Nájdené rozsudky pre výraz: materiálna podmienka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

730 dokumentov
703 dokumentov
1868 dokumentov
41 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 13/1980
Právna veta: Zásada materiálneho posudzovania platí bez výnimky pre všetky okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby (§ 88 Tr. zák.). Pri kumulácii viacerých okolností podmieňujúcich použitie viacerých vyšších trestných sadzieb stupňovité usporiadaných nie je vylúčené uznať, že sú splnené materiálne podmienky okolnosti podmieňujúcej použitie prvej zvýšenej trestnej sadzby, ale že vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nie je podľa § 88 Tr. zák. daný potrebný ešte vyšší stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť odôvodňujúci použitie aj ďalších zvýšených trestných sadzieb podmienených ďalšími ťažší ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvinených, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1979 sp. zn. 4 To 271/78 a Mestskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 zo 14. septembra 1978 sp. zn. 3 T 402/78 boli obvinení Ing. M. Ch., Ing. K. Š. a M. U. uznaní za vinných z trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods.
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti právoplatnému uzneseniu okresného prokurátora pre Bratislavu-vidiek z 31. mája 1985 sp. zn. Pv 31/84. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB Bratislava-vidiek začal 30. decembra 1983 trestné stíhanie a 16. januára 1984 vzniesol obvinenie proti K. T. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať
Právna veta: Jestliže pachatel prodá televizor v hodnotě 3100 Kčs, který užívá na základě smlouvy o užívání s organizací Tesla-Multi- servis, dopouští se trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. K hodnocení materiální podmínky trestného činu v takovém případě.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Tachově ze dne 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 i usnesení krajského soudu v Plzni ze dne 9. září 1983 sp. zn. 5 To 349/83 a okresnímu soudu v Tachově přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Tachově z 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 byl obviněný V. S. podle § 226 písm. b] ,tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin rozk
Právna veta: Výklad materiálnej podmienky prečinu podľa § 3 ods. 1 zák. c. 150/1969 Zb. z hľadiska výšky spôsobenej škody

