Nájdené rozsudky pre výraz: miesto spáchania trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

45 dokumentov
12 dokumentov
15 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1973
Právna veta: Pri určení miesta spáchania trestného činu ohrozenia devízového hospodárstva podl'a § 146 ods. 1 Tr. zák. treba vychádzať z predpisov o devízovom hospodárstve, ktoré stanovia povinnosti, ktorých porušenie zakladá skutkovú podstatu tohto trestného činu.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Moste a Okresným súdom v Senici rozhodol Najvyšší súd ČSSR tak, že príslušný na prejednanie a rozhodnutie vrci obvinrného V. J. je Okresný súd v Senici. Z odôvodnenia: Obžalobou okresného prokurátora v Moste je obvinený V. J. stíhaný preto, že roku 1970 po vzájomnej dohode s JUDr. K. K. v Skalici okr. Senica kúpil asi v šiestich prípadoch od menovaného zlaté rakúske mince za sumu 17 320 Kčs bez toho, aby sa presvedčil o oprávnenosti predaja, nák
Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 bol D. D. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. decembra 1978 o 06.05 hod. v
Právna veta: U trestných činů nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 289 a § 270 tr. zák. je podle § 18 odst. 1 tr. ř. místně příslušný jak vojenský soud místa, kde se pachatel zdržoval v okamžiku uplynutí 24 hodin po lhůtě stanovené v povolávacím rozkaze, tak vojenský soud místa, kde nenastoupil službu u součásti ozbrojených sil uvedené v povolávacím rozkaze. Řízení koná ten z těchto soudů, u něhož podal prokurátor ebžalobu nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem. Výlučná místní příslušnost vojenského soudu podle § 19 odst. 1 tr. ř. k projednání trestných činů příslušníků ozbrojený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Vojenský obvodový prokurátor v Litoměřicích podal dne 22. 4. 1980 obžalobu na odvedence J. H. pro trestný čin nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 270 odst. 1 tr. zák. Dne 30. 4. 1980 vojenský obvodový soud Litoměřice tuto obžalobu předběžně projednal a podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl, že se věc postupuje k projednání vojenskému obvodovému soudu České Budějovice jako soudu místně příslušnému. V odůvodnění tohoto rozhodnutí soud mj. uvedl, že za místo, k
R 55/1981
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 Tr. zák. je tak miesto, kde došlo ku konaniu, ako aj miesto, kde došlo k všeobecnému nebezpečenstvu a prípadne aj miesto, kde došlo k naplneniu znakov podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 1 a Okresným súdom Bratislava-vidiek, že miestne príslušným súdom na prejednanie trestnej veci proti obvinenej MUDr. H. F. pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b], ods. 3 písm. b] Tr. zák. je Obvodný súd Bratislava 1. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor v Bratislave 1 podal 8. augusta 1979 pod č. Pv 224/79 obžalobu na MUDr. H. F. na Obvodnom súde v Bratislave 1 pre trestný čin všeobecné
R 44/1971
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 a 2 Tr. zák. je tak miesto, kde mal páchateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako i miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola znížená alebo ohrozená úroveň výživy.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Okresným súdom v Karvinej v trestnej veci proti O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. rozhodol Najvyšší súd ČSSR, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd v Považskej Bystrici. Okresný prokurátor v Považskej Bystrici podal 4. 12. 1970 obžalobu na Okresný súd v Považskej Bystrici proti obvinenému O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal
R 47/1988
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., ktorý je deliktom omisívnym, je tiež miesto, kde páchateľ nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchateľ v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval. Ak sa páchateľ tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto. Pritom je rozhodujúce, kde sa páchateľ skutočnie zdržiaval a nie kde bol k pobytu prihlásený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Toplou a Okresným súdom v Dé- číne a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Déčíne. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Déčíne podal na obvineného J. F. obžalobu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť od 1. 10. 1986 do súčasnej doby v okrese Déčín a inde tým, že neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému syno
MENU