Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie výživného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 319

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

288 dokumentov
7467 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o malolet é M. V. , nar odenú X. , a Z. V. , naroden ú X. , zastúpen é kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava , Vazovova č. 7/A, deti matky A. M. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. M. Š. CSc., advokátom so sídlom v B. , a otca M. V. , bývajúceho vo V. , zastúpeného Mgr . M. P., advokátom so sídlom v Rimavskej Sobote , Sedliacka č. 42 ,
Meritum zvýšenie výživného na mal. deti a návrhu otca na zníženie výživného alebo zrušenie vyživovacej povinnosti k mal. deťom.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 36 /20 11 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci starostlivosti súdu o maloleté deti B. T. , nar. X. a M. T., nar. X. , oboch bývajúc ich u matky a zastúpen ých kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny , odboru sociálnych vecí a rodiny v L. M ., detí matky B. T., bývajúcej v L. M . a otca M. D. bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. I. S., advokát om v M. , o návrhu matky na zvýšenie výživného na maloleté de t
Právna veta: Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník neustanoví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania vo všeobecnosti vtedy, ak účastník tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní ospravedlniť, t.j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci navrhovateľky L. K. , bývajúcej v S., proti odporcovi Ing. J. K. , bývajúcemu v B. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 17 C 158/2007 , o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 17. decembra 2009 sp. zn. 14 Co 63/2009 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Prešove zo 17. dec
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú N. V. , bývajúcu v H. , zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, dieťa rodičov A. V. , bývajúcej v H. a P. J., bývajúceho v O. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 14 P 10/2010, o dovolaní otca malo letej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 22. júna 2010 sp. zn. 5 CoP 37/2010, takto r o z h o
Meritum o návrhu matky na zvýšenie výživného a návrhu otca na zníženie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o malolet ú E. M. O. , narodenú X. , bývajúcu v B.B. , zastúpen ú kolíznym opatrovníkom Úrad om práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, dieťa matky E. O. , bývaj úcej v B.B. , a otca Ing. Ľ. O. , narodeného X. , bývajúceho v Č. , zastúpeného JUDr. RNDr. S. Prachovou, advokátkou s o sídlom v B. , o návrhu matky na zvýšenie výživného a návrhu otca na zníženie výživnéh
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa D. K. , býva júceho v P., proti odporcovi Mgr. P. Š., bývajúcemu v T. , zastúpenému JUDr. P. H. , advokátom so sídlom v N. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 5 C 45/2013, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. novembra 2014 sp. zn. 17 Co 1253/2014, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republi
Meritum zvýšenie výživného a striedavá starostlivosť
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5710211652 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5710211652.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú Z. I., narodenú Q., bytom u matky; matky A. A., narodenej Q., trvalo bytom v O., zastúpenej JUDr. To mášom Zbojom, advokátom v Martine, Kuzmányho 4 a otca O. I., narodeného Q., trvalo bytom v G., zastúpeného
Právna veta: Z ustanovenia čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov, v jeho prítomnosti, a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Zmyslom práva na súdnu ochranu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 16 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého A. K.K. , bývajúceho u otca , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , dieťa rodičov Ing. G. K.K. , zastúpenej Mgr. E. B. , advokátkou v B. a Ing. R. K.K. , zastúpeného JUDr. E. H. , advokát kou v B. , o zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp.zn. 8 P 221 /200
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4415223298 Dátum vydania rozhodnutia: 29. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4415223298.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: N. Q., nar. A. a J. Q., nar. XX. februára XXXX, zastúpených kolíznym opatrovníkom Ú radom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, bývajúcich u matky, deti rodičov: matky I. R., bývajúcej
Právna veta: Posúdenie nestrannosti sudcu nespočíva len v hodnotení subjektívneho pocitu sudcu, či sa cíti, resp. necíti byť zaujatý, ale aj v objektívnej úvahe, či možno usudzovať, že by sudca zaujatý mohol byť. Rozhodujúcim prvkom v otázke rozhodovania o zaujatosti, resp. nezaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená. Treba rozhodnúť v každom jednotlivom prípade, či povaha a stupeň vzťahu sú také, že prezrádzajú nedostatok nestrannosti súdu (pozri Pullar proti Spojenému kráľovstvu), teda či je tu relevantná obava z nedostatku nezaujatosti. Relevantnou je len taká ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti L. J. na r. X. a L. J. nar. X. , zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny P., deti matky Ing. J. J., bývajúcej v H. , F., zastúpenej JUDr. D. S., advokátkou v P., M. , a otca Dr. Ing P. J., bývajúceho v B. , K. , o zvýšenie výživného a námietke miestnej nepríslušnosti, o návrhu na vylúčenie sudkyne Krajského súdu v Trnave z prej
MENU