SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada trov konania
  • nahrada nájdené 3217 krát v 617 dokumentoch
  • trov nájdené 154 krát v 56 dokumentoch
  • konanie nájdené 3618 krát v 739 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 31378 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11236 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2295 dokumentov
Krajské súdy SR 274872 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 8 dokumentov
Odborné články 38 dokumentov


Právna veta: Za zmenu pomerov odôvodňujúcu zánik povinnosti platiť náhradu za stratu na zárobku pri uznaní invalidity poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu, nemožno považovať samu o sebe skutočnosť, že poškodený začal študovať na vysokej škole.

Úryvok z textu:
... 1 227 Kčs mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci. Súčasne žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Súd prvého stupňa vychádzal z vyjadrenia príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia, podlá ktorého je žalobca naďalej plne invalidný ... že žalovanej vojenskej správe uložil zaplatiť žalobcovi 11 401 Kčs a že vo zvyšku sa žaloba zamieta. Náhradu trov konania žiadnemu z účastníkov konania nepriznal. Z odôvodnenia: Ak sa podstatne zmenia pomery poškodeného, ktoré boli rozhodujúce .
Kľúčové slová: odvolanie z funkcie, skončenie pracovného pomeru, odvolanie prokurátora, neplatnosť preloženia

Zbierka NSS 9-10/1990
R 38/1990
Právna veta: Odvolanie prokurátora z funkcie, urobené príslušným nadriadeným prokurátorom, je rozhodnutím, ktorého platnosť alebo neplatnosť sudy nemôžu preskúmavať. Odvolaním napr. z funkcie okresného prokurátora pracovný pomer prokurátora nekončí. Pri preložení prokurátora do iného miesta, ako bolo určené pri jeho ustanovení do funkcie, treba postupovať podľa ustanovení § 36 a § 38 ods. 3 Zák. práce.

Úryvok z textu:
... . Náhradu mzdy nepriznal, lebo žalobca za toto obdobie poberal mzdu v pôvodnej výške ; nepriznal žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania. Neplatnosť preloženia odôvodnil tým, že na takýto úkon krajský prokurátor nebol oprávnený. Pokiaľ išlo o odvolanie žalobcu z ... nedal žalobca súhlas. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši žalobu v celom rozsahu zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Preloženie na Okresnú prokuratúru do V. z 19. 8. 1981 považoval za pracovnú cestu podfa ustanovenia .
Právna veta: Ak v konaní o výživné maloletého dieťaťa rozhoduje súd až po dosiahnutí plnoletosti dieťaťa, je potrebné, aby plnoleté dieťa v konaní uviedlo, či aj na dobu po dosiahnutí plnoletosti nárok na výživné uplatňuje a v akej výške. Takisto rodič tohto dieťaťa, ktorého vyživovacia povinnosť má byť určená, sa k uvedenému nároku vyjadrí v rámci svojho návrhu. Za týchto predpokladov) súd v konaní neobmedzí svoje rozhodnutie iba na čas maloletosti dieťaťa. Vychádza pritom zo stavu, ktorý bol pre určenie vyživovacej povinnosti rozhodujúci počas maloletosti dieťaťa, ako aj z prípadných zmien, ktoré nast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť (§ 85 ods. 1 Zák. o rod.). Toto ustanovenie nerobí rozdiel medzi výživným maloletých a plnoletých detí; zdôraznila to i dôvodová správa k zákonu č. 94/1963 Zb., ktorá uviedla, že veková hranica plnoletosti ú detí je významná potiaľ, že do plnoletosti dieťaťa bude možné začať konanie o výživné aj bez návrhu účastníka. Z ustanovenia § 85 ods. 1 Zák. o rod. preto vyplýva, že rozhodnutie súdu, ktorým bolo .
Meritum Uznanie dlhu
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu , neplatnosť uznania dlhu, uznanie dlhu dlžníkom

Zbierka NSS 2-3/1988
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
... týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby a konanie v tejto časti zastavil. Žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že skutočná škoda spôsobená žalovaným žalobkyni bola v sume 31756 Kčs, z .
Kľúčové slová: oprávnená a nepretržitá držba, držba, vydržanie, vydržanie pozemku, vydržacia doba

Zbierka NSS 2-3/1991
R 8/1991
Právna veta: Tvrdenie držiteľa o tom, že mu vec patrí (§ 132 a § 135a O.z.) a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné.

