Nájdené rozsudky pre výraz: způsob vypořádání vztahu mezi účastníky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 552

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: pojistné plnění z pojistné události majetková újmanáhrada škody
A
65/2004
Právna veta: Ke zvýšení plateb pojistného nedošlo v důsledku střetu vozidel (v jeho důsledku došlo k poškození vozu), ale v důsledku toho, že havarijní pojišťovna vyplatila v souladu se svými pojistnými podmínkami pojistné plnění svému pojištěnci a v souladu s těmito podmínkami a pojistnou smlouvou pak upravila práva a povinnosti smluvních stran v jejich právním vztahu. Zvýšení sazby pojistného (tzv. ztráta bonusu) ze smluvního havarijního pojištění za následující pojistné období tak nelze považovat za majetkovou újmu, jejíž vznik je v příčinné souvislosti se škodnou událostí, popř. s protiprávním jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Právo dosáhnout spravedlivého vypořádání náhrady za odstraněné budovy není peněžitou pohledávkou. Jestliže tedy v řízení nejde o přiznání přímého peněžitého nároku, nejde ani na straně povinné osoby o prodlení s plněním peněžitého dluhu, které by umožňovalo požadovat úroky z prodlení. Jde o určitý způsob vypořádání a nepřichází proto v úvahu přiznání nároku na zaplacení úroků z prodlení peněžité částky do doby, než nastane splatnost peněžité částky, o jejímž zaplacení soud rozhodl.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ze shora uvedeného se podává, že při rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je procesní úspěch ve věci třeba posuzovat podle více hledisek; je třeba vzít do úvahy výsledek řízení a poměřit jej s návrhy stran v průběhu řízení. Úspěch ve věci je třeba hodnotit nejen ve vztahu k samotné žalobě, ale i k celému průběhu řízení, k závěrečným procesním stanoviskům účastníků řízení a s případným přihlédnutím k tomu, zda ze strany účastníka řízení nejde o zneužití jeho procesních práv. Souhlasí-li všichni spoluvlastníci se zrušením a vypořádáním spoluvlas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Při rozhodování dovolacího soudu ve sporu, v němž určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky vyplývá z právního předpisu (sem patří i § 135c obč. zák.), se propojení výroku odvolacího soudu, proti němuž dovolání přípustné je, s výrokem, proti kterému dovolání není přípustné, projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro zrušení přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok s přezkoumaným výrokem spjatý.

Úryvok z textu:
Právna veta: K námitce, že žalobní návrh nebyl určitý, když v něm nebyla uvedena alespoň minimální částka, kterou žalobce požadoval jako vypořádací podíl, se poznamenává, že řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je řízením, ve kterém z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky (§ 153 odst. 2 o. s. ř.). Soud tak není vázán návrhem na způsob vypořádání a není vadou žaloby, pokud žalobce neuvede možnou výši vypořádacího podílu.

Úryvok z textu:
Právna veta: Výroky rozsudku, jímž soud v intencích § 80 písm. c/ o. s. ř. určuje, že dříve uložená povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění náhradního bytu ani náhradního ubytování, a že žalovaný je (oproti původnímu rozsudku) povinen vyklidit byt a vyklizený předat žalobcům do patnácti dnů od právní moci rozsudku (odstavec 2 výroku rozsudku soud prvního stupně), nemohou samostatně nabýt právní moci, když i pro toto řízení platí, že z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky.

Úryvok z textu:
Právna veta: 1. Naléhavý právní zájem na určení je dán zejména tehdy, kde by bez takového určení bylo ohroženo právo žalobce, anebo kde by bez tohoto určení se právní postavení žalobce stalo nejistým 2. Soud může překročit návrh účastníka občanského soudního řízení, jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky řízení (srov. § 153 odst. 2 o. s. ř.). 3. Podmínka nabytí vlastnictví státem nemusí být uplatněna v případech, kdy ve smyslu restitučního předpisu stát převzal věc bez právního důvodu

Úryvok z textu:
Právna veta: V případě § 31a odst. 2 OdpŠk se jedná o ustanovení, u kterého je na místě aplikace § 153 odst. 2 o. s. ř. ve vztahu k formě poskytovaného odškodnění. Jde totiž o způsob vypořádání vztahu mezi účastníky, který vyplývá přímo z právního předpisu a v tomto ohledu omezuje účastníky v možnosti se svými nároky volně nakládat, neboť soud rozhodne o konkrétní formě zadostiučinění podle pořadí určeného v ustanovení § 31a odst. 2 OdpŠk za současného posouzení přiměřenosti zvolené formy zadostiučinění utrpěné nemajetkové újmě. Shledá-li soud, že není na místě nahrazení zjištěné nemajetkové újmy přiznáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Pokud jde o vypořádání právního vztahu, jež je spojeno s povinností poskytnutí přiměřené náhrady za toto vypořádání, nejde o vztah základu nároku a jeho výše v intencích § 152 odst. 2 o. s. ř. Obdobně to platí i v poměrech vypořádání společného jmění manželů. Jestliže je vypořádání zaniklého majetkového společenství řízením, v němž soud není vázán návrhem účastníků řízení na způsob vypořádání, a jedná se o případ, kdy z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahů mezi účastníky, pak volba konkrétního způsobu vypořádání společného jmění manželů soudem a poskytnutí přiměřené náhrad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
MENU