SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1155919
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64353
USSR: 35517
NSČR: 123820
NSSČR: 66858
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424337
Krajské súdy (ČR): 43636
Posledná aktualizácia
29.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie invalidného dôchodku


Približný počet výsledkov: 395 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zvýšenie invalidného dôchodku
  • zvysenie nájdené 12975 krát v 3532 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29570 krát v 3468 dokumentoch
  • dochodok nájdené 74110 krát v 4950 dokumentochPrávna veta: Konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu. Podľa § 250m ods. 2 OSP návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. Podľa § 250p OSP ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa A. D. , bytom v B. M. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o zvýšenie invalidného dôchodku, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26. marca 2012, č. k. 5Sd/29/2012 -7, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 26. marca 2012, č. k. 5Sd/29/2012 -7, p .
Právna veta: Zo ţiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, ţe by poberateľovi čiastočného invalidného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uplatnenie nároku na dávku nemôţe orgán sociálneho poistenia vylúčiť alebo obmedziť tým, ţe zanedbá povinnosť spísať so ţiadateľom ţiadosť o dávku na predpísanom tlačive.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľky S. D., bytom Á., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. X. zo 6. mája 2008, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 26Sd/290/2008-13 z 12. februára .
Právna veta: Výška invalidného dôchodku je, okrem iného, odvodená od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej, v právnej veci navrhovateľa K. M. , bytom Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o výšku invalidného dôchodku , na odvolanie navrhovateľa proti roz sudku Krajského súdu v Prešove z 30. septembra 2014, č. k. 3Sd/19/ .
Právna veta: Zvýšenie invalidného dôchodku občana, ktorý sa stal invalidným následkom choroby z povolania (§19 ods. 3, § 30 ods. 7 zákona č. 100/1988 Zb. v platnom znení* patrí už odo dňa, kedy choroba z povolania preukázané vznikla**. * Pozri čl. 1 č. 10 a čl. VII ods. 2 zákona č. 235/1992 Zb. **Porovnaj č. 9/1976 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím zo 4. septembra 1991 priznal navrhovateľovi invalidný dôchodok od 12. mája 1989 v sume 3509 Kčs a od 22. decembra 1989 mu tento dôchodok z dôvodu choroby z povolania zvýšil na 3800 Kčs s odôvodnením, že podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia vznik invalidity bol síce určený dňom 12. mája 1989, t. j. vyradením navrhovateľa z práce v podzemí, ale invaliditu následkom choroby z povolania nemohla komisia uznať skôr, ako bola táto choroba príslušným odborným .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. totiž nevyplýva, že by poistencovi, ktorý má nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb., nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najmä ak na účely zákona č. 461/2003 Z.z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku je 50%.

Úryvok z textu:
9So/ 90 /20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a čle niek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľ a: E. B. , bytom P. X. , K. proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o invalidný dôchodok , na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 30 . apríla 2010, č. k. .
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 6 až 8 zákona). Pre posúdenie nároku na zvý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/152 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr Ľubice Filovej, v právnej veci navrhovateľa: D. B. , bytom K. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidn ého dôchodk u, o odvol aní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 12. júna .
Právna veta: Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení , v znení účinnom do 31. júla 2006, a poistenec poberá alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí sa výška jeho dôchodku z toho priemerného osobného mzdového bodu, zisteného podľa § 63 ods. 7 až 12 a podľa § 79 zákona o sociálnom poistení, ktorý je vyšší.

Úryvok z textu:
... priemerný osobný mzdový bod podľa § 79 ods. 2 zákona určil. Tieto roky musia byť v rozhodnutí o priznaní (tu zvýšení) invalidného dôchodku podľa zák.č.461/2003 Z.z. uvedené, nemožno v ňom odkazovať na iné, presne neoznačené rozhodnutie z minulosti. Spôsob .
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodku, Invalidný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 5/2011
R 61/2011
Rozsudok
Právna veta: Dovŕšenie dôchodkového veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok bez podania ţiadosti o starobný dôchodok samo o sebe nezakladá právo na výplatu starobného dôchodku, a teda ani na jeho zvyšovanie za dobu odpracovanú po vzniku nároku.

Úryvok z textu:
... podmienka nároku na jeho výplatu. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ. Namietol, že nežiadal o zvýšenie invalidného dôchodku a že súd nevenoval náležitú pozornosť jeho podaniu. Odporkyňa nepovažovala dôvody uvedené v odvolaní navrhovateľa za ... napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne číslo X. z 25. novembra 2008, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie poistenia od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 z dôvodu, že navrhovateľ nie .
Právna veta: Doručenie neformálneho podania, ktorým sa žiadateľ domáha priznania dávky sociálneho poistenia alebo jej zmeny, je okamihom doručenia žiadosti o dávku. Sociálna poisťovňa je povinná na jeho základe spísať žiadosť o dávku dôchodkového poistenia, v ktorej bude dátum podania neformálnej žiadosti uvedený ako dátum uplatnenia nároku.

