Nájdené rozsudky pre výraz: národný výbor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 149

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

477 dokumentov
281 dokumentov
1817 dokumentov
17 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I když jde o rozhodnutí vydané soudem v občanském soudním řízení zahájeném k návrhu národního výboru podle ustanovení § 32 o. s. ř., je oprávněn podat návrh na soudní výkon rozhodnutí jen účastník právního vztahu (oprávněný) a nikoliv národní výbor.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Písku zamítl návrh MěstNV v P. na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (§ 342 o. s. ř.) s odůvodněním, že návrh není podán subjektem, kterému svědčí právo podle rozhodnutí, jež je podkladem výkonu rozhodnutí, ale národním výborem s poukazem na ustanovení § 32 o. s. ř., které však neopravňuje národní výbor k podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí. Proti tomuto usnesení se MěstNV v P. odvolal. Poukazoval na ustanovení § 34 odst. 1 o. s. ř. a byl toho názoru, že b
Meritum Opatrovník
Právna veta: Jestliže se soudu nepodařilo přes veškeré úsilí najít osobu, která by splňovala předpoklady pro ustanovení opatrovníkem občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, a v důsledku toho přikročil k tomu, že tímto opatrovníkem ustanovil zařízení národního výboru (§ 27 odst. 3 o. z.), potom pro toto ustanovení opatrovníkem není rozhodná okolnost, zda v tomto zařízení jsou již vytvořeny všechny organizační předpoklady pro výkon funkce opatrovníka.

Úryvok z textu:
Obvodní soud pro Prahu 4 svým usnesením z 24. 6. 1983 ustanovil občanu, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, opatrovníkem zařízení sociální péče v usnesení označené. Uvedené rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že občanu zbavenému způsobilosti k právním úkonům se přes veškeré úsilí soudu nepodařilo vyhledat osobu, která by mohla funkci opatrovníka vykonávat. Proti usnesení soudu prvního stupně podalo odvolání zařízení, které bylo ustanoveno opatrovníkem, a to z těch důvodů, že dosud neby
Kľúčové slová: vznik záväzkovsúhlas národného výboruhospodárska budova
R 18/1983
Právna veta: K převodu hospodářských budov patřících k zemědělské usedlosti (u nichž dosud nedošlo k přestavbě ve smyslu ustanovení zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a ke změně užívání např. jako příslušenství obytné části zemědělské usedlosti) je při převodu ze socialistického družstevního vlastnictví do soukromého vlastnictví občana zapotřebí souhlasu příslušného národního výboru podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z.

Úryvok z textu:
Z obsahu smlouvy předložené v projednávané věci prodávajícím jednotným zemědělským družstvem k registraci a z předloženého znaleckého odhadu vyplývalo, že předmětem převodu je vedle obytné části zemědělské usedlosti i budova označená jako skladiště o zastavěné ploše 165 m2 a chlév o zastavěné ploše 73 m2. Státní notářství v Lounech vyzvalo prodávající organizaci k předložení vykonatelného rozhodnutí příslušného národního výboru podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. a hospodářské smlouvy, jíž
Právna veta: I. Otcovství k dítěti je určeno podle ustanovení § 52 odst, 1, 2 zák. o rod, souhlasným prohlášením rodičů před soudem jakmile k prohlášení jednoho z rodičů přistoupí stejné prohlášení druhého rodiče, kterým je označen za otce tentýž muž. Pokud takové prohlášení matky je uvedeno v protokolu sepsaném u soudu v den, který předcházel dni, kdy shodné prohlášení učinil do protokolu u soudu matkou označený muž, není třeba k určení otcovství dalšího souhlasného prohlášení matky. II. V odůvodnění usnesení, jímž soud zastavuje řízení o určení otcovství podle ustanovení § 108 o. s. ř., uvede soud, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V praxi soudů nejsou jednotné názory na otázku, za jakých podmínek a ke kterému dni je určeno otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů podle ustanovení § 52 odst 1, 2 zák. o rod., jestliže v občanském soudním řízení u soudu nedošlo k současným prohlášením obou rodičů. Některé soudy zastávají názor, že učiní-li žalovaný v řízen! o návrhu na určení otcovství před soudem v nepřítomnosti matky prohlášení, že je otcem dítěte, nelze zastavit řízení po- dle ustanovení § 108 o. s. ř. bez dodate
Právna veta: Soud není oprávněn rozhodovat podle § 80 odst. 1 tr. ř. o vrácení věcí patřících k majetku, který byl prohlášen za propadlý podle § 51 násl. tr. zák. a na který se vztahuje prozatímní správa podle vyhl. č. 86/1977 Sb. Je-li sporné, zda tyto věci náležely odsouzenému, a jestliže k těmto věcem uplatňují vlastnická práva třetí osoby, projedná žádosti třetích osob příslušný národní výbor podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 cit. vyhl., a nikoliv soud v trestním řízení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80. Z odůvodnění: Usnesením městského soudu v Praze z 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80 bylo rozhodnuto tak, že podle § 80 odst. 1 tr. ř. se ukládají částka 121 620 Kčs z částky 154 940,50 Kčs zapsané pod pol. 1 knihy trestních depozit městského prokurátora v Praze č. 11/20 a vkladní knížka 925810 označená M. a I. Č. se zůstatke
Meritum Súdne poplatky
Kľúčové slová: oslobodenie od poplatkunárodný výborpovinnosť zaplatiť súdny poplatok
R 31/1983
Právna veta: Jestliže podal prokurátor nebo národní výbor návrh na zahájení občanského soudního řízení, kterým bylo uplatněno právo občana, je tento občan označený ve věci jako navrhovatel osobně osvobozen od soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. k/ zákona č. 116/1966 Sb.) a soud uloží v souvislosti s rozhodnutím o věci samé za podmínek uvedených v ustanovení § 4 odst. 1 písm. d/ tohoto zákona povinnost zaplatit soudní poplatek odpůrci (§ 5 odst. 1 písm. c/ zákona č. 116/1966 Sb.). Stejně postupuje soud v tom případě, když ve věci, v níž podal návrh na zahájení řízení prokurátor nebo národní výbor, je o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ustanovení § 4 zákona č. 116/1966 Sb., o soudních poplatcích, upravuje okruh poplatníků pro různé případy. V prvním odstavci tohoto ustanovení pod písmenem d/ ve větě první se stanoví pro případ, je-li navrhovatel osvobozen od soudních poplatků a soud jeho návrhu vyhověl, že odpovídající část soudního poplatku je povinen zaplatit odpůrce, pokud není také od soudního poplatku osvobozen. V případech, v nichž je navrhovatel osvobozen od poplatkové povinnosti (§ 11 odst. 2 zákona č. 116/1966 Sb.,
R 73/1971
Právna veta: V prípade, že národný výbor zrušil právo užívať byt, rozhoduje o náhrade sťahovacích nákladov národný výbor a nie súd.

