektmi), ktorou zastúpený prejavuje vôľu splnomocniť konkrétne v zmluve určeného (ním zvoleného) zástupcu, aby za neho konal, a ktorým tento zástupca – zároveň – prejavuje vôľu konať za zastúpeného. Pokiaľ nie sú dané tieto prejavy vôle na oboch zmluvných stranách, nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o zastúpení.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 328 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. J., bývajúceho v B., proti odpor covi B. , so sídlom v B. , o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 C 69/2014, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 5. novembra 2014 sp. zn. 5 Co 676/2014 , takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Odporc ovi nepriznáva náhrad
Právna veta: Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohody o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 9 7 Cdo 137/2011 ods. 1 O.s.p. stanovuje, ako má plnomocenstvo súdu preukázať, musí sa tak stať listinou obsahujúcou vyhlásenie účastníka, ktorým poveruje splnomocnenca svojím zastupovaním (písomným plnomocenstvom) alebo vyhlásením účastníka vykonaným v tomto smere do zápisnice. Ak nebola procesná plná moc udelená oprávnenými osobami v mene právnickej osoby (spoločenstva) plnú moc udeliť, ide o nedostatok riadnej procesnej plnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovens kej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., so sídlom v P., zastúpeného JUDr. V. S., advokátkou v P., proti odporcovi J. V. , bývajúcemu v P., o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 104/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 17. decemb ra 2009 sp. zn. 11 Co 78/2008, 11 Co 79/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie K
Právna veta: Procesnou spôsobilosťou sa označuje spôsobilosť účastníka samostatne alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu vykonávať pred súdom procesné úkony. Túto spôsobilosť majú účastníci v zásade v tom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony podľa hmotného práva. Úplná procesná spôsobilosť fyzickej osoby vzniká plnoletosťou, ktorá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, pred dosiahnutím tohto veku úplná procesná spôsobilosť vzniká len uzavretím manželstva. Procesne spôsobilí v obmedzenom rozsahu sú maloletí, ktorí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povaho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 2 02/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. O. M. , proti odporcovi P. M. , zastúpenému JUDr. J. M. , o zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 4 C 210/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súd u v Žiline zo 7. júla 2009, sp. zn. 5 Co 125/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcu o d m i e t a . Navrho
MENU