Úryvok z textu:
... nové konanie. Namietal, že krajský súd pochybil, keď nesprávne posúdil postup odporkyne pri rozhodovaní o žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku. Poukázal na postup odporkyne, ktorá na základe kontrolnej lekárskej prehliadky stanovenej na apríl 2004 posúdila zdravotný stav ... § 71 ods. 1 zsp s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50%. Na základe žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku bol jeho zdravotný stav opätovne posúdený podľa § 263 ods. 1 zsp. Posudkom posudkového lekára bol .
Kľúčové slová: z dôvodu jediného zdroja príjmu, nárok na zvýšenie dôchodku, ustanovenie prechodného charakteru

Zbierka NS 5/2011
R 63/2011
Uznesenie
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje úpravu dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, a preto od 1. januára 2004 nárok na zvýšenie dôchodku z tohto dôvodu uţ nemôţe vzniknúť. Po 31. decembri 2003 je moţná výplata dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu dôchodcu v takej výške, na ktorú bol dôchodok upravený, len počas nepretrţitého trvania podmienok ustanovených v § 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zák.č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu. Krajský súd vychádzal z toho, že navrhovateľka poberala sociálny dôchodok, ktorého suma bola ... od 5. júna 1990 a nárok na výplatu tohto dôchodku z dôvodu jej invalidity trvá doteraz. Nárok na zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu bol do 31. decembra 2003 podmienený splnením podmienok, uvedených v § 54 zák. .
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, invalidný dôchodok, z dôvodu jediného zdroja príjmu

Zbierka NS 4/2012
R 78/2012
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov neobsahuje ustanovenie o úprave dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, a preto za jeho účinnosti nemôže vzniknúť nový nárok na zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja ani vtedy, ak je na dôchodcu výživou odkázané maloleté dieťa.

Úryvok z textu:
... trov konania nepriznal. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že odporkyňa rozhodnutím z 27. marca 2008 zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu . Rozhodnutím z 3. februára 2010 zmenila rozhodnutie z 18. júna 2007 o ... predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.“) 9So/75/2010 2 zamietla žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu jed iného zdroja príjmu. Uvedené rozhodnutie krajský súd potvrdil v spojení s rozhodnutím odporkyne z 3. .
Kľúčové slová: zmeny v nároku na dávku, zmeny v nároku na výplatu dávky a zmeny sumy dávky, dôchodková vec

Zbierka NS 1/2009
R 6/2009
Uznesenie
Právna veta: Uznesenie súdu o zastavení konania o opravnom prostriedku, podanom proti skoršiemu rozhodnutiu v dôchodkovej veci nebráni súdu, aby rozhodol vo veci samej o preskúmaní novšieho rozhodnutia, vydaného po zastavení skoršieho konania.

Úryvok z textu:
... v K., bolo uznesením z 23. septembra 2005 zastavené. Na základe posudku posudkového lekára odporkyňa 28. septembra 2005 rozhodla o zvýšení invalidného dôchodku navrhovateľky s účinnosťou od 6. apríla 2005 na sumu 3 363,— Sk mesačne a s účinnosťou od júla 2005 na .
Právna veta: Ak posudkové orgány sociálneho poistenia (zabezpečenia) po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zistili, že dôchodca je čiastočne invalidný podľa § 37 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení, treba v ďalšom konaní vychádzať zo skutočnosti, že pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %. V konaní o každej ďalšej žiadosti o priznanie vyššieho invalidného dôchodku treba jeho invaliditu posúdiť podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov aj podľa § 71 zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky v P. z 31. júla 2007 ... o sociálnom zabezpečení. Odporkyňa preto podľa názoru krajského súdu rozhodla správne, keď zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku, ktorý sa podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení považuje za čiastočný invalidný dôchodok .
Kľúčové slová: dávky invalidného dôchodku, určenie sumy invalidného dôchodku

Zbierka NS 4/2017
R 40/2017
Rozsudok
Právna veta: Invalidný dôchodok priznaný z dôvodu viac ako 70% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistencovi, ktorý už poberal invalidný dôchodok z dôvodu najviac 70% miery tohto poklesu, je potrebné v zmysle § 82 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov považovať za dôchodkovú dávku priznanú od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorá sa zvyšuje odo dňa jej priznania spôsobom uvedeným v § 82 ods. 4 písm. b) tohto zákona.

Úryvok z textu:
... nepovažoval za správny a zákonný ani odvolací súd. Preskúmavaným rozhodnutím bolo rozhodované o žiadosti navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Po posúdení jeho zdravotného stavu bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú ... . B. , bytom B. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku , o odvolaní odporkyne proti rozs udku Krajského súdu v Nitre zo 16. septembra 2014, č. k. 19Sd/185 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.