Nájdené rozsudky pre výraz: obzvlášť nebezpečný recidivista

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

405 dokumentov
39 dokumentov
110 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti ČSR vyslovilo pochybnosti o správnosti právních závěrů uvedených v rozsudku senátu Nejvyššího soudu ČSR z 23. 1. 1979 sp. zn. 11 Tz 87/78 (uveřejněného též ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, pod č. 20/1979). Právní závěry z tohoto rozsudku lze shrnout takto: Okolnost, že pachatel je zvlášť nebezpečným recidivistou, sice vyjadřuje určitou vlastnost pachatele, zásadně však jde o okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, tedy o znak
Merito veci Ďalší trest
Právna veta: Rozhodujúcim dňom pre aplikáciu ustanovenia § 36 Tr. zák. je deň vyhlasovania nového rozsudku, ktorým sa ukladá trest rovnakého druhu. K tomuto dňu nesmie novo ukladaný trest spolu s dosiaľ nevykonaným trestom rovnakého druhu uloženým skorším rozsudkom presahovať najvyššiu výmeru dovolenú zákonom pre daný druh trestu. Ak sa ukladá novým rozsudkom trest odňatia slobody, za trest rovnakého druhu uložený skorším rozsudkom v zmysle § 36 Tr. zák. treba považovať aj trest nápravného opatrenia, ktorý bol v dobe vyhlasovania nového rozsudku právoplatne premenený na trest odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 20. októbra 1982 sp. zn. 1 To 95/82, pokiaľ ním bolo zamietnuté odvolanie obvineného A. R. proti rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 9. júla 1982 sp. zn. 1 T 9/82 aj proti výroku o treste odňatia slobody, zrušil ďalej cit..rozsudok Mestského súdu v Bratislave vo výroku o treste odňatia slobody a o spôsobe jeho výkonu, ako aj vo výroku o uložení ochranného
Merito veci Zahladenie odsúdenia
Právna veta: Okolnosť, že proti odsúdenému sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin (prečin), ktorý mal spáchať v lehote uvedenej v § 69 ods. 1 Tr. zák., sama osebe nestačí pre záver, že odsúdený neviedol nepretržite po stanovenú dobu riadny život pracujúceho človeka. Súd, ktorý rozhoduje o zahladení odsúdenia, musí v takom prípade vyčkať na právoplatné skončenie trestného stíhania a rozhodnúť podľa jeho výsledku o tom, či sú splnené podmienky pre zahladenie odsúdenia, ak tu nie sú iné okolnosti, z ktorých možno usudzovať, že odsúdený nesplnil podmienku, aby po stanovenú dobu viedol nepretržite riadny ži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Obvodného súdu Bratislava 3 zo 7. mája 1986 sp. zn. Nt 11/86 a uvedenému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Obvodný súd Bratislava 3 rozhodol právoplatným uznesením zo 7. mája 1986 sp. zn. Nt 11/86, že sa podľa § 69 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zahladzuje okrem iného odsúdenie J. B., ku ktorému došlo rozsudkom Mestského súdu v Bratislave zo
Právna veta: I. Konstatování ve skutkové větě obžaloby, že obžalovaný byl již před spácháním skutku odsouzen, aniž však byla použita právní kvalifikace podle § 41 tr. zák., ani písemné upozornění obviněného prokurátorem před podáním obžaloby, že v obžalobě bude jeho trestný ěin kvalifikován jako cin spáchaný zvlášť nebezpečným recidivistou podle § 41 písm. a) tr. zák., nemůže nahradit upozornění podle § 190 odst. 2, popř. podle § 225 odst. 2 tr. ř., že skutek obžalovaného bude na rozdíl od obžaloby kvalifikován přísněji, a to i podle § 41 písm. a) tr. zák. II. Za těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 89 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 16. dubna 1980 sp. zn. 1 T 8/80 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný M. V. uznán vinným jako zvlášť nebezpečný recidivista ve smyslu § 41 písm. a) tr. zák. trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen za použití § 42 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání deseti roků, pro jehož v
Právna veta: Prečítanie záznamu predsedu senátu o obsahu telefonického rozhovoru so svedkom nemôže nahradiť výsluch svedka (§ 209 Tr. por.), resp. prečítanie zápisnice o jeho skoršej výpovedi (§ 211 Tr. por.). K posudzovaniu materiálnej podmienky obzvlášť nebezpečnej recidívy v zmysle § 41 i. f. Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo 14. apríla 1983 sp. zn. 1 T 2/83 bol obvinený B. U. uznaný za vinného z trestných činov znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: 1. dňa 5. 11. 1982 v čase od 14.45 hod. do 15.05 hod. vo svojom osobnom motorovom vozidle Volga 24 na poľnej ceste za obcou Horný Čepeň v okrese Trnava, pod hrozbou zabitia a priložením vreckového nožíka na krk maloletej Z. Š., nar. 26. 7. 1969 jej prikáza
Merito veci Amnestia
