Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dedičstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1009 dokumentov
241 dokumentov
7073 dokumentov
1 dokument
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
R 5/1973
Právna veta: Z hľadiska nároku na invalidný dôchodok pri pracovnom úraze, ak k nemu došlo cestou zo zamestnania (§ 22 ods. 1 písm. a/ zákona c. 101/1964 Zb.), nie je podstatné prerušenie cesty zo zamestnania domov, keď sa pracovník zastavil v hostinci, aby sa osviežil, v hostinci dlhší čas nezotrvával a pokračoval v ceste domov.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala rozhodnutím z 5. 10. 1970 navrhovateľovi A. M. plný invalidný dôchodok 599 Kčs mesačne od 1. 5. 1970 po započítaní 25 rokov zamestnania. Priemerný mesačný zárobok určila z obdobia rokov 1965 až 1969 sumou 1198 Kčs. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľa A. M. preskúmal toto rozhodnutie a zrušil ho podľa ustanovenia § 249 ods. 1 O. s. p. s odôvodnením, že žiadateľovi patrí invalidný dôchodok vyšší o 10 % (pri pracovnom úraze), lebo invalidným sa s
R 65/1971
Právna veta: Ak dedič prehlási, že „sa zrieka výplaty“ dedičstva, musí si štátne notárstvo po danom poučení v súčinnosti s ním objasniť, či sa tým myslí odmietnutie dedičstva, alebo či ide o prejav smerujúci na vyporiadanie sa o dedičstve s ostatnými dedičmi dohodou, podľa ktorej by jeho podiel mal pripadnúť ostatným dedičom alebo niektorému z nich. Zápisy do evidencie nehnuteľností (podľa zákona č. 22/1964 Zb.) sa nenariaďujú výrokom rozhodnutia štátneho notárstva; právoplatné rozhodnutia vydané podľa ustanovení § 39 a § 43 Not. por. v konaní o dedičstve, ktorých predmetom bola nehnuteľnosť, sa orgánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo na podklade oznámenia o úmrtí začalo konanie o dedičstve po poručiteľke A. P., ktorá zomrela 29. 12. 1968. V oznámení MsNV v C. sa okrem iného uvádzalo, že po- ručiteľka zanechala 1,25 ha poľnohospodárskej pôdy (vrátane hory) a drevený domček. Na dotaz štátneho notárstva MsNV v Č. oznámil, že hodnota domu so zastavanou plochou, dvorom a záhradou je 3327 Kčs a hodnota hospodárskych budov, humna a stodoly je 2823 Kčs. Na pojednávaní konanom 21. 1. 1969 predniesla jedna z d
Meritum Dedičstvo
R 32/1973
Právna veta: Pri vyporiadaní medzi dedičmi podľa ustanovenia § 39 ods. 3 Not. por. musí štátne notárstvo rozhodnúť konkrétne o tom, čo ktorý z dedičov dedením nadobudol. Nemôže teda štátne notárstvo v tomto rozhodnutí iba vyhradit' niektorému z dedičov právo uplatňovat' v budúcnosti voči spoludedičovi náhradu za dedičský podiel, a to ani vtedy, ak predmetom dedenia je poľnohospodársky podnik alebo poľnohospodárska pôda, združená na spoločné hospodárenie v JRD alebo v bezplatnom užívaní socialistickej organizácie, ktoré neprinášajú vlastníkovi bezprostredný výnos z majetku. Treba stanovit’ povinnost' ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ O. H. zomrel 11. 5. 1968 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po ňom do úvahy jeho manželka M. H. a synovia A. H. a J. H. V konaní o dedičstve po tomto poručiteľovi bola do súpisu aktív okrem iných nehnuteľností pojatá aj poľnohospodárska pôda vo výmere 1,25 ha v hodnote 5000 Kčs, ktorú užívajú Štátne majetky v Z. Pretože pasíva neboli, bola aj čistá cena dedičstva určená sumou 5000 Kčs. Dedič J. H. v konaní uvádzal, že dedič A. H. dostal už za života poručiteľa
MENU