Nájdené rozsudky pre výraz: jednotné roľnícke družstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
23 dokumentov
160 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Do doby plnění závazku clena jednotného zemědělského družstva pracovat pro družstvo nepřetržitě po dobu sjednanou ve smlouvě o půjčce je třeba započíst i dobu tzv. další mateřské dovolené.

Úryvok z textu:
Žalující jednotné zemědělské družstvo požadovalo žalobou vůči žalované zaplacení částky 22 500 Kčs, kterou jí poskytlo jako podmíněně nenávratnou půjčku na výstavbu rodinného domku s odůvodněním, že žalovaná nesplnila závazek pracovat v organizaci po dobu deseti let, ač se k tomu smlouvou o půjčce zavázala. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s odůvodněním, že desetiletou lhůtu dohodnutou ve smlouvě o půjčce dodržela, neboť smlouva o půjčce byla uzavřena 30. 12. 1969 a její členský poměr k jedn
Právna veta: Druh práce, ktorý má člen jednotného roľníckeho družstva vykonávať podľa písomnej dohody o pracovných podmienkach (§ 47 zákona č. 122/1975 Zb.), môže byť platne zmenený iba vtedy, ak sa JRD a jeho člen dohodnú písomne na takej zmene f§ 17 nariadenia vlády ČSSR č. 138/1975 Zb.); ústne alebo konkludentne urobená zmena je teda neplatná.

Úryvok z textu:
Žalobca se domáhal návrhom podaným zmierovacej komisii žalovaného JRD, aby bolo určené, že jeho prevedenie na inú prácu (z funkcie vedúceho referenta zásobovania na stredisku v S. na prácu opravára na stredisku v N.) opatrením z 1. 7.1981 je neplatné, že žalované JRD nesprávne hodnotilo dni 1., 2. a 3. 6. 1981 ako dni jeho neospravedlnenej absencie a ďalej žiadal, aby žalovanému JRD bolo uložené zaplatiť mu odmenu za prácu od 1. 6. 1981 do doby, keď mu umožní pracovať podľa dohody o pracovných p
Právna veta: Člen jednotného roľníckeho družstva, ktorému družstvo prenechalo na dočasné užívanie družstevný pozemok písomnou zmluvou o tomto užívaní*1, môže sa žalobou na súde domáhať ochrany svojho práva na dočasné užívanie družstevného pozemku proti tomu, kto do tohto jeho práva neoprávnene zasahuje.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd žalovaného zaviazal zdržať sa užívania nehnuteľnosti pare. č. 2219/17 - záhrada v B. Uviedol, že ide o pozemok, ku ktorému vzniklo Jednotnému roľníckemu družstvu v H. právo družstevného užívania, avšak rozhodnutím tohto JRD bol uvedený pozemok daný do užívania jemu. Pôvodne bol pozemok vo vlastníctve jeho otca, ktorý ho pri vstupe do JRD vniesol do spoločného družstevného hospodárenia. Po smrti otca pripadol celý jeho poľnohospodársky podnik (vrátane spornej p
Meritum Vstup do JRD
R 72/1972
Právna veta: Za družstevníčku v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 bod 2 písm. b/ zákona č. 103/1964 Zb.) treba považovať ženu trvalé pracujúcu v Jednotnom roľníckom družstve. Ako vstup do JRD treba hodnotiť začiatok trvalej práce pre družstvo za podmienok uvedených v ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že navrhovateľka nespĺňa podmienku potrebnej doby pracovnej činnosti. Krajský súd v Bratislave nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala započítania doby od 1. 10. 1948 do 8. 10. 1960, kedy pracovala na poľnohospodárstve manžela, s odôvodnením, že k 1. 1. 1969 nebola členkou JRD. Navrhovateľka v odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa namietala, že na JRD pracovala tr
Právna veta: V konaní o vzájomnom vyrovnaní medzi organizáciou a príjemcom dávky dôchodkového zabezpečenia (§ 113, veta druhá a tretia, zákona č. 121/1975 Zb.), týkajúcom sa úhrady dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere než patrila, je súd povinný zisťovať najmä okolnosti, za ktorých došlo k výplate dávky neprávom alebo v nesprávnej výške, ako aj skutočnosti, z ktorých možno usudzovať na mieru zavinenia príjemcu dávky a organizácie, u ktorej pracoval.

