Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dedičstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1009 dokumentov
241 dokumentov
7073 dokumentov
1 dokument
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 63/1972
Právna veta: K vyporiadaniu pohľadávky poručiteľovho veriteľa odchylne od ustanovenia § 470 ods. 2 O. z. môže dôjsf v konaní o dedičstve iba vtedy, ak dedičstvo nadobúda viac dedičov (§ 39 ods. 2, 3 Not. por.}. V týchto prípadoch je veriteľ poručiteľa účastníkom konania o dedičstve.

Úryvok z textu:
Poručiteľ K. Ch. zomrel 31. 7. 1970 bez zanechania závetu. Ako jediná dedička zo zákona prichádzala po ňom do úvahy jeho dcéra V. D. V konaní o dedičstve po poručiteľovi K. Ch. štátne notárstvo vykonalo predbežné vyšetrenie a zistilo, že do aktív po poručiteľovi patria rôzne hnuteľnosti v hodnote 3000 Kčs, vkladná knižka č. 5918 znejúca na neznáme heslo, založená u pobočky Slovenskej štátnej sporiteľni v S. s vkladom 7000 Kčs ku dňu smrti poručiteľa, a zostatková hodnota členského podielu v S
Meritum Dedičstvo
Kľúčové slová: dôvody pre zastavenie konaniakonanie o dedičstve
R 44/1990
Právna veta: Byla-ll v občanském soudním řízení podána žaloba o určení, že dědici nebyla spoludědicem dána plná moc k uzavření dohody dědiců, soud tu řízení zastaví (§ 104 odst. 1 o.s.ř.) pro nedostatek pravomoci k projednání věci tohoto druhu.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se žalobou domáhala určení, že neudělila žalovanému plnou moc „k jednání o vypořádání dědictví u státního notářství v Břeclavi po zemřelém J. S. na 30. 11. 1967 se věci sp. zn. D 1223/67“. Uvedla, že se dodatečně v roce 1984 dozvěděla, že v řízení byla schválena dohoda ostatních dědiců, podle které se stal podílovým spoluvlastníkem rodinného domku čp. 25 v M. také P. S., s čímž by nikdy nesouhlasila. Žalovanému tedy nebyla dána plná moc, která by jej opravňovala uzavřít jejím jménem uv
Kľúčové slová: majetok nepatrnej hodnotydedeniekonanie o dedičstve
R 18/1986
Právna veta: K vydání nepatrného majetku zůstavitele (§ 32 odst. 2 not. ř.) nemůže dojít proti vůli toho, kdo se postaral o pohřeb; převzat musí být všechen majetek zůstavitele, nikoliv jen některé jeho části.

Úryvok z textu:
Zůstavitelka J. H. zemřela bez zanechání závěti. Jako jediná dědička ze zákona přicházela v úvahu sestra zůstavitelky, která však po smrti zůstavitelky také zemřela. Dědici a právními nástupci této zůstavitelčiny sestry byli její čtyři vnuci, kteří prohlásili, že dědictví za ni neodmítají. Protokol o předběžném šetření byl sepsán s. J. Ch., který se postaral o pohřeb; uvedl, že zůstavitelka zanechala pouze hotovost 110 Kčs, dále staré bytové zařízení bez hodnoty a že šatstvo, prádlo a obuv by
Meritum Obnova konania
Právna veta: Návrh na obnovu řízení o dědictví může podat jen ten, kdo byl účastníkem řízení o dědictví, o jehož obnovu jde. Není rozhodná, zda navrhovatel účastníkem tohoto řízení mohl být nebo měl být; není také rozhodné, z jakého důvodu se řízení o dědictví nezúčastnil.

Úryvok z textu:
Zůstavitel J. M. zemřel bez zanechání závěti. Státní notářství v Domažlicích projednávalo dědictví pouze s manželkou zůstavitele, neboť o pozůstalých rodičích zůstavitele se nedozvědělo. Do aktiv dědictví státní notářství zařadilo zejména rodinný domek čp. 49 v P. se stavební parcelou a dále zemědělské pozemky v obci S., užívané socialistickou organizací, jakož i vklad na vkladní knížce. Svými rozhodnutími státní notářství určilo obecnou cenu majetku zůstavitele, výši dluhů a čistou hodno
Meritum Dedičstvo
Kľúčové slová: konanie o dedičstvededenie
R 33/1986
Právna veta: Do dedičstva po poručiteľovi nepatria sumy vyplatené určenej osobe z podporného fondu*} (napr. z t. zv. úmrtnej svojpomoci), ktorého pravidlá ustanovujú, komu má byť zodpovedajúca suma vyplatená v prípade smrti člena fondu.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo v Žiline svojím rozhodnutím podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Not. por. určilo všeobecnú cenu majetku (ktorá zároveň bola aj čistou hodnotou dedičstva) po poručiteľovi Š. G. sumou 27 990 Kčs. Dedič J. G. namietal v odvolaní proti tomuto rozhodnutiu, že do aktív dedičstva bola zaradená aj suma 11 500 Kčs, ktorú obdržal po smrti poručiteľa z dôvodu úmrtnej svojpomoci, organizovanej odborovým orgánom v podniku, v ktorom poručiteľ pracoval. Tvrdil, že tieto prostriedky vyplatené
R 31/1978
Právna veta: Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania k nehnuteľnostiam v obci T. (pare. č. 117/1 — záhrada vo výmere 1,49 a a pare. č. 117/2 — dom a dvor vo výmere 3,11 a). Mestský súd v Košiciach rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo predajom v návrhu uvedených nehnuteľností, za spoluvlastníkov ktorých považoval účastníkov konania každého v podiele jednej tretiny, s tým, že výťažok sa rozdelí podľa podielov spoluvlastníkov. Súd prvého stupňa
R 32/1976
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o návrhu účastníka konania o dedičstve, ktorému uložilo tento návrh podať štátne notárstvo podľa ustanovenia § 18 Not. por., nemôže súd schváliť zmier, ktorým by sa účastníci tohto súdneho konania vyporiadali o dedičstve po poručiteľovi ako jeho dedičia.

