Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie výživného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 389

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

297 dokumentov
7812 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. určuje dve podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby súd mohol vec prejednať v neprítomnosti účastníka alebo jeho zástupcu, a to: a) riadne predvolanie, b) absencia žiadosti o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu. O takú absenciu ide vtedy, keď účastník konania vôbec nepožiada o odročenie pojednávania, alebo keď o odročenie pojednávania síce požiada, avšak nepreukáže existenciu dôležitého dôvodu na odročenie pojednávania. Kolízia pojednávania zástupcu účastníka v tom istom termíne, nie je bez ďalšieho akceptovateľným predpokladom uznania existencie d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté ho E. S., narodeného X. , bývajúceho u matky a zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, dieťa rodičov I. N. , bývajúcej v L. , zastúpenej Mgr. M. H. , advokátkou so sídlom v P. a J. H. , bývajúceho v G. , zastúpeného JUDr. A. R. , advo kátkou so sídlom v K. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde
Právna veta: K odňatiu možnosti účastníka konať pred súdom (§ 237 ods. 1 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku) dochádza tiež vtedy, keď odvolací súd v rozpore s ustanovením § 214 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku neupovedomil elektronickými prostriedkami účastníka, ktorý podľa § 45 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku požiadal o také doručovanie písomností.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a Bc. M. B. , bývajúce ho v B., zastúpeného JUDr. P. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi Ľ. F. , bývajúcemu v B. , zastúpené mu L. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde B anská Bystrica pod sp. zn. 17 C 121/2014, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. júna 2015 sp. zn. 15 Co 294/2015
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 426/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého J. K. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, dieťa rodičov PaeDr. J. S., bývajúcej v B. a Ing. E. K. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. R. M. , advokátkou v B. , o zvýšenie výživného na ma loletého , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 38/201
Právna veta: Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhované dôkazy. Posúdenie návrhu na vykonanie dokazovania a rozhodnutie, ktoré z nich budú v rámci dokazovania vykonané, je vždy vecou súdu (viď § 120 ods. 1 O.s.p.), a nie účastníkov konania. Nevykonanie určitého dôkazu môže mať za následok len neúplnosť skutkových zistení (vedúcu prípadne k vydaniu nesprávneho rozhodnutia), nie však procesnú vadu v zmysle § 237 O.s.p. (viď R 37/1993). Zo samej skutočnosti, že súd v priebehu konania nevykonal všetky ním navrhované dôkaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého A. D. , narodeného X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, so sídlom v Martine, Novomestského č. 4, bývajúceho u matky, dieťa matky A. B. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. M. A. , advokátom so sídlom v B. , a otca MV Dr. M. D. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. A. F., advokátom so sídlom v K. , o zvýšenie výživnéh
Právna veta: Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu veci je preto na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným, než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu, hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci. Dôvody delegácie môžu byť r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Ndc 9 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého M.M. , nar. X. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , dieťa rodičov Mgr. M. , trvale bývajúcej v M. , prechodne bývajúcej v H. a Ing. M.M. , bývajúceho v M. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 14 P 113/2014, o návrhu otca maloletého na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti, takto r o z h
Právna veta: Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník neustanoví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania vo všeobecnosti vtedy, ak účastník tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní ospravedlniť, t.j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci navrhovateľky L. K. , bývajúcej v S., proti odporcovi Ing. J. K. , bývajúcemu v B. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 17 C 158/2007 , o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 17. decembra 2009 sp. zn. 14 Co 63/2009 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Prešove zo 17. dec
Právna veta: Ak by aj bola opodstatnená argumentácia otca, v zmysle ktorej je napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnené, neobsahuje odpovede na všetky jeho relevantné otázky a námietky, nevyhodnocuje náležite výsledky vykonaného dokazovania jednotlivo a ani vo vzájomných súvislostiach, neodstraňuje rozpory v skutkových tvrdeniach alebo zisteniach, nevysvetľuje úvahy súdu pri určovaní výšky výživného, ani okolnosti, z ktorých pri tom vychádzal (dovolací súd sa opodstatnenosťou tejto argumentácie nezaoberal), ním vytýkaná nesprávnosť by nezakladala (až) procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloletú A. N. , nar odenú X. , bývajúcu v B. , zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úrad om práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, dieťa matky D. N. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kancel áriou JUDr. E. S., s.r. o., so sídlom v B. , a otca I. N. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. I. H. , advokátom, so sídlom v B. , o zvýšenie výživného , vedenej na
Právna veta: Citované ustanovenie upravuje osobitný inštitút zastúpenia na základe rozhodnutia súdu. Podľa tohto ustanovenia môže súd ustanoviť opatrovníka iba pre účely konania (ad hoc) ak zistí niektorý z dôvodov uvedených v § 29 ods. 2, napr. účastníkovi neznámeho pobytu, alebo účastníkovi, ktorý je síce prítomný, ale nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, t.j. komunikovať so súdom (nemá tzv. postulačnú spôsobilosť), alebo sa nemôže z iných zdravotných dôvodov nielen na prechodnú dobu zúčastniť konania. Spoločným znakom všetkých uvedených prípadov je nutnosť zaistiť ochranu práv takého účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci starostlivosti súdu o t.č. plnoletého D. F. , bývajúceho B. , za dobu maloletosti zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2, dieťa rodičov : A. F., bývajúca B. a T. F., bývajúci A. , prechodne bytom Š., zastúpený JUDr. R. J., advokátkou v T. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 28 P 253/2010, o dovol
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti M.M. a J.J. , V. , obe bývajúce u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové M esto nad Váhom, deti rodičov Ing. A. V. , bývajúcej v B. a V. V. , bývajúceho tamtiež (adresa na doručovanie L. ), o zvýšenie výživného , ved enej na Okresnom sú de Nové M esto nad Váhom pod sp. zn. 4 P 61/2011 , o dovolaní otca proti
MENU