Nájdené rozsudky pre výraz: opakovanie trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
9 dokumentov
73 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti ČSR vyslovilo pochybnosti o správnosti právních závěrů uvedených v rozsudku senátu Nejvyššího soudu ČSR z 23. 1. 1979 sp. zn. 11 Tz 87/78 (uveřejněného též ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, pod č. 20/1979). Právní závěry z tohoto rozsudku lze shrnout takto: Okolnost, že pachatel je zvlášť nebezpečným recidivistou, sice vyjadřuje určitou vlastnost pachatele, zásadně však jde o okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, tedy o znak
R 32/1980
Právna veta: Ak pri pokračujúcom trestnom čine spácha páchateľ niektoré čiastkové útoky v čase, keď podliehal právomoci vojenských súdov a iné v čase, keď právomoci vojenských súdov nepodliehal, je na prejednanie veci príslušný vojenský súd. Ak pri opakovaní trestných činov spácha páchateľ niektoré trestná činy v čase, keď podliehal právomoci vojenských súdov, je na prejednanie všetkých trestných činov príslušný vojenský súd len vtedy, keď trestné činy spáchané v čase, keď páchateľ nepodliehal právomoci vojenských súdov, vecne súvisia s trestnými činmi spáchanými v čase, keď páchateľ podliehal právomoci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania krajského prokurátora a obvineného Ľ. Ch. rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. februára 1979 sp. zn. 2 T 36/78 v časti týkajúcej sa obvineného Ľ. Ch. v celom rozsahu a obvineného Ľ. Ch. uznal za vinného zo spolupáchateľstva na trestných činoch rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 136 ods. 1 písm. a) Tr. zák.
R 7/1975
Právna veta: Znak „opätovne“ podmieňujúci použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 200a ods. 3 písm. b/ Tr. zák. je naplnený aj vtedy, ak páchateľ už spáchal v minulosti trestný čin uvedený v § 20$a ods. 1 Tr. zák. a bol zaň odsúdený, ale odsúdenie je zahladené, prípadne sa na páchateľa hľadí, ako by nehol odsúdený. Zahladením odsúdenia alebo zákonnou fikciou neod- súdenia právne zaniká iba skutočnosť odsúdenia za trestný čin, ale nie aj sama skutočnosť, ža páchateľ spáchal trestný čin.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Košiciach z 26. júla 1973 sp. zn. 1 Ts 220/73 a okresnému súdu prikázal, aby vec obvineného A. L. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Komárne z 26. júla 1973 sp. zn. 1 Ts 220/73 bol obvinený A. L. uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. a bol odsúdený
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
MENU