Úryvok z textu:
... rozsudkom žalobe v celom rozsahu vyhovel a žalovaným K. V. a E. V. uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne náhradu trov konania v sume 300 Kčs do troch dní. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny .
Kľúčové slová: náhrada trov konania, konanie o náhradu škody, neúspech v spore

Zbierka NSS 2-3/1991
R 12/1991
Právna veta: Aj náhradu trov konania v predchádzajúcom občianskom konaní o náhradu škody, ktorú utrpel pracovník organizácie, možno zahrnúť do náhrady zamestnávateľskej organizácie pracovníka voči tomu, kto poškodenému zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... jeden zo súdov sa vecou z uvedeného hľadiska nezaoberali a v odôvodnení rozhodnutia neuviedli, na základe akých úvah priznali žalobcovi náhradu trov konania (v zmysle ustanovenia § 137 O. s. p. trovami konania sú aj hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov). Povinnosťou súdov .
Kľúčové slová: náhrada trov konania, trovy súdneho konania, trovy konania podľa § 137 OSP

Zbierka NSS 2-3/1991
R 14/1991
Právna veta: Zaplatená náhrada trov konania podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré bolo neskoršie zrušené, nie je už súčasťou trov súdneho konania pokračujúceho po tomto zrušení rozhodnutia. Vrátenie tejto zaplatenej náhrady možno uplatniť žalobou o vydanie neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
... nebolo možné rozhodnutie o jej úhrade odôvodňovať ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o náhrade trov konania. Ak teda žalovaní v konkrétnej veci zaplatili žalobcom náhradu trov konania podľa nezákonných a už zrušených rozhodnutí, ide o plnenie bez právneho ... povinnosti žalobcov uhradiť žalovaným v ich prospech zaplatené trovy pôvodného konania. Bol toho názoru, že aj náhradu trov konania, ktorú žalovaní zaplatili žalobcom podľa rozhodnutí zrušených Najvyšším súdom SR, treba považovať za súčasť trov .
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu, poľovnícka organizácia

Zbierka NSS 6/1990
R 28/1990
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú zastrelením poľovného psa v poľovnom revíre treba posúdiť v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. a podľa ustanovení § 415 a § 420 O. z.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava-vidiek uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom náhradu škody v sume 4920 Kčs a náhradu trov konania v sume 200 Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovanný zastrelil psa žalobcov a žalobcovia uvádzali, že k zastreleniu .
Kľúčové slová: čiastočná invalidita, zánik invalidného dôchodku, podstatný pokles zárobku, dôchodkové zabezpečenie, správne súdnictvo

Zbierka NSČ 9-10/1990
R 33/1990
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Krajského súdu v Košiciach tak, že konanie zastavil; náhradu trov konania nepřiznal. Z odóvodnenia: Konanie podlá ustanovenia § 244 a nasl. O.s.p. je osobitným konáním, v ... dóchodok poukazovaný vo výške 1 797 Kčs a nie vo výške 1 396 Kčs. Taktiež žiadal přiznat’ mu náhradu trov konania. Úřad dóchodkového zabezpečenia žiadal toto uznesenie súdu ako správné potvrdit’. Najvyšší súd Slovenskej republiky změnil uznesenie .
Kľúčové slová: vrátenie dávky poskytnutej neprávom, dôchodkové zabezpečenie, správne súdnictvo

Zbierka NSS 9-10/1990
R 35/1990
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
... súdu v Košiciach tak, že konanie zastavil; náhradu trov konania nepriznal. Z odôvodnenia: Konanie podľa ustanovenia § 244 a nasl. O.s.p. je osobitným konaním, v ... poukazovaný vo výške 1 797 Kčs a nie vo výške 1 396 Kčs. Taktiež žiadal priznať mu náhradu trov konania. Úrad dôchodkového zabezpečenia žiadal toto uznesenie súdu ako správne potvrdiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil uznesenie Krajského .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.