Úryvok z textu:
V konaní na Štátnom notárstve v Topoľčanoch o dedičstve po poručiteľovi E. Š. zostal medzi dedičmi sporný rozsah aktív a pasív dedičstva. Preto štátne notárstvo svojím rozhodnutím uložilo dedičke H. M., aby do 30 dní podala na súde žalobu proti spoludedičom S. Š. a P. Š. o určenie rozsahu aktív a pasív dedičstva a konanie o dedičstve prerušilo. Dedička H. M. podala na Okresnom súde v Topoľčanoch žalobu a v priebehu konania o tejto žalobe účastníci uzavreli zmier, podľa ktorého sa žalovaní zav
Právna veta: Skutočnosť, že ustanovenie § 485 O. z. upravuje ochranu oprávneného dediča, ktorý môže v občianskom súdnom konaní podať žalobu o vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi, nie je skutočnosťou umožňujúcou odvolaciemu súdu zrušenie alebo zmenu rozhodnutia štátneho notárstva vydaného v zmysle ustanovenia § 24, veta prvá (in fine), Not. por.; nejde tu o dôvod vylučujúci povolenie obnovy konania o dedičstve.

Úryvok z textu:
Podľa rozhodnutia Štátneho notárstva v Nitre, ktoré sa stalo právoplatným, nadobudli dedičstvo po poručiteľovi F. G. jeho manželka E. G. a deti E. Š. a V. S. Manželka poručiteľa E. G. neskôr zomrela a jedna z jej dcér M. K. (ako jej právna nástupkyňa) podala na Štátnom notárstve v Nitre návrh na obnovu konania o dedičstve po poručiteľovi F. G. Uviedla, že objavila rodné listy E. Š. a V. S., z ktorých zistila, že nie sú deťmi poručiteľa F. G., a že teda nemali po ňom dediť; správne mala dediť
Meritum Dedičstvo
R 11/1974
Právna veta: V rozhodnuti o potvrdení nadobdnutia dedičstva nemôže štátne notárstvo s odkazom na ustanovenie § 25 Not. por. a § 164 O. s. p. vykonávať opravy týkajúce sa majetku alebo dlhu poručitela, ktorý nebol uvedený v súpise aktív a pasív dedičstva, nebolo k nemu prihliadnuté pri určení všeobecnej ceny majetku, výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva, a ide teda o majetok objavený po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo (§ 47 Not. por.).

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo v Banskej Bystrici rozhodnutím z 21. 11. 1968 č. k. D 1238/68—7 rozhodlo o potvrdení nadobudnutia dedičstva po poručiteľovi J. H. V súpise aktív a pasív dedičstva a v konečnom rozhodnutí o potvrdení nadobudnutia dedičstva neboli uvedené pozemky pare. č. 1341/1, 1341/2, 1342 a 1343 vo V., ktorých polovica patrila poručiteľovi. Na návrh dedičky M. H. zo 16. 4. 1971 Štátne notárstvo v Banskej Bystrici vydalo 14. 5. 1971 pod č. k. D 555/71— 11 rozhodnutie, ktorým s poukazom na us
Právna veta: Štátne notárstvo neschváli dohodu dedičov (§ 39 ods. 2 Not. por.J, ak zistí, že dedič uzavrel dohodu, podľa ktorej z dedičstva po poručiteľovi, v ktorom je aj nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, nedostane nič, s úmyslom dosiahnuť toho, aby tak jeho zákonný dedičský podiel nebol postihnutý súdnym výkonom rozhodnutia predajom nehnuteľnosti na vymoženie povinnosti voči veriteľovi tohto dediča.

Úryvok z textu:
Poručiteľka E. P. zomrela 10. 8. 1973 bez zanechania závetu. Po jej smrti dedičia zo zákona boli dcéry H. P. a M. K., ako aj poručiteľkin manžel B. P. Počas spolužitia poručiteľky s B. P. si postavili v obci Č. rodinný domček v cene 46 862 Kčs, ktorý však stavebne nedokončili. Manžel poručiteľky predal po jej smrti rodinný dom i s pozemkom manželom. J. M. a K. M. za kúpnu cenu 52 503 Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom, pretože odpredávate! nemohol preukázať svoje výlučné
MENU