SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339492
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: čiastočná invalidita


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: čiastočná invalidita
  • ciastocny nájdené 215 krát v 70 dokumentoch
  • invalidita nájdené 351 krát v 82 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 322 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 35 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 485 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: invalidný dôchodok, čiastočná invalidita, podstatný pokles zárobku, žiaden príjem

Zbierka NSS 2-3/1988
R 9/1988
Právna veta: Iba zo skutočnosti, že žiadateľ o invalidný dôchodok bal vyradený z evidencie práceneschopných pacientov, vedenej v zdravotníckom zariadení, nemožno vychádzať pri posúdení otázky, či je pracovník invalidný (čiastočne invalidný). Rozhodujúce je, či sa zdravotný stav žiadateľa zhoršil na mieru, aká sa vyžaduje pri čiastočnej invalidite a či v dôsledku toho podstatne poklesol jeho zárobok alebo sa podstatný pokles predpokladal.

Úryvok z textu:
... zhoršeným zdravotným stavom poklesol zárobok pracujúceho. V prejednávanej veci sa súd prvého stupňa otázkou termínu vzniku čiastočnej invalidity z týchto hľadísk nezaoberal napriek tomu, že mu ío bolo uložené v obidvoch spomenutých uzneseniach Najvyššieho ... stav v miere v ňom určenej a podstatný pokles zárobku ako dôsledok zhoršeného zdravotného stavu pracujúceho. Pre čiastočnú invaliditu sa teda vyžaduje naplnenie obidvoch zložiek — tak zhoršenie zdravotného stavu, ako aj pokles zárobku. V každom .
Právna veta: Za zmenu pomerov odôvodňujúcu zánik povinnosti platiť náhradu za stratu na zárobku pri uznaní invalidity poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu, nemožno považovať samu o sebe skutočnosť, že poškodený začal študovať na vysokej škole.

Úryvok z textu:
... ods. 1 Zák. práce). Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti (§ 195 Zák. práce) alebo pri uznaní plnej (čiastočnej) invalidity sa poskytne pracovníkovi v takej výške, aby spolu s jeho zárobkom po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania .
Kľúčové slová: sociálne zabezpečenie, čiastočná invalidita, invalidný dôchodok

Zbierka NSS 6/1985
R 24/1985
Právna veta: Ak čiastočná invalidita požívateľa čiastočného invalidného dôchodku pominula už pred zastavením výplaty dávky (§ 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb.) a z tohto dôvodu od zastavenia výplaty už požívateľovi nepatrí, treba o nároku na dávku rozhodnúť podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona c. 121/1975 Zb., pričom o výplate dávky platí ustanovenie § 61 ods. 3 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... Zb., podľa ktorého, ak sa v prípade zastavenia dávky z dôvodov uvedených vo vete prvej zistí, že úplná invalidita, prípadne čiastočná invalidita, pominula už pred zastavením výplaty dávky, dávka požívateľovi odo dňa zastavenia výplaty nepatrí. Aj v takomto prípade sa však môže .
Právna veta: Pracovníkovi, ktorý pracoval pred vznikom škody z pracovného úrazu po stanovenú pracovnú dobu (§ 83 Zák. práce), nemožno započítať do zárobku po pracovnom úraze príjem nadobudnutý prácou vykonávanou nad rámec tejto pracovnej doby v hlavnom zamestnaní (napr. podľa dohody o pracovnej činnosti). Ak pracovník pracoval po pracovnom úraze denne viac ako pred úrazom a vynakladal tak viac námahy a úsilia, aby dosiahol vyšší zárobok, nemožno tento príjem z ďalšej pracovnej činnosti započítať na jeho ťarchu a v prospech organizácie zodpovednej za škodu.

Úryvok z textu:
... rozsudkom odvolacieho súdu bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní úplnej (čiastočnej) invalidity sa poskytne pracovníkovi v takej výške, aby sa spolu s jeho zárobkom po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z .
Kľúčové slová: čiastočná invalidita, zánik invalidného dôchodku, podstatný pokles zárobku, dôchodkové zabezpečenie, správne súdnictvo

Zbierka NSČ 9-10/1990
R 33/1990
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 30. 5. 1988 byl odňat navrhovateli od 23. 10. 1988 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení z 12. 4. 1988 již není navrhovatel ani částečně invalidní a jeho nárok na uvedenou dávku proto zanikl. V opravném prostředku navrhovatel namítal, že jeho zdravotní stav a pracovní schopnost nebyly posouzeny správně,* a dovozoval, že dále splňuje podmínky nároku na částečný invalidní dů .
Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: zmenená pracovná schopnosť, čiastočný invalidný dôchodok, podstatný pokles zárobku, invalidný dôchodok

