Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie výsluhového dôchodku


Približný počet výsledkov: 91 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zvýšenie výsluhového dôchodku
  • zvysenie nájdené 11645 krát v 3121 dokumentoch
  • vysluhoveho nájdené 4309 krát v 473 dokumentoch
  • dochodok nájdené 65374 krát v 4415 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 97 dokumentov


Právna veta: Je nepochybné, že suma výsluhového dôchodku priznaná žalobkyni rozhodnutím z 30.05.2012 bola vyššia než aká patrila na základe zákona č. 185/2012 Z. z. účinného od 30.06.2012 (ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 68 zákona č. 382/2002 Z. z.). Keďže k zmene právnej úpravy došlo predtým, než nastala právna skutočnosť s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie dávky výsluhového dôchodku (01.07.2012), treba súhlasiť so žalovaným, že táto právna úprava nemá retroaktívny charakter.“ V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžso/41/2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: B.. I. Š., s adresou Š., zast.: JUDr. Ondrejom Krempaským, advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Račianska č. 66, 831 02 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo financií Slovenskej ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdôraznený rozdiel medzi nepravou a pravou retroaktivitou s nasledovnou citáciou relevantného textu rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. 5Szd 1/2010 zo dňa 29. septembra 2011: „K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá retroaktivita je však nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zvýšenie výsluhového dôchodku, nemôže byť dôvodom na zníženie dôchodku, pretože by išlo o retroaktivitu zákona. 5. Podľa žalobcu prvostupňový orgán bez akejkoľvek správnej úvahy odcitoval § 68 ods. 13 zák. č. 328/2002 Z. z., ktoré v čase rozhodovania vo veci zvýšenia výsluhového dôchodku ... na tento prípad, pretože tu nejde o výpočet dávky výsluhového dôchodku, ale o valorizáciu (zvýšenie). Zvýšenie výsluhového dôchodku bolo v čase rozhodovania prvostupňového orgánu dňa 01.06.2012 v súlade s vtedy platným ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Tvrdenie, že nárok na valorizáciu vzniká splnením podmienky, že v priebehu roku 2011 došlo k medziročnému nárastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a k medziročnému nárastu spotrebiteľských cien, odvolací súd považoval za nesprávne a nepodložené. V zmysle § 68 ods.1 zákona č. 328/2002 Z. z. totiž nárok na zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia vzniká až dňom 1. júla príslušného kalendárneho roku, a to za splnenia podmienok, ustanovených zákonom v znení účinnom k tomuto dňu. Pre posúdenie zákonnosti rozhodnutí dotknutých správnych orgánov bolo preto rozhodujúce znenie zákona, platné k 1. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku (1. júla 2012) a preto táto úprava nemá retroaktívny charakter. Momentom, keď nastávajú hmotnoprávne účinky vzniku nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku je podľa § 68 ods. 1 zákona ... 2012 vyplynulo, že v roku 2012 sa dávky výsluhového zabezpečenia nezvyšujú. Žalobcovi teda nevzniklo právo na zvýšenie výsluhového dôchodku. Napriek tomu existovalo rozhodnutie, ktoré deklarovalo právny stav, ktorý vzhľadom na zmenu právnej úpravy nenastal, a ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Najvyšší súd má ďalej za to, že valorizáciu výšky výsluhového dôchodku nie je možné aj s poukazom na cit. rozsudok vo veci sp. zn. 7Sžso/28/2012 zaradiť pod podstatné pomery poškodeného, avšak ide o zmenu pomerov poškodeného podľa § 28 ods. 1 a 2 zák. č. 328/2002 Z.z. v novom znení účinnom od 01.05.2013. Ustanovenia v § 28 ods. 2 zák. č. 328/2002 Z.z. rozlišujú v písmenách a) až e) situácie, za ktorých dôjde k zmene pomerov poškodeného, pričom precizuje rozdiely medzi zmenami z dôvodu zmeny miery schopnosti vykonávať civilné zamestnanie, zmenu výšky príjmu zo zárobkovej činnosti, priznanie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... schopnosti vykonávať civilné zamestnanie, zmenu výšky príjmu zo zárobkovej činnosti, priznanie predčasného starobného dôchodku, zvýšenie výsluhového dôchodku či zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku (s výnimkou zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku priznaného do 30. ... výsluhového dôchodku s výnimkou zvýšenia invalidného výsluhového dôchodku priznaného do 30. júna 2002, c) zvýšenie výsluhového dôchodku, d) zmena výšky príjmu zo zárobkovej činnosti po skončení služobného pomeru, e) priznanie ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi odníma možnosť realizovať tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. Tým je i právo účastníka, aby jeho vec prejednal súd v jeho prítomnosti. Neznamená to, že by súd nemohol prejednať vec i v neprítomnosti účastníka konania, avšak je povinný vždy účastníkovi konania poskytnúť možnosť, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Prejednať vec v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je možné len za splnenia podmienok stanovených v § 250f ods. 1 O.s.p..

