Nájdené rozsudky pre výraz: družstevný byt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

149 dokumentov
169 dokumentov
1150 dokumentov
1 dokument
9 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 180 ods. 2 O. z. sa použije obdobne (§ 496 O. z.) aj na tie prípady, v ktorých za trvania manželstva bolo nadobudnuté právo na družstevný byt manželmi, ktorých manželstvo zaniklo rozvodom a do smrti jedného z týchto rozvedených manželov nedošlo medzi nimi k dohode alebo k rozhodnutiu súdu o zrušení uvedeného práva a o tom, kto z nich bude ako člen stavebného bytového družstva byt užívať (§ 177 ods. 2 O. z.)

Úryvok z textu:
Poručiteľka A. S. zomrela 19. 11.1985 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po nej do úvahy deti M. S. a B. S. Dedičstvo dedičia neodmietli. Na pojednávaní konanom 16. 1. 1986 štátne notárstvo v Prešove svojím rozhodnutím č. k. D 1776/85-9 určilo všeobecnú cenu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške 42522 Kčs. Súčasne určilo, ktoré z hnuteľných vecí patria do dedičstva po poruči- teľke a ktoré z hnuteľných vecí z titulu vyporiadania bezpodie
R 5/1971
Právna veta: I když úhrada za užívání družstevního bytu stavebního bytového družstva byla stanovena s přihlédnutím k existenci, výši a úhradám splátek podle úvěrových podmínek dlouhodobého investičního úvěru, jenž byl bankou družstvu poskytnut na bytovou výstavbu, nemění to ničeho ha povaze této úhrady za užívání družstevního bytu, jejíž placení je uživatélum družstevního bytu uloženo stanovami stavebního bytového družstva. Nemůže se proto ten, kdo družstevní byt užíval a úhradu za jeho užívání platil, domáhat po Skončení užívání bytu vůči stavebnímu bytovému družstvu ani vůči novému uživateli téhož dru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala zaplacení částky 2146,32 Kčs s přísl. Ke zdůvodnění svého žalobního návrhu uváděla, že v době od 1. 4. 1965 do 30. 11. 1968 obývala družstevní byt v domě stavebního bytového družstva, který nyní užívá žalovaná H. K., a v uvedeném období spolu s úhradou za užívání předmětného bytu platila pravidelně i měsíční splátky na úhradu té části bankovního úvěru poskytnutého družstvu na stavbu domu, jež připadala na její byt, takže zaplatila během uvedeného období celkem částku 214
Právna veta: Člen jednotného roľníckeho družstva, ktorému družstvo prenechalo na dočasné užívanie družstevný pozemok písomnou zmluvou o tomto užívaní*1, môže sa žalobou na súde domáhať ochrany svojho práva na dočasné užívanie družstevného pozemku proti tomu, kto do tohto jeho práva neoprávnene zasahuje.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd žalovaného zaviazal zdržať sa užívania nehnuteľnosti pare. č. 2219/17 - záhrada v B. Uviedol, že ide o pozemok, ku ktorému vzniklo Jednotnému roľníckemu družstvu v H. právo družstevného užívania, avšak rozhodnutím tohto JRD bol uvedený pozemok daný do užívania jemu. Pôvodne bol pozemok vo vlastníctve jeho otca, ktorý ho pri vstupe do JRD vniesol do spoločného družstevného hospodárenia. Po smrti otca pripadol celý jeho poľnohospodársky podnik (vrátane spornej p
Kľúčové slová: spoločné užívanie nehnuteľnostídružstevný bytspoločný nájom bytu
R 11/1990
Právna veta: Soud nemůže zrušit právo osobního užívání bytu pro užívání dvojího bytu (§ 184 písm. cl o.z.), jestliže jde o byt, k němuž mají manželé právo společného užívání, zatím co ke druhému bytu má výlučné právo osobního užívání jen jeden z manželů (např. k bytu trvale určenému k ubytování pracovníků organizace).

Úryvok z textu:
Navrhující stavební bytové družstvo se domáhalo, aby odpůrcům bylo zrušeno právo společného osobního užívání družstevního bytu o třech pokojích a kuchyni s příslušenstvím ve třetím podlaží domu čp. 570 v Č. Uvedl, že odpůrci byt bez vážných důvodů neužívají od 24. 5. 1984 (kdy představenstvo družstva schválilo dohodu, podle níž uvedený byt získali výměnou za jiný byt o pokoji a kuchyni s příslušenstvím v témže domě) a navíc mají jiný byt v P., kde oba žijí a pracují. Druhá odpůrkyně se pouze úče
Meritum Garáže
Kľúčové slová: neplatný je právny úkondružstevný bytdohoda rozvedených manželov
R 27/1983
Právna veta: K výkladu a použití ustanovení § 177 odst. 2 a § 197 odst. 1 o. z. v případech, kdy právo společného užívání družstevního bytu a právo společného užívání družstevní garáže náleží manželům, kteří jsou oba společně členy družstva.

