Nájdené rozsudky pre výraz: zvolený zástupca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1001

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

99 dokumentov
2043 dokumentov
6 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je neodňateľným právom každého účastníka konania, a to v každom štádiu postupného procesu, pokiaľ zákon nestanovuje inak, ak na tomto svojom práve účastník trvá. Zákon v ustanovení § 101 ods. 2 druhá veta OSP určuje len jednu výnimku z tohto práva účastníka, za ktorej sa môže vec prejednať i v jeho neprítomnosti, t. j. ak riadne predvolaný účastník sa na pojednávanie nedostavil a nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/122/2010 zo dňa 21.07.2010). Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/6/2017 2014200702 24. 04. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:2014200702.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: H. B., nar. XX.XX.XXXX, I. XXX, zastúpený: Nagy & Partners, s. r. o., Športová 470/11, Galanta, v mene ktorej koná JUDr. Karol Nagy, advokát a konateľ, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 2
Právna veta: Účastníkom tej časti konania, v ktorej sa rozhoduje o pripustení alebo nepripustení zastúpenia (§ 27 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku), je iba fyzická osoba, ktorá má zastupovať účastníka konania, a účastník konania, ktorého má táto fyzická osoba zastupovať. Procesných pomerov iných účastníkov konania sa rozhodnutie súdu o pripustení alebo nepripustení zastúpenia netýka; neprislúcha im ani právo podať proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia Krajský súd v Bratislave svojím uznesením zmenil uznesenie Okresného súdu Bratislava II č.k. 17 C 166/2007-113 z 26. februára 2010, ktorým prvostupňový súd nepripustil JUDr. P. P. bývajúceho v B. ako zástupcu odporcu v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 166/2007 tak, že zastupovanie odporcu v tomto konaní JUDr. P. P. pripustil. Pri posudzovaní spôsobilosti JUDr. P. P. písomne povereného zákonným zástupcom odporcu na jeho zastupovanie v konaní podľa
Právna veta: Úkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka sa realizuje jeho základné právo na právnu pomoc v súdnom konaní. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastupovania. Také plnomocenstvo sa považuje za procesné plnomocenstvo a musí byť súdu predložené v origináli. Plnomocenstvo udelené advokátovi musí žalobcom výslovne udelené pre konanie pred súdom, tzn. že plnomocenstvo iba pre predchádzajúce konanie pred orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/32/2014 1013200806 20.05.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1013200806.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Obec Láb, so sídlom Láb č. 503, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, o odvolaní adv
Právna veta: Vôľou zákonodarcu vo vyššie citovanom zákonom ustanovení § 37 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. bolo zjednodušenie konania o vydanie nehnuteľností odňatých zákonom č. 81/1949 Zb. Žiadatelia teda mali právo zvoliť si spoločného zástupcu, ktorý by v ich mene uplatnil na príslušnom pozemkovom úrade ich reštitučný nárok. Na zvolenie zástupcu sa pritom nevzťahovala úprava v zmysle SP, ale bol potrebný súhlas vlastníkov väčšiny podielov. Takto zvolený spoločný zástupca bol potom povinný preukázať správnemu orgánu oprávnenosť osôb , ktoré mu plnú moc udelili.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. E leny Berthotyovej , PhD. a Ing. J UDr. Miroslava Gavalca, PhD., právnej veci navrhovateľa : L. SR š. p., B., právne zastúpeného JUDr. P., advokátom v R. , proti odpo rco vi: Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši , Kollárova č. 2, Liptovský Mikuláš, za účasti účastníkov konania: 1/
Právna veta: Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci sa v zásade obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu D. C. , bytom v Č. , zastúpeného JUDr. E. M. , advokát om , so sídlom v B, H. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného
Právna veta: Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP vzhľadom na osobitnú úpravu v piatej časti OSP znamená, že v konaní pred súdom - osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát, teda osoba zapísaná ako advokát v zozname vedenom SAK. Nakoľko advokátsky koncipient nie je advokátom, v správnom súdnictve pre osobitnú úpravu zastúpenia nemôže byť ustanovenie § 25 ods. 3 OSP, podľa ktorého advokát je oprávnený dať sa zastupovať prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva, aplikované. Ustanovenie § 250a OSP má obligatórnu povahu, a preto ani podľa § 246c ods. 1 veta prvá O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MAC TV, s.r.o , Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 618 322, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, IČO: 36 731 544, proti žalovanej: Rada pre vysielanie a retransmisiu , Dobrovičova 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. RL/53/2011 zo dňa 12. apríla 2011, o odvolaní žalovanej p roti rozsudku Krajs k
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako dovolací dôvodzastaviť konanie
R 7/2015
Právna veta: Ak odvolací súd dospeje k záveru, že súd prvého stupňa zastavil konanie, i keď pre to neboli dané procesné predpoklady, môže napadnuté uznesenie iba zrušiť; pokiaľ takto nepostupuje a pristúpi k vecnému posúdeniu opodstatnenosti žalobou uplatneného nároku, odníma účastníkom možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku)

