SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339501
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôchodkové zabezpečenie


Približný počet výsledkov: 59 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôchodkové zabezpečenie
  • dochodkovy nájdené 304 krát v 63 dokumentoch
  • zabezpecenie nájdené 1644 krát v 269 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1042 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 143 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 71 dokumentov
Krajské súdy SR 1883 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 15 dokumentov
Odborné články 13 dokumentov


Kľúčové slová: zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie o účasti v odboji, starobný dôchodok

Zbierka NSČSSR 9-10/1986
R 35/1986
Právna veta: Zákonný nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja môže vzniknúť len tomu účastníkovi odboja, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa ustanovenia § 8 zákona č. 255/1946 Zb. Ak bola dávka priznaná s použitím ustanovenia § 171 zákona č. 121/1975 Zb. z toho dôvodu, že navrhovateľovi bola vydaná iná listina (potvrdenie) o účasti v odboji, možno rozhodnutie o priznaní dávky preskúmať len z toho hľadiska, či navrhovateľ nesplňuje podmienky pre priznanie zákonného nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
... odstránenie tvrdosti. Pretože navrhovateľovi tu nevznikol zákonný nárok na dávku z dôchodkového zabezpečenia účastníkov odboja, súd nemohol preskúmať rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia z toho hľadiska, od ktorého dňa bol alebo nebol čiastkový starobný ... preukazoval účasť na národnom odboji za oslobodenie len potvrdením vydaným Ministerstvom národnej obrany. Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave v odvolaní proti tomuto uzneseniu namietal, že navrhovateľovi bol priznaný čiastkový starobný .
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , dôchodkové zabezpečenie, kultúrne fondy, výsluhový dôchodok umelcov

Zbierka NSS 9-10/1986
R 37/1986
Právna veta: Kultúrne fondy, ktoré spolupôsobia pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia umelcov a pri príprave podkladov pre rozhodovanie o dávkach napr. hudobných skladateľov (§ 84 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.), nemajú povinnosť podávať orgánom sociálneho zabezpečenia hlásenie pre účely dôchodkového zabezpečenia. Takú povinnosť má v dôchodkovom zabezpečení hudobných skladateľov príslušný národný výbor v mieste bydliska hudobného skladateľa (§ 151 písm. i/ vyhlášky č. 128/1975 Zb.). Kultúrny fond iba podáva vyjadrenie o skutočnostiach uvedených v ustanovení § 84 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... umelcov. V dôsledku toho, že právnym predpisom nie je uložená jednotlivým kultúrnym fondom povinnosť hlásiť Úradu dôchodkového zabezpečenia výšku dosiahnutých príjmov umelca, ale len podávať vyjadrenia o nich (čo sa môže stať iba na priame ... o výške príjmu umelcov (§ 84 ods. 2 písm. c/ citovanej vyhlášky). Za tejto právnej úpravy dôchodkového zabezpečenia umelcov a z nej vyplývajúcich povinností jednotlivých kultúrnych fondov, spolupôsobiacich pri vykonávaní zabezpečenia umelcov, treba dovodzovať že .
Kľúčové slová: preskúmavanie rozhodnutí a postupov, zníženie neprávom priznanej dávky, dôchodkové zabezpečenie, žiadateľ o dôchodok

Zbierka NSČSSR 9-10/1985
R 41/1985
Právna veta: V řízení podle ustanovení § 244 a násl. o. s. ř. přezkoumává soud rozhodnutí orgánu důchodovélio zabezpečení o uplatnění nároku ze všech v úvahu přicházejících hledisek, které svědčí žadateli o důchod, a nepřezkoumává je z toho hlediska, zda uplatněný nárok nebyl přiznán neprávem. Posouzení věci z tohoto hlediska svěřuje zákon příslušnému orgánu důchodového zabezpečení, který rozhodnutím podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 121/1975 Sb. neprávem přiznanou dávku odejme; soudu pak náleží pravomoc takové rozhodnutí přezkoumat. Jestliže tedy orgán důchodového zabezpečení přiznal dávku, třeba ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úřad důchodového zabezpečení v Praze rozhodnutím z 19. 8. 1983, vydaným na základě posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení, přiznal navrhovatelce od 20. 6. 1983 částečný invalidní důchod. Navrhovatelka v opravném pro- středku proti tomuto rozhodnutí namítala, že jí náleží invalidní důchod zvýšený pro následky pracovního úrazu. Krajský soud v Praze rozhodnutí Úřadu důchodového zabezpečení zrušil. Dospěl totiž k závěru, že navrhovatelka není ani částečně invalidní, a to z toho důvodu, že .
Právna veta: Predpokladom zisťovania priemerného mesačného zárobku účastníka odboja podľa ustanovenia § 52 zákona č. 121/1975 Zb. je zmena jeho doterajšieho zamestnania (a to najneskôr v období, ktoré je rozhodujúce pre výpočet priemerného mesačného zárobku) a z toho vyplývajúci pokles zárobku v dôsledku poškodenia zdravia, ktoré utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave zamietol žiadosť navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku z priemerného mesačného zárobku zisťovaného podľa ustanovenia § 52 zákona č. .
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, čiastočná invalidita, podstatný pokles zárobku, žiaden príjem