Úryvok z textu:
V praxi soudů vznikají pochybnosti o tom, zda se rozvedení manželé, jimž vzniklo ve smyslu ustanovení § 175 odst. 2 o. z. společné členství ve stavebním bytovém družstvu a jimž svědčí vedle práva společného užívání družstveního bytu také právo společného užívání družstevní garáže, mohou platně dohodnout ve smyslu ustanovení § 177 ods. 2 a § 197 odst. 1 o.z. tak, že byt bude nadále užívat jako člen družstva jeden z nich a garáž druhý z nich. Stejně tak vznikají v soudní praxi pochybnosti o tom, z
R 46/1972
Právna veta: Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O. z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi (§ 172 ods. 2 O. z.). konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 No t. por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty tohto podielu. Dôsledky vyplývajúce z nadobudnutia člensk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ nezanechal neopomenuteľných dedičov a vo svojom závete určil, že jeho členský podiel v Stavebnom bytovom družstve v H. s právom užívania dvojizbového družstevného bytu majú nadobudnúť v rovnakých ideálnych podieloch dedičia zo závetu J. B. a J. R. Pre prípad, že by „nebolo možné prideliť tento byt obidvom závetným dedičom“ ustanovuje závet, aby byt bol pridelený J. B., ktorý je povinný vyplatiť polovičku zo zostatku hodnoty členského podielu J. R. Zvyšujúci majetok mal podľa závetu
Meritum Dedičstvo
R 55/1977
Právna veta: Do aktív dedičstva po poručiteľovi, ktorému samému patrilo právo osobného užívania bytu stavebného bytového družstva, patrí len zostatková hodnota členského podielu v tomto družstve a nie hodnota užívaného družstevného bytu.

Úryvok z textu:
Po poručiteľovi L. L., ktorý zomrel 21. 12. 1973 bez závetu, zostali ako dedičky zo zákona jeho tri maloleté dcéry, ako aj pozostalá manželka, ktorí dedičstvo neodmietli. Do zápisnice o predbežnom vyšetrení manželka poručiteľa uviedla, že do dedičstva patrí družstevný byt v P. a časť spoločne nadobudnutého bytového zariadenia. Štátne notárstvo v konaní o tomto dedičstve vykonalo súpis aktív a pasív dedičstva. Do aktív uviedlo polovicu zostatkovej hodnoty družstevného bytu stavebného bytové
R 39/1980
Právna veta: Súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, možno nariadiť len vtedy, ak je náhradný byt (náhradné ubytovanie) pridelený povinnému vykonateľným rozhodnutím príslušného národného výboru.*) Toto rozhodnutie nemôže byť nahradené iba potvrdením národného výboru, že je pre povinného zabezpečený náhradný byt, ktorý je voľný a možno sa doňho nasťahovať. Pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia vyprataním bytu nestačí takisto samo rozhodnutie príslušného orgánu stavebného bytového družstva o pridelení družstevného bytu do osobného užívania.

Úryvok z textu:
Oprávnená navrhla, aby súd nariadil súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu proti povinnému, lebo ten napriek rozhodnutiu Stavebného bytového družstva B. II. o pridelení družstevnej garsoniéry a napriek potvrdeniu bytového odboru Obvodneho národného výboru v B. sa z bytu dobrovoľne nevysťaho- val, hoci bol na to zaviazaný rozsudkom bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. 9. 1976 sp. zn. 14 C 220/76. Bývalý Mestský súdv Bratislave uznesením z 15. 3. 1978 c. k. 32 E 367/788-2 nariadil súdny v
R 3/1977
Právna veta: Rozhodnutím soudu nelze nahradit rozhodnutí orgánu družstva o přidělení bytu členu družstva (§ 154 odst. 2 o. z.).

Úryvok z textu:
Podle ustanovení § 154 odst. 2 o. z. vzniká členu stavebního bytového družstva splacením členského podílu právo, aby mu byl orgánem družstva přidělen družstevní byt do osobního užívání. V soudní praxi při výkladu tohoto ustanovení vznikají pochybnosti «o tom, zda se lze žalobou podanou u soudu domáhat přidělení družstevního bytu nebo zda družstevní orgán přiděluje družstevní byt členu družstva rozhodnutím, které nemůže být soudním výrokem nahrazeno. Ve stavebních bytových družstvech se dob
R 15/1974
Právna veta: Členský podíl povinného ve stavebním bytovém družstvu není za trvání jeho členství v družstvu a práva osobního užívání družstevního bytu postižitelný výkonem rozhodnutí. Pouze nárok člena stavebního bytového družstva na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu vůči tomuto družstvu by mohl být v případě skončení členství v družstvu a práva užívání družstevního bytu postižen výkonem rozhodnutí přikázáním jiné pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ustanovení § 312 až § 316 o. s. ř.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Berouně nařídil k vymožení nároku oprávněného v částce 6693 Kčs výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnické poloviny členského podílu povinného u Stavebního bytového družstva občanů při MěstNV v B. v hodnotě 7250 Kčs. Krajský soud v Praze k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí. Z odůvodnění: Členský podíl ve stavebním bytovém družstvu není za trvání členského vztahu a práva užívání družstevního bytu post
MENU