Nájdené rozsudky pre výraz: občianskoprávny vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

781 dokumentov
285 dokumentov
7280 dokumentov
8 dokumentov
5 dokumentov
118 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z právního úkonu učiněného pracovníkem socialistické organizace v občanskoprávním vztahu s občanem nevzniknou účastníkům tímto úkonem dohodnutá práva a povinnosti, je-li obecně závazným právním předpisem vyloučeno, aby organizace mohla v tomto vztahu vystupovat svým jménem.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se žalobou domáhala doplacení ceny služby spočívající v dodání a montáži rodinného montovaného domku typu TL 6, která byla žalovaným poskytnuta na základě smlouvy uzavřené mezi účastníky 26. 1. 1972. Na dodávku bylo vystaveno několik faktur, které žalovaní uhradili, avšak konečná faktura č. 08/4398 z 22. 12. 1979 znějící na 28 543 Kčs uhrazena nebyla. Okresní soud v Bruntále rozsudkem rozhodl, že žaloba, aby žalovaní byli povinni zaplatit žalobci částku 28 543 Kčs s přísl.
Právna veta: Hrobník, který si ponechává zubní zlato, které nalezl při kopání hrobů, dopouští se trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) ír. zák. a nikoli trestného činu zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR shledal, že rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 1981 sp. zn. 7 To 577/81 a v řízení mu předcházejícím byl porušen zákon v ustanovení § 254 odst. 1, 2 tr. zák., § 229 odst. 1 a § 254 odst. 1 tr. ř. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21. října 1981 sp. zn. 2 T 200/81 byl obviněný A. V. uznán vinným trestným činem zatajení věci podle § 254 odst. 1, 2 tr. zák. a odso
Právna veta: O vzniku, trvání a zániku právního vztahu týkajícího se propůjčení místa pro hrob na pohřebišti (§ 21 vyhlášky č. 47/1966 Sb.) nenáleží rozhodovat soudům v občanském soudním řízení. Soudům nenáleží také rozhodovat o návrzích domáhajících se vydání rozhodnutí, jež se týká nakládání s ostatky pochovaných nebo zpopelněných těl zemřelých osob (§ 18 vyhlášky č. 47/1966 Sb.).

