Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dedičstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1009 dokumentov
241 dokumentov
7073 dokumentov
1 dokument
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
R 65/1971
Právna veta: Ak dedič prehlási, že „sa zrieka výplaty“ dedičstva, musí si štátne notárstvo po danom poučení v súčinnosti s ním objasniť, či sa tým myslí odmietnutie dedičstva, alebo či ide o prejav smerujúci na vyporiadanie sa o dedičstve s ostatnými dedičmi dohodou, podľa ktorej by jeho podiel mal pripadnúť ostatným dedičom alebo niektorému z nich. Zápisy do evidencie nehnuteľností (podľa zákona č. 22/1964 Zb.) sa nenariaďujú výrokom rozhodnutia štátneho notárstva; právoplatné rozhodnutia vydané podľa ustanovení § 39 a § 43 Not. por. v konaní o dedičstve, ktorých predmetom bola nehnuteľnosť, sa orgánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo na podklade oznámenia o úmrtí začalo konanie o dedičstve po poručiteľke A. P., ktorá zomrela 29. 12. 1968. V oznámení MsNV v C. sa okrem iného uvádzalo, že po- ručiteľka zanechala 1,25 ha poľnohospodárskej pôdy (vrátane hory) a drevený domček. Na dotaz štátneho notárstva MsNV v Č. oznámil, že hodnota domu so zastavanou plochou, dvorom a záhradou je 3327 Kčs a hodnota hospodárskych budov, humna a stodoly je 2823 Kčs. Na pojednávaní konanom 21. 1. 1969 predniesla jedna z d
Meritum Dedičstvo
R 32/1973
Právna veta: Pri vyporiadaní medzi dedičmi podľa ustanovenia § 39 ods. 3 Not. por. musí štátne notárstvo rozhodnúť konkrétne o tom, čo ktorý z dedičov dedením nadobudol. Nemôže teda štátne notárstvo v tomto rozhodnutí iba vyhradit' niektorému z dedičov právo uplatňovat' v budúcnosti voči spoludedičovi náhradu za dedičský podiel, a to ani vtedy, ak predmetom dedenia je poľnohospodársky podnik alebo poľnohospodárska pôda, združená na spoločné hospodárenie v JRD alebo v bezplatnom užívaní socialistickej organizácie, ktoré neprinášajú vlastníkovi bezprostredný výnos z majetku. Treba stanovit’ povinnost' ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Poručiteľ O. H. zomrel 11. 5. 1968 bez zanechania závetu. Ako dedičia zo zákona prichádzali po ňom do úvahy jeho manželka M. H. a synovia A. H. a J. H. V konaní o dedičstve po tomto poručiteľovi bola do súpisu aktív okrem iných nehnuteľností pojatá aj poľnohospodárska pôda vo výmere 1,25 ha v hodnote 5000 Kčs, ktorú užívajú Štátne majetky v Z. Pretože pasíva neboli, bola aj čistá cena dedičstva určená sumou 5000 Kčs. Dedič J. H. v konaní uvádzal, že dedič A. H. dostal už za života poručiteľa
R 63/1972
Právna veta: K vyporiadaniu pohľadávky poručiteľovho veriteľa odchylne od ustanovenia § 470 ods. 2 O. z. môže dôjsf v konaní o dedičstve iba vtedy, ak dedičstvo nadobúda viac dedičov (§ 39 ods. 2, 3 Not. por.}. V týchto prípadoch je veriteľ poručiteľa účastníkom konania o dedičstve.

Úryvok z textu:
Poručiteľ K. Ch. zomrel 31. 7. 1970 bez zanechania závetu. Ako jediná dedička zo zákona prichádzala po ňom do úvahy jeho dcéra V. D. V konaní o dedičstve po poručiteľovi K. Ch. štátne notárstvo vykonalo predbežné vyšetrenie a zistilo, že do aktív po poručiteľovi patria rôzne hnuteľnosti v hodnote 3000 Kčs, vkladná knižka č. 5918 znejúca na neznáme heslo, založená u pobočky Slovenskej štátnej sporiteľni v S. s vkladom 7000 Kčs ku dňu smrti poručiteľa, a zostatková hodnota členského podielu v S
R 5/1973
Právna veta: Z hľadiska nároku na invalidný dôchodok pri pracovnom úraze, ak k nemu došlo cestou zo zamestnania (§ 22 ods. 1 písm. a/ zákona c. 101/1964 Zb.), nie je podstatné prerušenie cesty zo zamestnania domov, keď sa pracovník zastavil v hostinci, aby sa osviežil, v hostinci dlhší čas nezotrvával a pokračoval v ceste domov.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala rozhodnutím z 5. 10. 1970 navrhovateľovi A. M. plný invalidný dôchodok 599 Kčs mesačne od 1. 5. 1970 po započítaní 25 rokov zamestnania. Priemerný mesačný zárobok určila z obdobia rokov 1965 až 1969 sumou 1198 Kčs. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľa A. M. preskúmal toto rozhodnutie a zrušil ho podľa ustanovenia § 249 ods. 1 O. s. p. s odôvodnením, že žiadateľovi patrí invalidný dôchodok vyšší o 10 % (pri pracovnom úraze), lebo invalidným sa s
Meritum Dedičstvo
R 11/1974
Právna veta: V rozhodnuti o potvrdení nadobdnutia dedičstva nemôže štátne notárstvo s odkazom na ustanovenie § 25 Not. por. a § 164 O. s. p. vykonávať opravy týkajúce sa majetku alebo dlhu poručitela, ktorý nebol uvedený v súpise aktív a pasív dedičstva, nebolo k nemu prihliadnuté pri určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva, a ide teda o majetok objavený po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo (§ 47 Not. por.).

