Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097030
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť


Približný počet výsledkov: 129 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
  • zvysenie nájdené 12943 krát v 3517 dokumentoch
  • miera nájdené 30031 krát v 10981 dokumentoch
  • pokles nájdené 16393 krát v 1826 dokumentoch
  • schopnost nájdené 25779 krát v 4590 dokumentoch
  • vykonavat nájdené 56405 krát v 17461 dokumentoch
  • zarobkovy nájdené 17136 krát v 2621 dokumentoch
  • cinnost nájdené 106082 krát v 24604 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 559 dokumentov


Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyplýva, že poberateľovi invalidného dôchodku nemôže vzniknúť nárok na vyšší invalidný dôchodok, priznaný podľa § 73 zákona o sociálnom poistení, ak došlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. potvrdil rozhodnutie, ktorým odporkyňa podľa § 70 a § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že rozhodnutím zo 7. mája 1998 mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, ktorý sa podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení považuje za invalidný dôchodok. Krajský súd vychádzal zo skutočnosti, že navrhovateľ spĺňa podmienky .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. totiž nevyplýva, že by poistencovi, ktorý má nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb., nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najmä ak na účely zákona č. 461/2003 Z.z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku je 50%.

Úryvok z textu:
... čiastočného invalidného dôchodku je 50%. V konaní o žiadosti o zvýšenie dôchodku z dôvodu tvrdeného zhoršenia zdravotného stavu , a teda zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , mala preto odpor kyňa posúdiť invaliditu navrhovateľa aj podľa kritérií ustanovených v § 71 zákona č. 461/2003 Z.z .
Právna veta: Ak dôchodca, ktorý poberal čiastočný invalidný dôchodok do 31. decembra 2003, požiadal o nové posúdenie zdravotného stavu po 1. januári 2004 ešte pred určeným termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nemôže Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu rozhodnúť o odňatí jeho čiastočného invalidného dôchodku alebo o znížení tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
... prečo nie najvyšším možným percentom. Tiež je treba zdôvodniť, prečo ďalšie zdravotné postihnutie (postihnutia) je alebo nie je dôvodom na zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení. Z vyššie uvedených dôvodov preto odvolací súd rozsudok krajského súdu zmenil .
Právna veta: Ustanovenie § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevylučuje moţnosť, aby poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 tohto zákona vznikol nový nárok na invalidný dôchodok preto, ţe miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zvýšila.

Úryvok z textu:
... , že v prípade žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (teda žiadosti o vyšší dôchodok z titulu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 50%), podanej po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 zákona o sociálnom poistení invalidita musí byť .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. je ochrana tých poistencov, ktorým nárok na (čiastočný) invalidný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Z ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. ani z dôvodovej správy k návrhu zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým bolo toto ustanovenie do zákona č. 461/2003 Z.z. doplnené, však nevyplýva, že by poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1,2 nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade žiadosti o priznanie invalidného dôchodku podľa zák.č. 461/2003 Z.z. (teda žiadosti o vyšší dôchodok z titulu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 50%), podanej po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1,2 zák.č. 461/2003 Z.z. invalidita .
Kľúčové slová: priemerný osobný mzdový bod

Právna veta: V prípade priznávania aj invalidného dôchodku treba zistiť priemerný osobný mzdový bod poistenca postupom zodpovedajúcim § 63 zsp a aj postupom zodpovedajúcim § 79 ods. 2 zsp a sumu invalidného dôchodku určiť z priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je vyšší. Z preskúmavaných rozhodnutí odporkyne vyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku podľa zsp rozhodnutím zo 17. júla 2006 odporkyňa priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa zisťovala len postupom podľa § 79 ods. 2 zsp a priemerný osobný mzdový bod podľa § 63 zsp nezistila. Nemohla preto ani porovnať, ktorý z priemerných osobných mz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 zsp postupom podľa § 63 zsp, t.j. určiť priemerný osobný mzdový bod. Avšak vzhľadom na to, že zvýšenie % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% nastalo od 17. júna 2006, t.j. pred účinnosťou zák.č. 310/2006 Z.z., nepochybne bolo potrebné .
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. podmienený (okrem iného) invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochorenie nespôsobuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako rozhodujúcu zdravotné postihnutie a ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutie, teda o viac ako 10% zákon neumožňuje ( § 71 ods ... . Posudkoví lekári logicky a presvedčivo zdôvodnili vznik invalidity od 1. januára 2009 ako aj zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 20. decembra 2011 na 70 %. Navrhovateľka ani v odvolacom konaní nepreukázala, že .
Právna veta: V zmysle ust. § 82 ods. 2 veta tretia zákona o sociálnom poistení v znení účinnom k 26.11.2010 dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania. Sociálne poistenie ako systém založený na poistnom princípe, osobnej participácii premietajúcej sa do zohľadňovania „zásluhovosti“ pri výpočte dôchodkovej dávky, na sociálnej solidarite a na garancii štátu je založený na princípoch, ktoré sa premietajú nielen do výpočtu dôchodkovej dávky, ale premietajú sa aj do systému jej zvyšovania, ktoré sa podľa všeobecného me ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 11.2010 nevzťahuje na prípady, v ktorých dochádza k zmen e výšky invalidného dôchodku z dôvodu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť . V uvedených prípadoch dochádza k priznaniu novej dôchodkovej dávky , a to vo vyššej sume ... poistení, nakoľko došlo k takému zhoršeni u jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť , je pre jeho valorizáciu potrebné posudzovať ho ako nový nárok na invalidný dôchodok. V zmysle .
Právna veta: V zmysle § 73 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. totiž v prípade určenia viac ako 70% miery poklesu, v prípade navrhovateľa 75%, totiž už výška percentuálnej miery poklesu nemá význam pri určovaní výšky invalidného dôchodku; výška invalidného dôchodku je v takom prípade odvodená len od súčinu priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Úryvok z textu:
... zo 17.08.2011 (ďalej aj „rozhodnutie č. 1“) o zvýšení invalidného dôchodku navrhovateľa od 12.04.2010 z dôvodu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ďalej aj „miera poklesu“) zo 45% na 60%. Súčasne potvrdil aj rozhodnutie odporkyn e č. XY zo 17.08.2011 .
Merito invalidný dôchodok
... vplyv na spôsobilosť navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť a posúdiť, ktoré postihnutie je rozhodujúce, resp. či ďalšie zdravotné postihnutie (ne)odôvodňuje zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Až potom o nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok znovu rozhodne a svoje nové rozhodnutie aj náležite odôvodní. O náhrade trov .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.