Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

113 dokumentov
57 dokumentov
66 dokumentov
5 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania
R 23/1990
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti uzneseniu mestského prokurátora v Bratislave z 13. 3. 1989 sp. zn. Kpt 246/89. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor Bratislava I uznesením z 23. februára 1989 sp. zn. 1 Pv 663/89 postúpil podlá § 171 ods. 1 Tr. por. trestnú vec obvineného Ing. J. B. Obvodnému národnému výboru Bratislava I. na prejednanie ako priestupok podlá § 19 zákona č. 60/1961 Zb. Trestnej činnosti pôvodne posudzovanej ako tr
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhaniajednota skutkurei iudicatae
R 28/1989
Právna veta: Jednota skutku, kterou tvoří pokračující trestná činnost, je rozdělena nejen vyhlášením odsuzujícího rozsudku o části trestné činnosti do této doby spáchané, ale i vyhlášením zprošťujícího rozsudku, jakož i vydáním usnesení, kterým se zastavuje trestní stíhání vedené proti určité osobě o takovéto části trestné činnosti. Tato rozhodnutí nemohou vytvářet překážku rei iudicatae obsaženou v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. i ve vztahu k trestné činnosti spáchané po jejich vyhlášení.

Úryvok z textu:
K stížnosti, kterou podal krajský prokurátor v Ústí n. Labem, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí n. Labem z 11. prosince 1987 sp. zn. 1 T 12/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Napadeným usnesením bylo podle § 223 odst. 1 tr. ř., § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obžalovaného A. D. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dílem dokonaný podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), o
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Senici podal proti obvinenej M. O. obžalobu pre trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 11. septembra 1982 do 15. apríla 1983, hoci je zdravá a práceschopná, nikde nepracovala, zdržiavala sa v obci Čáry a v Brne, nechávala sa vydržiavať občanmi Š. M., I. M., ako aj sestrou J. O., ktorí jej poskytovali stravu a ubytovanie. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Senici z 29. novembra 1983 sp. zn. 2 T 122/83 bola obvinená M. O. u
Právna veta: Veliteľ, ktorý v zmysle § 294 ods. 1 Tr. zák. vydal rozhodnutie o disciplinárnom treste, môže na základe protestu prokurátora svoje rozhodnutie sám zrušiť. V prípade takéhoto postupu veliteľa predchádzajúce disciplinárne vybavenie činu už nie je prekážkou trestného stíhania uvedenou v § 11 ods. 1 písm. h) Tr. por. Len ak tento veliteľ protestu prokurátora úplne nevyhovie, musí ho predložiť nadriadenému veliteľovi na rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil uznesenie vojenského obvodového súdu v časti, v ktorej bolo trestné stíhanie obvineného voj. M. M. zastavené, vyslovil porušenie zákona v § 2 ods. 5, 6 Tr. por. a § 188 ods. 1 písm. d) Tr. por. a vojenskému obvodovému súdu prikázal vec znovu prerokovať a rozhodnúť. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový prokurátor podal u vojenského obvodového súdu obžalobu na voj. M. M. pre trestný čin uráž
Meritum Jednota skutku
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Jde-li o více způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž významným z hlediska trestního práva hmotného. U přečinu příživnietví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a u pře- činu proti pracovní kázni podle § 8 písni, c) zák. č. 150/1969 Sb. spáchaného soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu nejsou ani následky ani jednání ani zčásti totožná, a proto nemohou být spáchány jedním skutkem, ale jde vždy o skutky dva.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního soudu v Ostravě ze dne 2. října 1985 sp. zn. 14 T 252/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: U okresního soudu v Ostravě podal prokurátor obžalobu na obviněného Z. H. pro trestný čin příživnietví podle § 203 tr. zák., pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c] zák. č. 150/1969 Sb. a pro přečin prot
Právna veta: Postúpiť vec na disciplinárne konanie podľa § 171 odst. 2 Tr. por. môže len vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor. Právníi čakatelia prokuratúry sú v zmysle § 51 ods. 3 Zák. o prokuratúre č. 20/1970 Zb. oprávnení robiť len jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry v rozsahu stanovenom generálnym prokurátorom ČSSR. Rozhodnutie o postúpení veci na disciplinárne konanie však nemožno pokladať za jednoduchý úkon prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom ČSSR vojenský senát Najvyššieho súdu ČSSR zrušil uznesenie právneho čakateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v B. sp. zn. OPv 211/88 zo dňa 31.5.1988 a vojenskému obvodovému prokurátorovi v B. prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením bola podľa § 171 ods. 2 Tr. por. právnym čakateľom vojenskej obvodovej prokuratúry postúpená veliteľovi útvaru na disciplinárne
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Je-li obviněný stíhán proto, že jako vedoucí provozovny část zjištěného manka způsobil úmyslně rozkrádáním tržeb, popř. zboží a část z nedbalosti porušováním svých povinností, jde o dva samostatné skutky. Pravomocné zastavení trestního stíhání ohledně jednoho skutku proto nebrání, aby se pokračovalo v trestním stíhání pro skutek druhý.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 28. října 1985 sp. zn. 7 To 599/85, rozsudek okresního soudu v Liberci ze dne 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 a okresnímu prokurátorovi v Liberci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 byl obviněný I. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socia
MENU