R 37/1990
Právna veta: I. Pre použitie článku V písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990je aj u osôb stíhaných ako obvzlášť nebezpeční recidivisti v zmysle § 41 písm. a) 9 resp. b) Tr. zák. rozhodujúca trestná sadzba odňatia slobody uvedená v osobitnej časti Trestného zákona. II. Vylučujúci dôvod uvedený v článku VI ods. 1 písm. c) citovanej amnestie sa vzťahuje len na aplikáciu agraciačného ustanovenia článku II uvedeného amnestiálneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Generálny prokurátor SSR požiadal podlá § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu článkov V písm. a) a VI ods. 1 písm. c) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990. Upozornil na to, že v praxi existuje nesprávny výklad článku V písm. a) citovaného amnestiálneho rozhodnutia, ktorý posudzuje možnosť použitia tohto abo- ličného ustanovenia u obzvlášť nebezpečných recidivistov
Merito veci Nutná obrana
R 8/1988
Právna veta: K výkladu podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. Okolnosť, že brániaci prestal pred útočníkmi utekať, zostal stáť a začal sa trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnosť splnenia všetkých podmienok nutnej obrany.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 1986 sp. zn. 1 T 19/86 bol obvinený V. K. podľa § 226 písm. b) Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák. ktorý mal spáchať ako obzvlášť nebezpečný recidivista v zmysle § 41 písm. a) Tr. zák. tak, že 18. júla 1986 vo večerných hodinách v obci D. pred reštauráciou „Termal“ pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcom konflikte a potom, ako ho J. K. prenasledoval, vzal náhodne položenú kosu pri reštaurácii, zastal a
R 8/1971
Právna veta: I. Skutočnosť, že škoda spôsobená činom popísaným v § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch je nižšia ako 1500 Kčs nevylučuje možnosť kvalifikovať skutok ako trestný čin, ak je táto kvalifikácia odôvodnená vzhľadom na stupeň nebezpečnosti spáchaného činu pre spoločnosť. II. Okolnosť, že skutok, ktorý formálne vykazuje znaky prečinu podľa § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch, bol iba s ohľadom na recidívu páchateľa posúdený ako trestný čin, nebráni, aby páchateľ bol posudzovaný ako obzvlášť nebezpečný recidivista.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR z viacerých rozhodnutí nižších súdov zistil, že dochádza k značnej divergencii medzi súdmi v prípadoch, že posudzujú páchateľov, ktorí činom obdobným prečinu podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. spôsobili škodu na majetku nižšiu ako 1500 Kčs, pričom skutok so zreteľom n,a osobné a povahové vlastnosti páchateľov alebo na charakter a spôsob jeho vykonania je charakterizovaný znakmi podstatne zvyšujúcimi stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť. Ide o prípady kráde
R 35/1973
Právna veta: Obzvlášť nebezpečnému recidivistovi nemožno znížiť podľa § 40 Tr. zák. trest pod spodnú hranicu trestnej sadzby stanovenej v § 42 ods. 1 Tr. zák. so zreteľom na výnimočné okolnosti prípadu. Použitie § 40 Tr. zák. s ohľadom na mimoriadne pomery páchateľa však nie je vylúčené ani u obzvlášť nebezpečného recidivistu.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Lučenci z 22. októbra 1971 sp. zn. 1 T 18/71, ktorý sa stal právoplatným 27. januára 1972, bol obvinený A. N. uznaný za vinného z trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) tr. zák., ktorého sa dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podlá § 41 písm. b) Tr. zák. Za to mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr. zák. uložený s použitím § 42 ods. 1 a § 40 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 27 mesiacov so zaradením do
R 37/1974
Právna veta: I. K predpokladom, za ktorých možno so zreteľom na § 16 ods. 1 Tr. zák. aplikovať ustanovenie § 29 ods. 3 Tr. zák. v znení novely v prípadoch trestných činov spáchaných pred 1. júlom 1973. II. Ustanovenie § 29 ods. 3 Tr. zák. v znení novely je špeciálne vo vzťahu k ustanoveniu § 42 ods. 1 Tr. zák. V dôsledku toho ustanovenie § 42 ods. 1 Tr. zák. nemožno použiť, ak sa obzvlášť nebezpečnému recidivistovi ukladá výnimočný trest podľa § 29 ods. 3 Tr. zák. v znení novely.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. 9. 1973 sp. zn. 2 T 22/73 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a lúpeže podľa § 9 ods. 2, § 234 ods. 1 Tr. zák., ktorých sa dopustil ako obzvlášť nebezpečný recidivista podľa § 41 písm. a) Tr. zák., ďalej z trestných činov rozkrádania majektu v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a Tr. zák. a z pokusu trestn
MENU