Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

56071 dokumentov
14573 dokumentov
242255 dokumentov
2295 dokumentov
8 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniakonanie o náhradu škodyneúspech v spore
R 12/1991
Právna veta: Aj náhradu trov konania v predchádzajúcom občianskom konaní o náhradu škody, ktorú utrpel pracovník organizácie, možno zahrnúť do náhrady zamestnávateľskej organizácie pracovníka voči tomu, kto poškodenému zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala voči žalovanej organizácii (ktorej pracovník zavinil dopravnú nehodu) priznania náhrady vo výške 18 248 Kčs a mesačne potom 170 Kčs, ktoré uhradila svojmu pracovníkovi J. J. ako náhradu škody za pracovný úraz. Okresný súd v Topoľčanoch rozsudkom žalobe vyhovel čiastočne a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 17 228 Kčs a trovy konania v sume 680 Kčs v lehote troch dní. Mal za to, že žalujúca organizácia nepreukázala, že by bola poškodenému pracovníkovi J. J.
Merito veci Dôchodok
Kľúčové slová: náhrada trov konaniastarobný dôchodokdôchodok popri zamestnaniu
R 2/1991
Právna veta: Jestliže poživatel starobního důchodu dosáhne v zaměstnání uvedeném v ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády ČSFR č. 142/1983 Sb. v kalendářním roce výdělku vyššího než 22 000 Kčs, neposkytuje se mu v tomto roce starobní důchod při dalším trvání takového zaměstnání, a to od splátky důchodu následující po kalendářním měsíci, v němž jeho výdělek dosáhl částky 22 000 Kčs, i když už dále nepracoval (např. čerpal neplacené volno).

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 28. 1. 1988 uvolnil bývalý Úřad důchodového zabezpečení v Praze navrhovatelce počínaje dnem 1.1. 1988 výplatu starobního důchodu, a to ve výši 2 256 kčs měsíčně včetně zvýšení podle zákonných opatření č. 76/1979 Sb. a č. 7/1982 Sb. při současné úpravě výše dávky za další nově prokázanou dobu zaměstnání. V opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí navrhovatelka namítala, že starobní důchod jí měl být uvolněn již od 10. 12. 1987, třebaže pracovní poměr ukončila až k 31. 12. 1987
Merito veci Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniaúčastníci občianskeho konania
R 21/1986
Právna veta: Náhradu nákladů spojených s přibráním tlumočníka k tomu, aby účastník mohl v občanském soudním řízení jednat ve své mateřštině, nelze účastníku řízení uložit. To platí i o tlumočníku ustanoveném soudem pro dorozumívání s hluchoněným účastníkem řízení.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal podle ustanovení § 11 zákona č. 58/1969 Sb. náhrady škody vzniklé mu v souvislosti s trestním řízením, které bylo proti němu vedeno u okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 4 T 178/73. Rozsudkem městského soudu v Brně byla žaloba zamítnuta. Náhrada nákladů řízení nebyla přiznána žádnému z účastníků, tlumočnici bylo přiznáno tlumočné v částce 14 Kčs a žalobci bylo uloženo nahradit státu náklady tlumočného ve výši 14 Kčs do tří dnů od právní moci rozhodnutí. Výrok o náhradě
Merito veci Konanie o výživné
Právna veta: Ak v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje súd až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov) súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť (§ 85 ods. 1 Zák. o rod.). Toto ustanovenie nerobí rozdiel medzi výživným maloletých a plnoletých detí; zdôraznila to i dôvodová správa k zákonu č. 94/1963 Zb., ktorá uviedla, že veková hranica plnoletosti ú detí je významná potiaľ, že do plnoletosti dieťaťa bude možné začať konanie o výživné aj bez návrhu účastníka. Z ustanovenia § 85 ods. 1 Zák. o rod. preto vyplýva, že rozhodnutie súdu, ktorým
Merito veci Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniatrovy súdneho konaniatrovy konania podľa § 137 OSP
R 14/1991
Právna veta: Zaplatená náhrada trov konania podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré bolo neskoršie zrušené, nie je už súčasťou trov súdneho konania pokračujúceho po tomto zrušení rozhodnutia. Vrátenie tejto zaplatenej náhrady možno uplatniť žalobou o vydanie neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Michalovciach v svojom rozsudku dospel k záveru, že hranica medzi pozemkami pare. č. 116/2 a 116/3 v K., patriacimi žalobcom, a pozemkami pare. č. 116/4, 116/5 a 116/6 v K., patriacimi žalovaným, prebieha v bodoch A, B, C, D, H, ako je uvedené v znaleckom posudku znalca M. T. z 11. 10. 1980, a zaviazal žalovaných odstrániť z nehnuteľnosti žalobcov plot označený v uvedenom posudku písmenami D, E, F, G, a to do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej súd zaviazal žalovaných zaplatiť