Úryvok z textu:
Žalobkyně se žalobou domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalovanému odstranit hrob z pohřebního místa na hřbitově v P.—D. (v oddělení IV — 9 č. 25 C) do 30 dnů od právní moci rozsudku. K odůvodnění žaloby uvedla, že jí bylo propůjčeno místo pro hrob na uvedeném pohřebišti na dobu deseti let a za to zaplatila stanovenou úhradu v částce 240 Kčs. Potom si objednala zhotovení schránky a pomníku a jejich zabudování. Před splněním této zakázky zjistila, že místo pro hrob, které jí bylo
R 20/1972
Právna veta: Pokiaľ účastníci konania o registrácii zmluvy nepredložia štátnemu notárstvu doklady potrebné na zistenie skutočného stavu veci a neurobia to ani na výzvu štátneho notárstva, je štátne notárstvo povinné zadovážiť si samo potrebné podklady pre svoje rozhodnutie a nemôže registráciu zmluvy odmietnuť. Ak podanie účastníkov trpí takými nedostatkami, pre ktoré nemožno v konaní pokračovať, a účastníci ich neodstránia napriek výzve štátneho notárstva a poučeniu podľa ustanovení § 25 Not. por. a § 43 ods. 2 O. s. p., štátne notárstvo konanie zastaví. Smrť účastníka kúpnej zmluvy nie je sama oseb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo v Košiciach odmietlo registráciu kúpnej zmluvy s odôvodnením, že kupujúci, ktorí sa domáhajú registrácie, nepredložili s ohlásenou zmluvou štátnemu notárstvu ani dotazník s čestným vyhlásením, ani potvrdenie o primeranosti kúpnej ceny a ani vyjadrenie orgánu pre územné plánovanie. Krajský súd v Košiciach odvolaním napadnuté rozhodnutie štátneho notárstva potvrdil. Odvolací súd síce neuznal za opodstatnené odmietnutie registrácie z dôvodov, o ktoré oprelo svoje rozhodnutie štá
R 31/1978
Právna veta: Pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa domáhala zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania k nehnuteľnostiam v obci T. (pare. č. 117/1 — záhrada vo výmere 1,49 a a pare. č. 117/2 — dom a dvor vo výmere 3,11 a). Mestský súd v Košiciach rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo predajom v návrhu uvedených nehnuteľností, za spoluvlastníkov ktorých považoval účastníkov konania každého v podiele jednej tretiny, s tým, že výťažok sa rozdelí podľa podielov spoluvlastníkov. Súd prvého stupňa
Meritum Odmena
R 24/1974
Právna veta: Nárok na úhradu odmien autorov, odmien výkonných umelcov, ako aj príspevkov pre kultúrne fondy (§ 44 zákona č. 35/1965 Zb.), je nárokom z autorského práva. Preto aj keď tieto ich nároky uplatňuje ochranný zväz autorský proti socialistickej organizácii, nemožno na tento právny vzťah použiť ustanovenia Hospodárskeho zákonníka. Premlčanie tohto nároku treba tu posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobou, ktorá došla súdu 29. 4. 1971, sa žalujúci ochranný zväz autorský domáhal proti žalovanej organizácii zaplatenia sumy 1264 Kčs, a to ako prevádzkového honoráru v sume 858,40 Kčs za vystúpenie súboru B. J. 14. 1. 1969 a honoráru v sume 347,38 Kčs za športový maškarný ples usporiadaný 7. 2. 1970, ako aj upomínacie trovy v sume 12 Kčs. Písomným podaním z 29. 5. 1972 žalobca upravil žalobu na sumu 858 Kčs s prísl. Mestský súd v Košiciach žalobu zamietol. Bol toho názoru, že žalobca síce m
R 15/1979
Právna veta: Ak súd ukladá organizácii povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že nebol včas a riadne uspokojený nárek pracovníka na náhradu straty na zárobku, musí mať na nreteli, že túto náhradu vypláca organizácia pravidelne raz za mesiac (§ 59 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) a že výplata tejto náhrady súvisí i so splatnosťou mzdy (§ 120 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou proti žalovanej oganizácii nárok na odškodnenie pracovného úrazu, ktorý utrpel 15. 7. 1971 a po ktorom aj naďalej pracoval (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a stratu na zárobku počas práceneschopnosti i po jej skončení). Úroky z omeškania žiadal až v podaní, ktoré došlo súdu neskôr než žaloba a ktoré bolo treba v tomto zmysle považovať za rozšírenie žaloby podľa ustanovenia § 95 O. s. p. Okresný súd v Leviciach rozsudkom uložil žalovanému, aby zaplatil žalo
Právna veta: Štátne notárstvo neschváli dohodu dedičov (§ 39 ods. 2 Not. por.J, ak zistí, že dedič uzavrel dohodu, podľa ktorej z dedičstva po poručiteľovi, v ktorom je aj nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, nedostane nič, s úmyslom dosiahnuť toho, aby tak jeho zákonný dedičský podiel nebol postihnutý súdnym výkonom rozhodnutia predajom nehnuteľnosti na vymoženie povinnosti voči veriteľovi tohto dediča.

Úryvok z textu:
Poručiteľka E. P. zomrela 10. 8. 1973 bez zanechania závetu. Po jej smrti dedičia zo zákona boli dcéry H. P. a M. K., ako aj poručiteľkin manžel B. P. Počas spolužitia poručiteľky s B. P. si postavili v obci Č. rodinný domček v cene 46 862 Kčs, ktorý však stavebne nedokončili. Manžel poručiteľky predal po jej smrti rodinný dom i s pozemkom manželom. J. M. a K. M. za kúpnu cenu 52 503 Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom, pretože odpredávate! nemohol preukázať svoje výlučné
R 20/1974
Právna veta: Nepodanie návrhu na vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 267 ods. 1 O. s. p., nevylučuje možnosť žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
V súvislosti so súdnym výkonom rozhodnutia treba niekedy riešiť otázku, či nevyužitie možnosti, ktoré priznáva ustanovenie § 267 ods. 1 O. s. p. tretím osobám pri súdnom výkone rozhodnutia, vylučuje možnosť uplatnenia nárokov z neoprávneného majetkového prospechu proti veriteľovi (oprávnenému pri súdnom výkone rozhodnutia), ak došlo k postihnutiu hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza k predaju, patriacich inej osobe ako dlžníkovi (povinnému pri súdnom výkone rozhodn
Meritum Uznanie dlhu
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu neplatnosť uznania dlhuuznanie dlhu dlžníkom
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
Žalovaný poškodil osobné motorové vozidlo Wartburg 353 W patriace žalobkyni a z tohto dôvodu uznal písomne, že uhradí žalobkyni 60 000 Kčs do 31. 12. 1981. V dôsledku toho, že potom zaplatil žalobkyni iba sumu 7 500 Kčs, žiadala žalobkyňa žalobou zo 14. 8. 1984 zaviazať žalovaného zaplatiť jej zostávajúcu sumu 52 500 Kčs. Okresný súd v Nitre po vykonaní dokazovania rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 24 256 Kčs do troch dní. Čo sa týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby
MENU