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujalo dňa 11. júla 1985 podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 8 ods. 2 smernice pléna Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o výkone súdneho dozoru č. Plsf 2/78 k správnemu výkladu ustanovenia § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. o prečinoch toto stanovisko: Čin, ktorý síce vykazuje znaky prečinu proti majetku v socialisti
Právna veta: Prečítanie záznamu predsedu senátu o obsahu telefonického rozhovoru so svedkom nemôže nahradiť výsluch svedka (§ 209 Tr. por.), resp. prečítanie zápisnice o jeho skoršej výpovedi (§ 211 Tr. por.). K posudzovaniu materiálnej podmienky obzvlášť nebezpečnej recidívy v zmysle § 41 i. f. Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo 14. apríla 1983 sp. zn. 1 T 2/83 bol obvinený B. U. uznaný za vinného z trestných činov znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: 1. dňa 5. 11. 1982 v čase od 14.45 hod. do 15.05 hod. vo svojom osobnom motorovom vozidle Volga 24 na poľnej ceste za obcou Horný Čepeň v okrese Trnava, pod hrozbou zabitia a priložením vreckového nožíka na krk maloletej Z. Š., nar. 26. 7. 1969 jej prikáza
R 16/1976
Právna veta: Znak spätnosti uvedený v § 9 ods. 1 i. f. zákona c. 150/1969 Zb. je naplnený len vtedy, keď páchateľ bol v poslednom roku pred spáchaním činu, vykazujúceho inak znaky prečinu, právoplatne postihnutý pre prečin alebo priestupok obdobnej povahy, príp. bol v posledných troch rokoch právoplatne odsúdený za trestný čin obdobnej povahy alebo bol z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Súd je povinný oboznámiť sa s obsahom spisov, ktoré sa týkajú skoršieho postihnutia alebo odsúdenia, aby mohol posúdiť, či je pri naplnení znakov prečinu proti socialistickému spolu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Senici nad Myjavou z 11. februára 1974 sp. zn. 3 T 146/73 bol obvinený J. M. uznaný za vinného z prečinu proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že 9. októbra 1973 vo večerných hodinách v Jablonke pred svojím domom po predchádzajúcom nedorozumení napľul do tváre a potom oblial výkalmi svojho suseda J. H., a to napriek tomu, že bol 19. júla 1973 pre podobný skutok postihnutý komisiou pre verejný por
R 46/1978
Právna veta: Za nedovolené podnikanie v zmysle § 118 Tr. zák. treba považovať nielen vykonávanie výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti vo väčšom rozsahu bez potrebného povolenia, ale aj nad rámec povolenia. Ak mal páchateľ povolenie vykonávať súkromné stolárstvo a strojnozámočnícke práce sám a za pomoci rodinných príslušníkov, zamestnával však neoprávnene cudzie osoby ako pracovné sily, prekročil rámec udeleného povolenia a jeho činnosť treba považovať za neoprávnenú v zmysle § 118 ods. 1 Tr. zák. Pri splnení podmienok § 88 Tr. zák. môže skutočnosť, že páchateľ zamestnával iného ako pracovnú silu, pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe odvolania krajského prokurátora Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18. novembra 1977 sp. zn. 3 T 5/76 okrem iného vo výroku o oslobodení obžalovaného Š. P. spod obžaloby pre trestný čin nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 18. novembra 1977 sp. zn. 3 T 5/76 bol obžalovaný Š. P. okrem iného oslobodený podľa § 226 písm. b) Tr. por. spod obžaloby pre trestný čin nedovoleného po
Kľúčové slová: podmienečné odsúdenie na trest odňatia slobodyskúšobná doba
R 9/1989
Právna veta: Skutočnosť, že sa podmienečne odsúdený v priebehu skúšobnej doby, prípadne jedného roka od jej uplynutia nachádza vo väzbe v inej veci alebo vykonáva trest odňatia slobody, sama osebe nezakladá jeho vinu na tom, že súd do roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, či sa osvedčil (§ 60 ods- 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že uznesením Okresného súdu v Trnave z 3. februára 1987 sp. zn. 3 T 673/82 bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. a v ustanovení § 60 ods. 1, 3 Tr. zák. a toto uznesenie zrušil. Z odôvodnenia: Generálny prokurátor SSR podal sťažnosť pre porušenie zákona proti uzneseniu Okresného súdu v Trnave z 3. februára 1987 sp. zn. 3 T 673/82. Týmto uznesením súd podlá § 60 ods. 1 Tr zák. vyslovil, že odsúdený J. H, sa v skúš
R 18/1973
Právna veta: K rozlišovániu medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb.

Úryvok z textu:
Rozlišovanie medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch (ďalej len zákon) a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb. robí v praxi orgánov činných v trestnom konaní ťažkosti. V poslednom čase sa prax najmä orgánov ZNB a prokuratúry ustálila tak, že drobnejšie útoky proti cudziemu majetku, pokiaľ spôsobená škoda nepresiahla 100 Kčs, nie sú posudzované ako prečiny proti majetku v
R 35/1972
Právna veta: Prevzatím dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov {§ 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb.)) nie je mienené osvojenie dieťaťa. Na splnenie podmienky podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. nie je predpokladom súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy iného občana (§ 45 ods. 1 Zák. o rod.); postačuje aj faktický výkon starostlivosti o dieťa, a to za predpokladu, že táto starostlivosť nahradzuje starostlivosť rodičov. Neplnenie vyživovacej povinnosti rodičmi nestačí na priznanie nároku na sirotský dôchodok, ak sú rodičia schopní zabezpečiť výživu dieťaťa. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok s odôvodnením, že nie sú splnené podmienky ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb., lebo navrhovateľ nepreukázal, že by bol v čase smrti R. Š. na neho prevažne odkázaný výživou, ktorú nemohli zo závažných príčin zabezpečiť navrhovateľovi rodičia. Krajský súd v Bratislave vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa, rozhodnutie Správy dôchodkov zrušil a v odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ bo
MENU