Úryvok z textu:
Žalobca sa proti žalovanému domáhal zaplatenia sťahovacích nákladov v sume 699 Kčs, ktoré mu vznikli tým, že na základe rozhodnutia Mestského národného výboru v H. o zrušení práva užívať byt sa vysťahoval z bytu v dome žalovaného. Okresný súd v Trnave žalobe čiastočne vyhovel a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 349,50 Kčs s prísl. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovanému uložil prisúdenú sumu 349,50 Kčs s prísl. zaplatiť
R 39/1980
Právna veta: Súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, možno nariadiť len vtedy, ak je náhradný byt (náhradné ubytovanie) pridelený povinnému vykonateľným rozhodnutím príslušného národného výboru.*) Toto rozhodnutie nemôže byť nahradené iba potvrdením národného výboru, že je pre povinného zabezpečený náhradný byt, ktorý je voľný a možno sa doňho nasťahovať. Pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia vyprataním bytu nestačí takisto samo rozhodnutie príslušného orgánu stavebného bytového družstva o pridelení družstevného bytu do osobného užívania.

Úryvok z textu:
Oprávnená navrhla, aby súd nariadil súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu proti povinnému, lebo ten napriek rozhodnutiu Stavebného bytového družstva B. II. o pridelení družstevnej garsoniéry a napriek potvrdeniu bytového odboru Obvodneho národného výboru v B. sa z bytu dobrovoľne nevysťaho- val, hoci bol na to zaviazaný rozsudkom bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. 9. 1976 sp. zn. 14 C 220/76. Bývalý Mestský súdv Bratislave uznesením z 15. 3. 1978 c. k. 32 E 367/788-2 nariadil súdny v
R 12/1978
Právna veta: Stanoviskom miestneho národného výboru obce, kde je nehnuteľnosť, ktoré si štátne notárstvo vždy vyžiada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 Not. por. napr. k zmluve o prevode nehnú- teľnosti nadobúdanej do osobného vlastníctva, sa rozumie vyjadrenie príslušného národného výboru urobené voči štátnemu notárstvu, ktorého obsah posúdi štátne notárstvo v zmysle ustanovení § 25 Not. por. a § 132 O. s. p. Toto stanovisko je podkladom najmä pre posúdenie otázky, či zmluva neodporuje záujmom spoločnosti. Sledovanými záujmami spoločnosti pri prevode nehnuteľnosti do vlastníctva občana je napr. plánovaná v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kúpnou zmluvou z 22. 12. 1973 odpredali predávajúci Z. P. a M. N. kupujúcim M. M. a J. K. rodinný domček v T. so stavebnou parcelou a záhradou (o výmere 7 a 49 m2) za 109 645 Kčs. V dotazníku a čestnom vyhlásení k registrácii a k spoplat- neniu zmluvy MestNV v T. uviedol, že rozhodol o nesúhlase s prevodom z hľadiska verejného záujmu, podmieneného značnou asanáciou jestvujúceho bytového fondu, pričom potrebuje umiestniť rodiny s deťmi; poukazoval aj na to, že objekt predávaného rodinného domč
MENU