Nájdené rozsudky pre výraz: obžaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 396

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3318 dokumentov
2816 dokumentov
7928 dokumentov
59 dokumentov
229 dokumentov
149 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 20/1972
Právna veta: Účelom výsluchu obvineného a zadováženia potrebných vysvetlení zo strany predsedu senátu podľa § 185 ods. 2 Tr. por. je uľahčiť predsedovi senátu a senátu rozhodnutia o obžalobe v rámci jej predbežného prejednania. Postupom podľa § 105 ods. 2 Tr. por. však nemožno nahrádzať procesné úkony, ktoré mali byť vykonané v prípravnom konaní, vyplňovať medzery vyšetrovania alebo vyhľadávania, ani odstraňovať ich chyby a nedostatky, t. j. pripravovať podklady pre rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol ako neodôvodnenú sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 7. 1971 sp. zn. 1 T 17/71, ktorým bola vrátená na došetrenie obžaloba proti obvinenému F. B. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 4 Tr. zák. Z odôvodnenia: Najvyšší súd SSR v zmysle § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal napadnuté uznesenie i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že rozhodnutie krajského sú
R 40/1979
Právna veta: Skutečnost, že obviněný je státním občanem Polské lidové republiky a po podání obžaloby pro trestný čin spáchaný na území Československé socialistické republiky se natrvalo vrátil do Polské lidové republiky, neodôvodňuje zastavení trestního stíhání. Není-li dán některý z důvodů pro zastavení trestního stí- hání uvedených v § 223 odst. 1, 2 tr. ř., soud učiní opatření k převzetí trestního řízení orgány Polské lidové republiky.

Úryvok z textu:
V řízení o podané stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud ČSR shledal, že pravomocným usnesením okresního soudu v Nymburku ze dne 26. 5. 1978 sp. zn. 3 T 579/77, jímž bylo zastaveno trestní stíhání obviněného J. K. pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr. zák., byl porušen zákon, toto usnesení zrušil a přikázal okresnímu soudu v Nymburku, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Nymburku podal u okresního soudu v Nymburku obžalobu na ob
R 32/1977
Právna veta: Jestliže důkazy shromážděné a provedené v přípravném řízení poskytují dostatečný podklad pro možnost posouzení skutku uvedeného v žalobním návrhu jako trestného činu, o němž přísluší konat řízení v prvním stupni krajskému soudu (§ 17 odst. 1 tr. ř.), je tento soud příslušný k projednání věci v prvním stupni i tehdy, když v obžalobě je tento skutek právně posouzen jako trestný čin, o němž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že usnesením krajského soudu v Plzni ze dne 27. 5. 1976 sp. zn. 4 To 180/76, pokud jím 'bylo ke stížnosti okresního prokurátora zrušeno usnesení okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 4. 1976 sp. zn. 6 T 35/76 ve výroku o postoupení věci a tomuto soudu uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl, byl porušen zákon v ustanovení § 17 odst. 1 tr. ř. Toto usnesení pak zrušil a stížnost okresního prokurátora proti usnesení okr
R 39/1977
Právna veta: Jednočinný souběh trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a tr. zák. a trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. je možný. Dojde-lí soud v hlavním líčení k závěru, že stíhaný skutek znaky některého ze sbíhajících se trestných činů nenaplňuje, nemůže obviněného obžaloby pro tento trestný čin zprostit, nýbrž jen v odůvodnění rozsudku uvede, proč obviněného neuznal vinným i tímto trestným činem.

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 4. 1976 sp. zn. 3 T 39/76 byl obviněný M. Z. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen k peněžitému trestu ve výši 1000 Kčs a k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce pro případ, že by peněžitý trest mohl být zmařen. Dále byl obviněnému podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtrnácti měsíců. Trestný čin spáchal obvin
R 28/1977
Právna veta: Prokurátor alebo vyšetrovateľ môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. len vtedy, ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Nestačí teda, že o existencii skutku je pochybnosť vyplývajúca z toho, že vo vykonaných dôkazoch sú rozpory, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších dôkazov a zistenie, ktoré z odporujúcich si dôkazov sú pravdivé, závisí len od ich zhodnotenia súdom po ich vykonaní na hlavnom pojednávaní podľa zásad bezprostrednosti a ústnosti. V takomto prípade nie je prokurátor alebo vyšetrovateľ oprávnený zastaviť trestné s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného prokurátora v Žiari nad Hronom z 11. novembra 1975 sp. zn. Pv 190/75-V a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec obvinenej M. T. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Žiari nad Hronom uznesením z 5. apríla 1975 sp. zn. Vp 23/75 začal podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie a zároveň podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vzniesol ob
R 45/1973
Právna veta: I. Soud je povinen vyčerpat celý skutek, který je předmětem obžaloby. II. K hodnocení revizní zprávy jako důkazu v trestním řízení. Revizní zpráva je důkazem podle § 112 odst. 2 tr. ř. Musí být zpracována tak, aby bylo možno z ní zjistit závěry, ke kterým revizní orgány došly; musí však z ní být též zřejmé i zásady, kterými se revizní orgány řídily, postup, který při revizi zachovávaly, metody zjišťování, kterých použily, a konkrétní podklady, které braly při revizi v úvahu.