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo v Banskej Bystrici rozhodnutím z 21. 11. 1968 č. k. D 1238/68—7 rozhodlo o potvrdení nadobudnutia dedičstva po poručiteľovi J. H. V súpise aktív a pasív dedičstva a v konečnom rozhodnutí o potvrdení nadobudnutia dedičstva neboli uvedené pozemky pare. č. 1341/1, 1341/2, 1342 a 1343 vo V., ktorých polovica patrila poručiteľovi. Na návrh dedičky M. H. zo 16. 4. 1971 Štátne notárstvo v Banskej Bystrici vydalo 14. 5. 1971 pod č. k. D 555/71— 11 rozhodnutie, ktorým s poukazom na us
R 32/1976
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o návrhu účastníka konania o dedičstve, ktorému uložilo tento návrh podať štátne notárstvo podľa ustanovenia § 18 Not. por., nemôže súd schváliť zmier, ktorým by sa účastníci tohto súdneho konania vyporiadali o dedičstve po poručiteľovi ako jeho dedičia.

Úryvok z textu:
V konaní na Štátnom notárstve v Topoľčanoch o dedičstve po poručiteľovi E. Š. zostal medzi dedičmi sporný rozsah aktív a pasív dedičstva. Preto štátne notárstvo svojím rozhodnutím uložilo dedičke H. M., aby do 30 dní podala na súde žalobu proti spoludedičom S. Š. a P. Š. o určenie rozsahu aktív a pasív dedičstva a konanie o dedičstve prerušilo. Dedička H. M. podala na Okresnom súde v Topoľčanoch žalobu a v priebehu konania o tejto žalobe účastníci uzavreli zmier, podľa ktorého sa žalovaní zav
R 31/1978
Právna veta: Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania k nehnuteľnostiam v obci T. (pare. č. 117/1 — záhrada vo výmere 1,49 a a pare. č. 117/2 — dom a dvor vo výmere 3,11 a). Mestský súd v Košiciach rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo predajom v návrhu uvedených nehnuteľností, za spoluvlastníkov ktorých považoval účastníkov konania každého v podiele jednej tretiny, s tým, že výťažok sa rozdelí podľa podielov spoluvlastníkov. Súd prvého stupňa
Právna veta: Štátne notárstvo neschváli dohodu dedičov (§ 39 ods. 2 Not. por.J, ak zistí, že dedič uzavrel dohodu, podľa ktorej z dedičstva po poručiteľovi, v ktorom je aj nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, nedostane nič, s úmyslom dosiahnuť toho, aby tak jeho zákonný dedičský podiel nebol postihnutý súdnym výkonom rozhodnutia predajom nehnuteľnosti na vymoženie povinnosti voči veriteľovi tohto dediča.

Úryvok z textu:
Poručiteľka E. P. zomrela 10. 8. 1973 bez zanechania závetu. Po jej smrti dedičia zo zákona boli dcéry H. P. a M. K., ako aj poručiteľkin manžel B. P. Počas spolužitia poručiteľky s B. P. si postavili v obci Č. rodinný domček v cene 46 862 Kčs, ktorý však stavebne nedokončili. Manžel poručiteľky predal po jej smrti rodinný dom i s pozemkom manželom. J. M. a K. M. za kúpnu cenu 52 503 Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom, pretože odpredávate! nemohol preukázať svoje výlučné
Meritum Dedičstvo
Kľúčové slová: konanie o dedičstvededenie
R 33/1986
Právna veta: Do dedičstva po poručiteľovi nepatria sumy vyplatené určenej osobe z podporného fondu*} (napr. z t. zv. úmrtnej svojpomoci), ktorého pravidlá ustanovujú, komu má byť zodpovedajúca suma vyplatená v prípade smrti člena fondu.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo v Žiline svojím rozhodnutím podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Not. por. určilo všeobecnú cenu majetku (ktorá zároveň bola aj čistou hodnotou dedičstva) po poručiteľovi Š. G. sumou 27 990 Kčs. Dedič J. G. namietal v odvolaní proti tomuto rozhodnutiu, že do aktív dedičstva bola zaradená aj suma 11 500 Kčs, ktorú obdržal po smrti poručiteľa z dôvodu úmrtnej svojpomoci, organizovanej odborovým orgánom v podniku, v ktorom poručiteľ pracoval. Tvrdil, že tieto prostriedky vyplatené
MENU