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J.. V. H. , bývajúceho v M. , J. M. 1316/22, proti žalovan ému Okresnému stavebnému bytovému družstvu Michalovce , so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1, IČO: 00 172 154, zastúpenému JUDr. Slavomírom Kučmášom, advokátom so sídlom v Michalovciach, Plynárenská 1 , o určenie neplatnosti rozhodnutia žalovaného a určenie neexistencie povinnosti platiť poplatok z omeškan ia, v
Právna veta: Samotné tvrdenie sťažovateľa o tom, že kandidoval vo voľbách a že získal najmenej 10 % voličov, nepostačuje na to, aby ho Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o volebnej sťažnosti považoval za oprávneného navrhovateľa podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení. V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. c) cit. zákona musí volebná sťažnosť (popri všeobecných náležitostiach uvedených v § 20 cit. zákona) obsahovať údaje a dôkazy o tom, že je takýmto oprávnený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 17. februára 1999 po predbežnom prerokovaní volebnej sťažnosti J. D., R., okres V., takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť J. D. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo 29. decembra 1998 doručené podanie J. D., R., okres V. (ďalej len „sťažovateľ“), zastúpeného advokátom JUDr. A. S., označené ako „sťažnosť
Kľúčové slová: odňatá možnosť konať pred súdomprípustnosť dovolania v zmysle OSP
R 99/1998
Právna veta: Ak do občianskeho súdneho konania s nepočujúcim účastníkom nebol pribratý tlmočník, bola tomuto účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p..)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Komárne rozsudkom určil, že zmluva o nájme zo 17. novembra 1995 uzavretá medzi J. B. a A. B. (žalovanou) je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil poukazom na výsledky vykonaného dokazovania, ktorými mal preukázané, že zmluva sa týkala nájmu nebytového priestoru, ku ktorej nebol daný predchádzajúci súhlas správy obce podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 500/1991 Zb., keď tento súhlas v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. mal udeliť starosta obce, resp. v zmysle § 24 ods. 2 uvedeného
Právna veta: V prípade, ak odvolanie podáva advokát v mene účastníka konania ako jeho zástupca bez toho, aby bolo preukázané jeho oprávnenie na zastupovanie spôsobom uvedeným v § 28 ods. 1 OSP, ide o nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý možno odstrániť. Súd je povinný skúmať splnenie tejto procesnej podmienky v každom štádiu konania, t.j. aj v odvolacom konaní a ak nie je splnená, musí vyzvať účastníka na jej odstránenie. Uvedená zásada platí aj v prípade, ak odvolací súd plnomocenstvo, založené v spise pred podaním odvolania, nepovažuje za postačujúce na preukázanie zastupovania účastníka v konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/ 28 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Centrum ekologických informácií , so sídlom v Bratislave, Suché mýto 19, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bardač, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Búdková 9, proti žalovanému Starosta obce Hačava , so sídlom Hačava 47 , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného doručeného žalobcovi 7. mája 2013 , o odvolaní žalobcu proti r ozsudku Krajského s
MENU