Úryvok z textu:
Navrhujúce jednotné roľnícke družstvo sa svojím návrhom domáhalo, aby súd rozhodol o vzájomnom vyrovnaní preplatku medzi organizáciou a príjemcom dávky V. A. za obdobie od januára 1976 do 31. 7. 1978. Uviedol, že preplatok na starobnom dôchodku odporcu V. A. za obdobie od 15. 3. 1975 do 31. 7. 1978 bol predpísaný obom účastníkom. Rozhodnutia Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave o preplatku boli preskúmané súdom. Celý preplatok uhradilo navrhujúce jednotné roľnícke družstvo. Tento pre
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
R 22/1973
Právna veta: K spôsobu výpočtu invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 135 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. ) o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala rozhodnutím z 15. 9. 1970 navrhovateľke od 24. 2. 1970 invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 51 zákona č. 103/1964 Zb. vo výške 292 Kčs, zvýšený o 45 Kčs zvláštneho přídavku, celkom teda 337 Kčs mesačne. Navrhovateľka sa domáhala v opravnom prostriedku priznania vyššieho dôchodku tak, aby zodpovedal dĺžke jej zamestnania, ako aj dobe pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve. Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie Správy dôchodkov v pod
Meritum Náhrada škody
R 12/1975
Právna veta: Podkladom pre rozhodnutie súdu o nároku na náhradu škody poškodenej socialistickej organizácie v adhéznom konaní môže byť len taký návrh, ktorý podala osoba oprávnená podľa príslušných predpisov na zastupovanie organizácie. Súd je povinný skúmať, či je splnená aj táto podmienka. JRD zastupuje pred úradmi a súdmi predseda družstva (či. 30 ods. 2 veta druhá vyhl. č. 169/1964 Zb. o vzorových stanovách). Iný pracovník JRD môže družstvo zastupovať len vtedy, ak sa preukáže plnou mocou podpísanou predsedom JRD a ďalším členom predstavenstva JRD (čl. 30 ods. 2 veta tretia cit. vyhl.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 3. augusta 1973 sp. zn. Ts 14/73 bol obvinený J. T. uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. Za to bol obvinenému uložený podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov so zaradením do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Súčasne bola obvinenému podľa 228 ods. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť poškodenému JRD v Kalino
R 23/1972
Právna veta: Vlastníci a užívatelia pozemkov zahrnutých do hospodársko- technických úprav pozemkov v zmysle ustanovení vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb., ktorí nepodali proti navrhnutým úpravám v projekte pozemkových úprav pripomienky na obhájenie svojich záujmov (§12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zh.) alebo ich pripomienkam nebolo vyhovené (§ 12 ods. 4 citovaného vládneho nariadenia), nemôžu už uplatňovať v súdnom konaní nároky týkajúce sa užívania ich pozemkov, ktorého boli pozbavení prevedením pozemkových úprav a pridelením týchto pozemkov do náhradného užívania (§ 9 vládneho nariadenia č. 47/1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala proti žalovanému JRD náhrady škody na tom základe, že žalované družstvo v roku 1962 neoprávnene vzalo úrodu kukurice z pozemku, ktorý jej bol údajne daný do užívania ako náhradný pozemok pri vykonávaní hospodársko-technickej úpravy pozemkov v obci, že žalované družstvo jej bránilo v užívaní tohto pozemku aj v rokoch 1963 a 1964 a tak jej spôsobilo škodu v sume 3200 Kčs ročne, teda celkom škodu v sume 9600 Kčs. V priebehu konania vyšlo najavo, že žalobkyňa nie je vlastní
R 8/1977
Právna veta: Byl-li podán opravný prostředek obviněným, který se ho vzdal, a je-li z tohoto důvodu opravný prostředek zamítnut, nabývá rozhodnutí právní moci uplynutím doby, kterou měly k podání opravného prostředku osoby oprávněné podat tento opravný prostředek.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost poškozeného proti usnesení krajského soudu v Brně ze dne 11. 2. 1974 sp. zn. 2 T 18/73, jímž bylo podle § 48 odst. 1 písm. c) tr. ř. zrušeno zajištění nároku poškozeného. Z odůvodnění: Usnesením krajského soudu v Brně ze dne 28. 9. 1973 sp. zn. 2 T 18/73 bylo rozhodnuto, že podle § 47 odst. 1 a 2 tr. ř. se k uspokojení nároku Jednotného rolnického družstva Rozvoj se sídlem v Nové Dědince, na náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem rozkrádání ma
MENU