Nájdené rozsudky pre výraz: zvolený zástupca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1026

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

99 dokumentov
2046 dokumentov
6 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak správny orgán nezisťoval, či a v akom rozsahu účastník správneho konania splnomocnil advokáta zastupovaním v správnom konaní, ide o nedostatok správneho konania, ktorý podľa okolností prípadu môže byť dôvodom pre zrušenie správneho rozhodnutia súdom.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou na Najvyššom súde SR sa domáhal zrušenia rozhodnutia Ministerstva vnútra SR, Odboru hraničnej a cudzineckej polície PZ v B. z 28. novembra 1994, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Odboru cudzineckej polície Mestského veliteľstva PZ v K. z 29. septembra 1994. Týmto rozhodnutím bol podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky' žalobcovi zakázaný pobyt na území Slovens
Právna veta: Konanie oprávneného pracovníka za právnickú osobu (§ 21 ods. 1 O.s.p.) nemožno považovať za jej zastupovanie na základe plnomocenstva. Oprávnenie pracovníka na takéto konanie nie je súčasne aj odvolaním udeleného plnomocenstva. Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je v takom prípade postupom, ktorým odvolací súd odňal zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 29. 11. 1994 odmietol odvolanie žalovaného podané 29. 6. 1994 JUDr. R K. a v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že JUDr. P. K. nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania za žalovaného z dôvodu, že žalovaný tým, že dňa 20. 4. 1994 poveril zastupovaním v danej veci J. P., odvolal zároveň plnomocenstvo udelené JUDr. K. Preto JUDr. K. už 29. 6. 1994 nebol oprávnený vo veci podať v mene žalovaného odvolanie a ním podané odvolanie bolo potrebné podľa § 218 ods
Kľúčové slová: odňatá možnosť konať pred súdomprípustnosť dovolania v zmysle OSP
R 99/1998
Právna veta: Ak do občianskeho súdneho konania s nepočujúcim účastníkom nebol pribratý tlmočník, bola tomuto účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Komárne rozsudkom určil, že zmluva o nájme zo 17. novembra 1995 uzavretá medzi J. B. a A. B. (žalovanou) je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že zmluva sa týkala nájmu nebytového priestoru, ku ktorej nebol daný predchádzajúci súhlas správy obce podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 500/1991 Zb., keď tento súhlas v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. mal udeliť starosta obce, resp. v zmysle § 24 ods. 2 uvedeného
Právna veta: 1. Podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných. Uplatňovanie tohto ústavného práva umožňuje taká organizácia a právne usporiadanie územnej samosprávy, ktorá vytvára predpoklady pre všetkých obyvateľov obce zúčastňovať sa na jej správe a bezprostredne rozhodovať o verejných záležitostiach obecného významu na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle všetkých obyvateľov alebo určitej skupiny obyvateľov obce. Toto právo má obligatórny charakter, pretože podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práva a slobo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 1998 prerokoval ústavnú sťažnosť A. L., bytom L. - O. a spol., zastúpených JUDr. J. B., advokátom, Z., proti mestu Lučenec, zastúpeného JUDr. P. L., komerčným právnikom, L., vo veci porušenia ich základného práva upraveného v čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením mestského zastupiteľstva Mesta Lučenec č. 35/1996 z 25. apríla 1996 a takto r o z h o d o l : 1. Ústavnej sťažnosti sa v y h o v u
Právna veta: Samotné tvrdenie sťažovateľa o tom, že kandidoval vo voľbách a že získal najmenej 10 % voličov, nepostačuje na to, aby ho Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o volebnej sťažnosti považoval za oprávneného navrhovateľa podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení. V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. c) cit. zákona musí volebná sťažnosť (popri všeobecných náležitostiach uvedených v § 20 cit. zákona) obsahovať údaje a dôkazy o tom, že je takýmto oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 17. februára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. D., R., okres V., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. D. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 29. decembra 1998 doručené podanie J. D., R., okres V. (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. A. S., označené ako „sťažnosť
Právna veta: Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastupovať zastúpeného v každom súdnom konaní, možno založiť do spisov súdnej správy príslušného súdu a v konkrétnej veci sa naň odvolať. Súd však nie je povinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený zástupca upozorniť súd.

Úryvok z textu:
Na Okresnom súde Bratislava II bol 10. októbra 1997 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým navrhovateľka žiadala, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť jej 2 000,- Sk s prísl. a náhradu trov konania. Návrh za navrhovateľku podal advokát Mgr. J. L. ako ňou splnomocnený zástupca. Okresný súd Bratislava I, ktorému bola vec postúpená podľa § 105 ods. 2 O. s. p., vyzval zástupcu, aby návrh doplnil zmluvou medzi navrhovateľkou a odporcom, dokladom o vyplatení sumy odporcovi a orig
Kľúčové slová: zastúpenie na základe splnomocnenia
R 55/2006
Právna veta: Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony si v občianskom súdnom konaní o vrátenie spôsobilosti môže zvoliť zástupcu, ktoré- mu udelí plnomocenstvo podľa § 28 ods. 1 O. s. p. Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca, nemožno od- mietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou [§ 218 ods. 1 písm. b) O. s. p.]; v opačnom prípade by súd účastníkovi konania od- ňal možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zo 16. júna 2004, č. k. 7 P 206/03 - 34, zamietol návrh nesvojprávneho Ing. J. G. zo dňa 12. novembra 2003 (kto­ rý v jeho mene podala označená zástupkyňa JUDr. L. D. ) na zrušenie po­ zbavenia jeho spôsobilosti na právne úkony vysloveného v rozsudku, č. k. 11 Ne 1312/01 - 14, zo dňa 12. júna 2001, pričom ďalej rozhodol o tom, že pozbavený Ing. J. G. nemá právo podať návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony po dobu troch rokov od právoplatnosti rozsudku, že
Meritum o zaplatenie 19 158,10 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 5/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. O. J. R. č. X. zast JUDr. B. M. advokátom, Advokátska kancelária, ul. F. č. X. proti žalovanému: A. K. – D. R. č. X. zast JUDr. S. Z. advokátom, Advokátska kancelária P. č. X. Č. o zaplatenie 19 158,10 Sk a prísl. na dovolanie žalobcu, proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo dňa 31. mája 2005 č. k. 20 Cob 163/05 – 98 (vec Okresného súdu v Č. sp. zn. 7Cb 54/200
Meritum o určenie, že darovacia zmluva je neplatná
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M.M., bývajúci v R., M.X., proti žalovaným: 1/ E.M. a 2/ Ing. R.T., bývajúce v R., M.X., o určenie, že darovacia zmluva je neplatná, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Ružomberok pod sp.zn. 7 C11/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 5. septembra 2006 sp.zn. 23 Co 600/05, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobca je povinný
MENU