Nájdené rozsudky pre výraz: užívání věci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 703

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
10 dokumentov
220 dokumentov
16 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Návrhem na úpravu užívání věci v podílovém spoluvlastnictví, i když je jím uplatněno, aby soud určil, který ze spoluvlastníků, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude užívat společnou věc, se žalobce domáhá, aby soud svým rozhodnutím založil dosud neexistující konkrétní právní vztahy či práva. Pokud tedy žalobce v řízení o úpravu užívání věci, jež je předmětem podílového spoluvlastnictví, vychází z toho či tvrdí, že o tomto užívání nebylo platně rozhodnuto většinou spoluvlastníků nebo že se nedosáhlo dohody ve smyslu § 139 odst. 2 obč. zák., pak jeho návrh, aby soud určil, který ze spoluvlas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Jestliže lze usuzovat na závěr o tom, že soudy vzaly za prokázánu existenci dohody podílových spoluvlastníků k domu, nebylo možno, aby byla úprava užívání provedena rozhodnutím soudu. I kdyby však závěr soudu prvního stupně měl naznačovat toliko možnost uzavřené dohody, musely by se soudy zabývat primárně posouzením, zda k uzavření takového dohody došlo. Jestliže za této situace soudy bez dalšího rozhodly o úpravě užívání, spočívá jejich rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci a dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl uplatněn právem.

Úryvok z textu:
Právna veta: Obohacuje-li se právě ten subjekt, jenž vlastníku zamezí v přístupu na jeho pozemek, jeví se v nyní posuzované věci nezbytným vypořádat se právě s účastí více takových subjektů majících bezprostřední možnost kontroly nad přístupem ke sporným pozemkům a následně za patřičného objasnění přijatého úsudku postavit na jisto, obohacuje-li se výlučně žalovaná, resp. obohacuje-li se na úkor žalobce v plném rozsahu. Na základě individuálních skutkových okolností konkrétní kauzy pak bude lze stanovit i míru účasti zainteresovaných subjektů, avšak užívají-li cizí věc bez jejího reálného rozdělení, přičem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Výrok o vině trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., založený na tom, že u ž í v a l věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou, nemůže obstát.

Úryvok z textu:
Právna veta: Je-li podstatou výhrady vlastnického práva odklad (suspenze) nabytí vlastnického práva nabyvatelem věci, jehož účelem je posílení právního postavení zcizitele a funkční zajištění, že mu bude zaplacena cena, a poskytuje-li zároveň takové ujednání výhodu též nabyvateli, neboť získá věc do své moci ještě před zaplacením, aniž si musí obstarat úvěr jinde, přičemž nabyvatel nese nebezpečí škody na věci po jejím převzetí (§ 455 a § 542 obch. zák.), pak odpovídá právnímu postavení nabyvatele (jako „čekatele“ na nabytí vlastnického práva), aby měl po dobu trvání výhrady vlastnického práva nejen právo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Užívá-li spoluvlastník bez právního důvodu (zejména bez rozhodnutí většiny spoluvlastníků nebo bez dohody spoluvlastníků anebo bez rozhodnutí soudu) společnou věc nad rámec svého spoluvlastnického podílu, je povinen vydat to, oč se takovým užíváním obohatil, ostatním spoluvlastníkům podle pravidel o vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 a násl. obč. zák.).

Úryvok z textu:
Právna veta: Jestliže vlastník pozemku (pronajímatel) s uživatelem pozemku (nájemcem) sjednal, že mu při skončení nájmu (vypověditelného ve lhůtě šesti měsíců) zaplatí či nahradí cenu dočasných staveb, k jejichž vybudování dal nájemci předem souhlas, nelze ve sporu o odstranění dočasných staveb přehlížet případné ujednání účastníků nájemní smlouvy, že pronajímatel po skončení nájmu za peněžní náhradu zůstane jejich vlastníkem. V případě opodstatněnosti tvrzení bývalého nájemce o uvedeném ujednání by zanechání takových věcí na pronajaté nemovitosti po skončení nájmu nepředstavovalo neoprávněný zásah do práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Rozhodnou-li původní spoluvlastníci o hospodaření se společnou věcí, která nebyla realizována ke dni zániku původního spoluvlastnického vztahu nahrazeného vlastnictvím jednotek dle zákona o vlastnictví bytů, ztrácí toto rozhodnutí k tomuto dni účinnost, nedohodnou-li se účastníci jinak. Pokud chtějí vlastníci jednotek dosáhnout cíle sledovaného těmito rozhodnutími, je nutné, aby zákonem stanoveným postupem přijali rozhodnutí nová.

Úryvok z textu:
Právna veta: Pokud si pachatel za úplatu půjčí věc, kterou si později přisvojí a od počátku jedná s úmyslem tuto věc získat, nikoli jen dočasně užívat spáchá trestný čin podvodu. Způsobená škoda odpovídá hodnotě této věci, nikoli částce, za kterou pachatel poskytl jako úplatu za vypůjčení věci. Dle okolností je možné vzít v úvahu náhradu škody z ušlého zisku, a to především v situace, kdy věc slouží k podnikání poškozeného. O škodu odpovídající úplatě za věc by se jednalo v případě, že by pachatel za věc slíbil úplatu, kterou by měl od počátku úmysl neposkytnout, a úplatu opravdu neposkytne, ale věc vrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
MENU