Zbierka NSS 9-10/1989
R 34/1989
Právna veta: Ak nie je požívateľka čiastočného invalidného dôchodku zamestnaná a nemá preto žiadny príjem, nie je to samo osebe dôvodom k odňatiu tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona č. 132/1975 Zb.***); v posudku zaujala stanovisko, že zistený zdravotný stav navrhovateľky by podmieňoval jej čiastočnú invaliditu; neuznala ju však z toho dôvodu, že navrhovateľka nikde nepracuje a nemá žiaden príjem, a teda ani pokles zárobku. ... KNV uvádzané zamestnania. S týmto záverom súdu prvého stupňa nemožno súhlasiť. Podmienkou nároku na čiastočný invalidný dôchodok je čiastočná invalidita pracujúceho, ako ju uvádza ustanovenie § 25 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb.+) Podľa neho sa pre .
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz, znalecké dokazovanie, sociálne zabezpečenie

Zbierka NSS 9-10/1985
R 44/1985
Právna veta: Znalecký posudok podaný v zmysle ustanovenia § 127 O.s.p. súdom ustanoveným znalcom v konaní o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci má hodnotiť zdravotný stav žiadateľa o dôchodok a objasniť vplyv jeho zdravotného stavu na pracovnú schopnosť žiadateľa o dôchodok, prípadne má posúdiť tiež otázku, či zamestnanie odporúčané príslušnou komisiou sociálneho zabezpečenia môže z lekárskeho hľadiska žiadateľ o dôchodok vykonávať bez ohrozenia svojho zdravotného stavu. Znalecký posudok nemá však obsahovať záver, či žiadateľ o dôchodok je alebo nie je Invalidný (čiastočne invalidný).

Úryvok z textu:
... takéto hodnotenie treba preto najprv zistiť čo najúplnejšie skutočný stav veci. Pokiaľ ide o ustálenie invalidity (čiastočnej invalidity), je to posúdenie právneho stavu, ktorý urobí súd pri posudzovaní zákonnosti preskúmavaného rozhodnutia orgánu sociálneho ... s dôvodmi súdneho rozhodnutia, lebo nie sú úplné a neodstraňujú rozpory v posúdeniach otázky individuality a čiastočnej invalidity navrhovateľky. Uvedená neúplnosť konania mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Preto odvolací súd .
Právna veta: Ak mal pracovník pred vznikom škody z pracovného úrazu alebo z choroby z povolania priemerný zárobok vyšší než 2500 Kčs. je súd povinný zaoberať sa otázkou obmedzenia výšky náhrady škody a posúdiť návrhom uplatnený nárok aj z toho hľadiska, či škoda bola spôsobená úmyselne alebo výhradne organizáciou porušením predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, lebo v takých prípadoch obmedzenie výšky náhrady škody neplatí (§ 195 ods. 2 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou proti žalovanej organizácii nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla chorobou z povolania (silikózou), lebo žalovaná organizácia mu uhradila len časť škody. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi žalobe vyhovel, zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 6422 Kčs a od 1. 4. 1979 platiť stratu na zárobku mesačne v sume 211 Kčs. Vychádzal z toho, že priemerný zárobok žalobcu bol za rok 1978 2818 Kčs, a že sa žalobca stal úplne invalidným následkom choroby z povolania a že mu bol od .
Právna veta: Výplatu dávky dôchodkového zabezpečenia podmienenú zdravotným stavom požívateľa dôchodku možno podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. zastaviť, ak sa požívateľ dávky nepodrobí lekárskemu vyšetreniu, hoci bol upozornený na možné zastavenie výplaty dávky. Rozhodnutie o zastavení výplaty dávky sa vykoná od najbližšej splátky dôchodku. Zastavenie výplaty dávky podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. má vo vzťahu k nároku na dávku povahu predbežného opatrenia, vyvolaného nedostatkom potrebnej súčinnosti požívateľa dávky s orgánmi dôchodkového zabezpečenia.

Úryvok z textu:
... dávky, hoci podmienky pre ďalšie poskytovanie dávky už prípadne odpadli. Zastavenie výplaty dávky umožní, aby sa po zistení, že úplná (čiastočná) invalidita pominula už pred zastavením výplaty dávky, rozhodlo, že dávka nepatrí už odo dňa zastavenia výplaty, čo by inak vzhľadom na .
Kľúčové slová: rozpory v znaleckých posudkoch, znalecký posudok , hodnotenie dôkazov v sporovom konaní

Zbierka NSS 9-10/1984
R 45/1984
Právna veta: Ak mal súd pri rozhodovaní k dispozícii dva znalecká posudky s rozdielnymi závermi o tej istej otázke, musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvodov vezme za podklad svojho rozhodnutia a z akých dôvodov nevychádza zo záveru druhého znaleckého posudku; pre túto úvahu je potrebné vypočuť obidvoch znalcov. Ak by ani takto nebolo možné odstrániť rozpory v záveroch znaleckých posudkov, treba dať tieto závery preskúmať iným znalcom, vedeckým ústavom alebo inou inštitúciou.

Úryvok z textu:
... práce) v ustanovení § 195 určuje spôsob výpočtu náhrady straty na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní úplnej (čiastočnej) invalidity. Súd prvého stupňa znenie tohto zákonného ustanovenia v odôvodnení rozsudku síce citoval, neuvádzal však v ňom postup, ktorým dospel k .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.