Merito veci Náklady konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniabezdôvodné obohatenietrovy konania podľa § 137 OSP
R 13/1991
Právna veta: Za náklady řízení ve smyslu ustanovení § 137 o.s.ř. nelze již považovat částky, které byly zaplaceny na náhradu nákladů řízení podle pravomocného soudního rozhodnutí, jež pak bylo zrušeno na podkladě stížnosti pro porušení zákona. Povinnost soudu rozhodnout podle ustanovení § 243 odst. 2 o.s.ř. v novém rozhodnutí znovu i o nákladech původního řízení zahrnuje jen rozhodnutí o skutečných nákladech původního řízení a nikoli o tom, co bylo na tyto náklady již zaplaceno.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali vůči žalovaným vydání neoprávněného majetkového prospěchu ve výši 4 944 Kčs s odůvodněním, že žalovaným zaplatili v rámci soudního výkonu rozhodnutí nařízeného podle pravomocných rozhodnutí, která byla později Nejvyšším soudem Slovenské republiky zrušena (celkem 4 944 Kčs); žalobci bylo sraženo 2 672 Kčs a žalobkyni 2 272 Kčs. Okresní soud v Teplicích rozsudkem z 24. 5. 1985 č.j. 18 C 91/85-13 žalobu o 4 944 Kčs zamítl a zároveň vyslovil, že žalobci jsou povinni společně a
R 31/1972
Právna veta: V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva má pre použitie ustanovenia § 150 O. s. p. význam zistenie o tom, či navrhovateľ pred podaním návrhu na súde navrhol ostatným spoluvlastníkom zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou, a to spôsobom, ktorý uplatnil v návrhu na začatie konania na súde a dosiahol plný úspech vo veci.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa svojím návrhom domáhali, aby ich podielové spoluvlastníctvo s odporcami ohľadne nehnuteľností pare. č. 45, 46 a 48 v Š. bolo zrušené a aby tieto nehnuteľnosti boli medzi účastníkov rozdelené podľa podielov. Okresný súd v Banskej Bystrici zrušil spoluvlastníctvo účastníkov k uvedeným nehnuteľnostiam a reálne ich rozdelil. O trovách rozhodoval tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. V odvolaní proti výroku o trovách sa navrhovatelia domáhali, aby odporkyňa Z.
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Právna veta: Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu počas prepravy na batožinách, prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal u seba, len vtedy, ak bola škoda vyvolaná zvláštnou povahou prevádzky dopravného prostriedku (§ 311 o. z., § 427 — § 431 o. z.). Dopravca tu preto nezodpovedá za odcudzenie uvedených vecí prepravovaných v kupé lôžkového vozňa.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiline rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu ČSD — Jedálne a lôžkové vozne zaplatiť žalobcom O. K. a A. L. po 1000 Kčs a žalobcovi D. G. sumu 500 Kčs s 3% úrokmi od 16. 11. 1980 až do zaplatenia a na trovách konania žalobcom O. K. a A. L. po 40 Kčs a žalobcovi D. G. 20 Kčs, všetko v lehote do 3 dní, a to na náhradu škody spôsobenej žalobcom krádežou peňazí (v sumách 2200 Kčs, 1500 Kčs a 500 Kčs) v lôžkovom vozni v nočných hodinách počas jazdy zo Ž. do P. V odvolaní proti tomut
Merito veci Pracovný pomer
R 43/1982
Právna veta: Ak organizácia nepodala na súde v trojmesačnej lehote uvedenej v ustanovení § 64 Zák. práce žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru, skončil sa pracovný pomer dojednaný na určitú dobu, aj keby výpoveď pracovníka daná bez uvedenia výpovedného dôvodu bola neplatná.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že jeho pracovný pomer so žalovanou organizáciou skončil 31. 10. 1978. Uviedol, že účastníci uzavreli 1. 12. 1976 pracovný pomer na dobu neurčitú, ktorý vo februári 1977 po pridelení jednoizbového podnikového bytu navrhovateľovi zmenili na pracovný pomer uzavretý na dobu 10 rokov. Ďalej uviedol, že 17. 3. 1978 dal žalovanej organizácii výpoveď podľa ustanovenia § 51 ods. 2 Zák. práce s tým, že pracovný pomer medzi nimi sa skončí 31. 10. 1978; organizácia v
MENU