Nájdené rozsudky pre výraz: propadná zástava

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 223
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Byla-li kupní smlouva, stejně jako smlouva o zřízení zástavního práva uzavřena za účelem zajištění smlouvy o půjčce a realizací sjednaného zajištění mělo dojít k převodu vlastnického práva k předmětu zástavy na zástavního věřitele (tj. k propadnutí zástavy), potom takové ujednání svými důsledky obchází kogentní zákonnou úpravu realizace zástavního práva a kupní smlouvu je proto nutno považovat za absolutně neplatnou pro obcházení zákona podle ustanovení § 39 obč. zák..Vyšel-li odvolací soud při formulaci závěru o platnosti kupní smlouvy z předpokladu, že „je nezbytné zcela oddělit obsah smlouv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: propadná zástavasmlouva o výpůjčcevznik zástavního práva
C
Právna veta: Poskytl-li akad. arch. D. Ž. žalované tyto obrazy jako výpůjčku (§ 659 občanského zákoníku) s tím, aby mu je žalovaná vrátila do 31.8.2005 a aby mu případně zprostředkovala nebo jinak obstarala jejich prodej, přenechávala-li žalovaná poté (od roku 2005) akad. arch. D. Ž. peníze jako půjčky a dohodli-li se posléze akad. arch. D. Ž. a žalovaná na tom, že žalovaná obrazy koupí a že z kupní ceny budou uhrazeny její pohledávky z půjček v celkové výši 47.000,- Kč, nelze takovéto jednání, podle názoru soudů prokázané provedenými důkazy, právně hodnotit jako tzv. propadnou zástavu nebo jiný neplatný p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: kupní smlouvazástavní právopůjčkapropadná zástava
A
23/2005
Právna veta: Z jednání účastníků i z kontextu uzavřených smluv nepochybně vyplývá, že účelem udělení plné moci zástavním dlužníkem k prodeji nemovitosti zástavnímu věřiteli byla fakticky sjednána propadná zástava a že měl být vyloučen zákonem stanovený postup při uspokojení zástavního věřitele ze zástavy; na tom nic nemění skutečnost, že vlastníkem zastavené nemovitosti se neměl stát zástavní věřitel. Udělí-li zástavní dlužník zástavnímu věřiteli plnou moc k prodeji zastavené nemovitosti za účelem splacení zajištěné pohledávky, je tato plná moc právním úkonem neplatným pro obcházení zákona; to platí i pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: propadná zástavazastavení a zástavní právo
E
Právna veta: Z konstantní judikatury dovolacího soudu k problematice propadných zástav vyplývá, že smlouva, jejímž skutečným smyslem je sjednání tzv. propadné zástavy (uspokojení pohledávky zástavního věřitele tím, že mu připadne zástava do vlastnictví), je neplatná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1273/2000, a ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2359/2000, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1783/2013). O sjednání propadné zástavy se jedná tehdy, jestliže je smlouva o převodu zástavy do vlastnictví zástavního věřitele uzavřena dříve, než vzni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Zajišťovací převod vlastnického práva lze sjednat formou kupní smlouvy, ve které bude splatnost dohodnuté kupní ceny vázána k okamžiku splatnosti zajišťované pohledávky, s tím, že bude-li zajištěná pohledávka včas a řádně splněna (čímž se obnoví vlastnické právo dlužníka), zanikne věřiteli povinnost k úhradě kupní ceny, a s tím, že nedojde-li k řádné a včasné úhradě zajištěné pohledávky, započte se kupní cena na zajišťovanou pohledávku. Věřitel by se v takovém případě měl smluvně pojistit proti tomu, aby v důsledku účelového chování dlužníka (spočívajícího v tom, že dlužník ke dni splatnosti n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: propadná zástavazástavní právorozpor se zákonem
A
21/2005
Právna veta: Ujednání zástavních smluv, dohod o vypořádání dědictví a samostatně uzavřená ujednání, jejichž skutečným smyslem (účelem) je sjednání tzv. propadné zástavy (tj. sjednání toho, že při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu), jsou v rozporu se zákonem vymezeným účelem zástavního práva, a proto je ustanovení § 169 písm.e) obč. zák. (srov. též § 39 obč. zák.) prohlašuje za neplatná. Je proto neplatným právním úkonem také kupní smlouva, která byla uzavřena za účelem, aby pohledávka kupujícího zástavní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Uvede-li žalovaný ve vyjádření podle § 114b odst. 1 OSŘ skutečnosti, které, pokud by byly prokázány, by mohly být posouzeny jako skutečnosti bránící vzniku uplatněného práva, a tudíž by mohly vést k zamítnutí žaloby, aniž by výslovně uvedl, jaké právní následky jsou s těmito skutečnostmi spojeny (srov. zásadu „iura novit curia“), nelze ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 OSŘ). Vyjádření žalovaného je třeba posoudit podle jeho obsahu.

Úryvok z textu:
Právna veta: Smlouva (dohoda, ujednání), jejímž skutečným smyslem je sjednání tzv. propadné zástavy (uspokojení pohledávky zástavního věřitele tím, že mu připadne zástava do vlastnictví), je v rozporu s účelem zástavního práva tak, jak jej stanoví zákon, a tedy pro rozpor s účelem zákona neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák. Podle tohoto ustanovení je proto neplatná také kupní smlouva, která byla uzavřena za tím účelem, aby pohledávka kupujícího zástavního věřitele byla uspokojena tím, že na něj přejde vlastnictví prodávajícího zástavního dlužníka k zástavě. Na uvedeném závěru nic nemění to, že podle u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Dohodly-li se smluvní strany, že pokud dlužník půjčku řádně a včas neuhradí, k přechodu vlastnického práva k nemovitostem zpět z věřitele na dlužníky nedojde, ze zajišťovacího převodu práva se stane převod trvalý a věřitel je oprávněn s nemovitostmi disponovat, jedná se obsahově o nedovolené ujednání o tzv. propadné zástavě, které je neplatné podle § 39 obč. zák.

Úryvok z textu:
Právna veta: Jelikož právní institut zajištění závazků převodem práva (a tedy i převodem vlastnického práva k nemovitému majetku) ve smyslu § 553 odst. 1 a 2 obč. zák. bylo možné zrealizovat toliko mezi (převádějícím) dlužníkem a (nabývajícím) věřitelem, je zjevné, že v daném případě účastníci uzavřenou kupní smlouvou sledovali zcela jiný právní následek, a to dosažení „zajištění“ předmětné pohledávky kupující, čímž se však dopustili ve smyslu § 39 obč. zák. obcházení zákona, pročež je uvedená smlouva od samého počátku absolutně neplatná, nezávisle na tom, zda účastníci takový možný právní důsledek při uza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
MENU