Úryvok z textu:
Městský prokurátor v Praze stíhal obžalobou z 21. 7. 1972 obžalovaného I. Z. proto, že jako vedoucí samostatného úseku č. 865/10 velkoprodejny Pramen „Cíl“ v Praze 10 rozkradl v době v obžalobě uvedené celkovou částku 497 495,42 Kčs. Městský soud v Praze rozhodl dne 16. 8. 1972 rozsudkem sp. zn. 1 T 30/72 tak, že obžalovaný I. Z. ve funkci shora uvedené v době od roku 1967 do 4. 5. 1972 zkracováním tržeb rozkradl částku nejméně 400 000 Kčs. K odvolání obžalovaného I. Z. a jeho otce V. Z. Nej
R 60/1972
Právna veta: Ustanovenie § 314a ods. 2 tr. par. nenarušuje zásadu obsiahnutú v ustanovení § 179e ods. 1 písm. a) Tr. por., že za prečin podáva prokurátor súdu len návrh na potrestanie. Preto keď samosudca zistí na základe návrhu na potrestanie, že prichádza do úvahy uložiť súhrnný trest a skorší trest bol uložený v konaní pred senátom, postupuje podľa § 314c ods. 1 písm. a) Tr. por. Vrátiť vec prokurátorovi na vykonanie prípravného konania a podanie obžaloby (§ 314c ods. 1 písm. e) Tr. por.) tu neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Š. B., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Nitre z 20. marca 1972 sp. zn. 2 Ts 142/71 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova pre jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Nitre podal 21. júla 1971 pod sp. zn. Pv 2624/71 na Okresný súd v Nitre návrh na potrestanie Š. B. pre prečin proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákon
Právna veta: Povinnost nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby vzniká teprve tím, že obviněný byl pravomocně uznán vinným í§ 152 odst. 1 písm. a) tr. ř.), nikoliv dnem propuštění obviněného z vazby. Tato povinnost není dotčena tím, že skutek, kterým byl obviněný uznán vinným, byl v rozsudku kvalifikován jinak než v usnesení o vznesení obvinění a v obžalobě, tedy ani tím, že obviněný byl uznán vinným mírnějším trestným činem, za který by nebyl vzat do vazby, kdyby bylo pro tento trestný cin od počátku vedeno trestní stíhání.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 tr. ř. stížnost odsouzené M. Š. proti usnesení krajského soudu v Praze ze dne 28. října 1983 sp. zn. 1 T 6/81. Z odůvodnění: Krajský soud v Praze rozhodl svým usnesením z 28. října 1983 sp. zn. 1 T 6/81 mimo jiné tak, že odsouzená M. Š. je podle § 152 odst. 1 písm. a) tr. ř. povinna nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby. Odsouzená podala proti tomuto usnesení v zákonné lhůtě stížnost. Uvádí v ní, že namítá promlčení pohledávky se zřete
Meritum Jednota skutku
R 40/1980
Právna veta: Ak páchateľ dvoma alebo viacerými samostatnými útokmi postupne úmyselne spôsobí jednej osobe ujmu na zdraví a druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví, treba konanie páchateľa právne posúdiť ako dva samostatné trestné činy, teda ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák., a nie ako jeden pokračujúci trestný čin. Ak súd v takomto prípade zistí, že páchateľ niektorý z trestných činov nespáchal, musí obvineného oslobodiť z obžaloby pre tento trestný čin podľa § 226 písm. c) Tr. por.

Úryvok z textu:
Okresnému súdu v Topoľčanoch bola podaná obžaloba voči obvinenému V. K. za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák, a za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 23. apríla 1976 v Bánovciach nad Bebravou v podnapitom stave prišiel medzi bijúce sa osoby cigánskeho pôvodu a najprv poriskom sekery, ktorú mal v ruke, udrel poškodeného Ľ. P. po ústach, vyrazil mu jeden zub a spôsobil mu tržnozmliaždenú ranu na vnútornej strane dolnej
R 48/1978
Právna veta: Zastaveniu trestného stíhania podľa ustanovenia § 188 ods. 2 Tr. por. z dôvodov § 172 ods. 2 písm. a) Tr. por. nebráni skutočnosť, že trestný čin, ktorý je uvedený v obžalobe, je k inému trestnému činu v pomere podľa § 35 ods. 2 Tr. zák. Takýto postup je však na mieste len vtedy, ak po zhodnotení rozhodujúcich okolností by po prejednaní veci na hlavnom pojednávaní prichádzalo do úvahy použitie § 37 Tr. zák., t. j. upustenie od uloženia súhrnného trestu, prípadne vtedy, keby súhrnný trest, ktorý by sa mal uložiť, hol len o málo prísnejší než trest uložený predchádzajúcim rozsudkom.

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Trnave podal na obvineného F. M. obžalobu pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. augusta 1976 v popoludňajších hodinách v obci Ratnovce v miestnom hostinci po predchádzajúcom nedorozumení vysotil z miestnosti poškodeného I. L., ktorý pri páde utrpel zlomeninu oboch kostí ľavého predlaktia s dislokáciou; toto zranenie si vyžiadalo liečenie do 27. septembra 1976. Okresný súd v Trnave po predbežnom prejednaní obžaloby
MENU