Úryvok z textu:
... , ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava z 2. júla 2008 číslo X. o zvýšení výsluhového dôchodku. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie ako aj postup ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení účinnom do 31. decembra 2010 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu sa súd nemôže zaoberať vecnou správnosťou predchádzajúcich rozhodnutí o dôchodku, lebo predmetom súdneho konania je len to, čo bolo predmetom rozhodnutia, na preskúmanie ktorého bola podaná žaloba. Predmetom rozhodnutia správnych orgánov bolo zvýšenie výsluhového dôchodku ... , sekcie riadenia ľudských zdrojov žalovaného zo 7. júla 2010, č.p. SRLZ-SZ-VZ-00035193/2010 o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu od 1. júla 2010 zo sumy 1.084,76 € na sumu 1.109,71 € mesačne podľa ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pri pravej retroaktivite zákonodarca v novom právnom predpise neuzná práva alebo povinnosti založené právnymi skutočnosťami, ktoré sa ako právne skutočnosti uznávali na základe skoršieho (predchádzajúceho) právneho predpisu. O pravú retroaktivitu ide napr. vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou (s dopadom do minulosti) upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. V dôsledku toho nastáva stav, v rámci ktorého účinnosť neskoršieho právneho predpisu nastáva skôr ako jeho platnosť (skôr, než začal existovať). Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na to, že rozsudok súdu je nepresvedčivý, riadne neodôvodnený, pretože krajský súd iba skonštatoval, že rozhodnutie o zvýšení výsluhového dôchodku má konštitutívny charakter bez toho, aby tento právny názor bližšie odôvodnil. V dôvodoch absentuje tiež konštatovanie, ... č. 328/2002 Z. z., podľa ktorého je momentom, kedy nastávajú hmotnoprávne účinky vzniku nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku 1. júl príslušného kalendárneho roka. Nemožno preto súhlasiť s tvrdením žalobcu, že „v roku 2011 nastali rozhodujúce ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 185/2012, 382/2002, 328/2002, 35/2013, 511/2011
Právna veta: Oznámenie ministerstva obrany o určení percenta rastu priemerného služobného platu profesionálnych vojakov v príslušnom roku nezakladá, nemení ani neruší individuálne práva účastníka správneho konania, preto nie je rozhodnutím o individuálnych právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb (§ 244 ods. 1 až 3 v spojení s § 245 ods. 1 OSP); má charakter všeobecne záväzného interného normatívneho právneho aktu, ktorý súd v správnom súdnictve nie je oprávnený preskúmavať.

Úryvok z textu:
... OSP) a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Z odôvodnenia: Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu od 1. januára 2008 o 0,899 %-ný nárast priemerného služobného príjmu profesionálneho vojaka. Žaloba v konaní podľa druhej ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Merito o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní o zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného
... o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní o zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného, takto rozhodol: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť o nároku navrhovateľa na zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného podľa § 105 ods. 4 zákona č. 328/ ... k súdu. Z uvedených dôvodov najvyšší súd dospel k záveru, že odporca je v konaní o nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného navrhovateľa nečinný a že návrh na začatie súdneho konania podľa § 250t OSP bol podaný dôvodne ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 328/2002, 380/1997, 119/1997
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... .09.2007 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. SPC 35193/3-2007 z 20.07.2007 o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu. Podľa § 246 ods. l Občianskeho súdneho poriadku /ďalej len „O.s.p.“/ na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 328/2002, 98/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.