Zbierka NSS 2-3/1988
R 9/1988
Právna veta: Iba zo skutočnosti, že žiadateľ o invalidný dôchodok bal vyradený z evidencie práceneschopných pacientov, vedenej v zdravotníckom zariadení, nemožno vychádzať pri posúdení otázky, či je pracovník invalidný (čiastočne invalidný). Rozhodujúce je, či sa zdravotný stav žiadateľa zhoršil na mieru, aká sa vyžaduje pri čiastočnej invalidite a či v dôsledku toho podstatne poklesol jeho zárobok alebo sa podstatný pokles predpokladal.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave, ktorým priznal navrhovateľovi od 1. 8. 1983 čiastočný invalidný dôchodok v sume 645 Kčs mesačne. Navrhovateľ podal proti .
Právna veta: Jestliže je v občanském soudním řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánů důchodového zabezpečení, vydaného ve věci důchodové, uváděna v odvolání nová skutečnost nebo nový důkaz (§ 205 odst. 2 o.s.ř.), jejichž vliv na rozhodnutí ve věci nelze jednoznačně vyloučit, odvolací soud buď zruší rozhodnutí soudu prvního stupně s poukazem na ustanovení § 221 odst. 1 o.s.ř. (i když tu nejde o žádný z příkladmo uvedených předpokladů pod písmeny a/ až d/ tohoto ustanovení), anebo postupuje podle ustanovení § 213 odst. 3 o.s.ř. (především v těch případech, v nichž by nic jiného kromě nově uváděné skutečnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 19. 4. 1988 byl navrhovateli odňat od 22. 4. 1988 invalidní důchod 1773 Kčs a současně mu byl přiznán částečný invalidní důchod 927 Kčs s odůvodněním, že podle posudku posudkové komise sociálního zabezpečení ONV v Karviné z 29. 2. 1988 není navrhovatel již plné invalidní, ale jen částečně invalidní. V opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí navrhovatel uváděl, že jeho zdravotní stav způsobuje, že není schopen jakéhokoli soustavného zaměstnání, že .
Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: dôchodkové zabezpečenie, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, pracovný úraz

Zbierka NSS 9-10/1990
R 34/1990
Právna veta: Za cestu do zamestnania treba pre účely dôchodkového zabezpečenia ) považovať každú cestu pracovníka na jeho pracovisko ako na jej bezprostredný cieľ, a to odvtedy, akonáhle táto cesta nadobudla uvedenú povahu.

Úryvok z textu:
... v Bratislave. Z odôvodnenia: Navrhovateľka žiadosťou z 23. 10. 1984 požiadala o starobný dôchodok. Úrad dôchodkového zabezpečenia od 25. 6. 1984 starobný dôchodok navrhovateľke priznal a vyplácal. Žiadosťou došlou príslušnému obvodnému národnému výboru ... bytu dcéry, bol ísť priamo do zamestnania a cestu neprerušovať z príčin nesúvisiacich so zamestnaním. Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave sa odvolal proti uzneseniu uvedeného súdu, žiadal ho zmeniť a preskúmavané rozhodnutie potvrdiť. Uviedol, .
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávom, dôchodkové zabezpečenie, správne súdnictvo

Zbierka NSS 9-10/1990
R 35/1990
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
... dôchodku navrhovateľa na uvedený preplatok od januára 1988 na sumu 570 Kčs mesačne. Navrhovateľ napadol opravným prostriedkom oznámenie Úradu dôchodkového zabezpečenia z 9. 12. 1987 o výške zrážok z dôchodku na preplatok vyčíslený rozhodnutím z 6. 4. 1984. ... 1 797 Kčs a nie vo výške 1 396 Kčs. Taktiež žiadal priznať mu náhradu trov konania. Úrad dôchodkového zabezpečenia žiadal toto uznesenie súdu ako správne potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil uznesenie Krajského súdu v Košiciach tak, .
Kľúčové slová: výsluch svedka podľa OSP, orgán sociálneho zabezpečenia, dávka dôchodkového zabezpečenia

Zbierka NSS 2-3/1987
R 13/1987
Právna veta: Ak je potrebné v konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o dávke dôchodkového zabezpečenia, podmienenej zdravotným stavom žiadateľa o dôchodok, vykonať dôkaz vypočutím žiadateľa a ten sa na konanie nedostaví, môže súd bez vykonania tohto výsluchu rozhodnúť vo veci iba vtedy, ak je skutočný stav veci celkom preukázaný inými dôkazmi.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 25. 1. 1984 zamietol žiadosť o priznanie invalidného dôchod- ku, lebo podľa posudku príslušnej posudkovej komisie .
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia rozhoduje o žiadosti žiadateľa o dávku dôchodkového zabezpečenia, je viazaný obsahom tejto žiadosti a nemôže rozhodnúť o priznaní inej dávky dôchodkového zabezpečenia žiadateľovi.

Úryvok z textu:
... invalidného dôchodku, čo vyplývalo aj z jeho žiadosti; preto bolo povinnosťou Úradu dôchodkového zabezpečenia rozhodnúť o uplatnenom nároku. Úrad dôchodkového zabezpečenia v odvolaní proti uzneseniu súdu žiadal toto uznesenie zmeniť a preskúmavané rozhodnutie ... tiež na podnet príslušného orgánu alebo socialistickej organizácie. Za právne účinné uplatnenie dávky z dôchodkového zabezpečenia alebo poskytnutie služieb sociálnej starostlivosti treba považovať aj žiadosť prednesenú ústne na príslušnom orgáne. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.