Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57870 dokumentov
38305 dokumentov
108276 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
370 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zvýšenie dôchodkovej dávkystarobný dôchodok
R 23/1988
Právna veta: Konanie o zmenu výšky dávky v zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb.) je začaté dňom, kedy bol orgánu dôchodkového zabezpečenia podaný návrh na zmenu výšky dávky, aj lceď v návrhu neboli uvedené potrebné dôkazy. Zvýšenie dávky sa vykoná najvyššie za tri roky spätne odo dňa podania návrhu a nie od o dňa neskoršieho predloženia potrebných dôkazov.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka prípisom z 1. 12. 1984, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave 5. 12. 1984, podala návrh na zvýšenie starobného dôchodku po požadovanom dodatočnom započítaní doby zamestnaní od januára 1954 do konca roku 1964 u podniku Ž. B. v R. a u podniku L. S. v R. Úrad dôchodkového zabezpečenia na základe tohto návrhu jej s účinnosťou od 5. 12. 1981 priznal starobný dôchodok vo vyššej sume. Navrhovateľka prípisom z 19. 4. 1985, doručeným Úradu dôchodkového zabezpečenia 24.
R 24/1975
Právna veta: Ustanovenie § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb. má všeobecnú platnosť pre počítanie doby zamestnania domáckych robotníkov pre účely dôchodkového zabezpečenia. Je preto predpokladom pre započítanie kalendárneho mesiaca do doby zamestnania, že domácky robotník dosiahol za tento kalendárny mesiac zárobok aspoň 120 Kčs, pokiaľ nejde o výnimky uvedené v ustanovení § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 13. 7. 1973 zamietla Správa dôchodkov v Bratislave žiadosť navrhovateľky o priznanie pomerného starobného dôchodku z toho dôvodu, že od skončenia zamestnania navrhovateľky do 13. 3. 1973, keď navrhovateľka splnila podmienku dosiahnutia 65. roku veku, uplynula doba dlhšia ako dva roky, takže vzhľadom na ustanovenie § 12 ods. 3 (v spojení s ustanovením § 11 ods. 5] zákona č. 101/1964 Zb. nevznikol navrhovateľke nárok na priznanie pomerného starobného dôchodku. Na opravný prostried
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobodynariadenie výkonu trestu väzba
R 2/1990
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal pódia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke začiatku výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch dodania odsúdeného do výkonu tohto trestu podľa § 321 ods. 3 Tr. por. Upozornil na existujúce protichodné názory v súvislosti s riešením naznačenej otázky. Podľa jedného názoru je pre určenie začiatku výkonu trestu odňatia slobody v uvedených prípadoch ro
Kľúčové slová: medzištátna dohodasúbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok
R 34/1984
Právna veta: Ak sa znižuje podľa ustanovenia § 65 ods. 3 zákona č. 121/ 1975 Zb. invalidný dôchodok poskytovaný s ohľadom na zhodnotenie doby zamestnania v cudzine, zníži sa len o sumu zodpovedajúcu tej dobe zamestnania v cudzine (udalosti odškodnenej dávkou v cudzine), ktorá bola tiež hodnotená v československom dôchodku (zníženie však nesmie prevyšovať dôchodok vyplácaný z cudziny); v dôsledku toho sa vo výške dôchodku patriaceho po tomto znížení prejavia dôsledky vyplývajúce zo započítania nielen dôb zamestnaní a dôb náhradných v zmysle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 121/1975 Zb., ale aj zo započítani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím priznal navrhovateľovi podľa ustanovenia § 25 zákona č. 121/ 1975 Zb. a čl. 14 Dohovoru o sociálnom poistení medzi Československou republikou a republikou Poľskou čiastkový invalidný dôchodok v sume 141 Kčs mesačne podľa pomeru 1530 dní zamestnania v Československu a 5100 dní zamestnania v Poľsku. Navrhovateľ v opravnom prostriedku namietal, že invalidný dôchodok, znížený na sumu 141 Kčs mesačne, nezodpovedá dobe jeho zamestnania v Česko
R 35/1972
Právna veta: Prevzatím dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov {§ 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb.)) nie je mienené osvojenie dieťaťa. Na splnenie podmienky podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. nie je predpokladom súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy iného občana (§ 45 ods. 1 Zák. o rod.); postačuje aj faktický výkon starostlivosti o dieťa, a to za predpokladu, že táto starostlivosť nahradzuje starostlivosť rodičov. Neplnenie vyživovacej povinnosti rodičmi nestačí na priznanie nároku na sirotský dôchodok, ak sú rodičia schopní zabezpečiť výživu dieťaťa. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok s odôvodnením, že nie sú splnené podmienky ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb., lebo navrhovateľ nepreukázal, že by bol v čase smrti R. Š. na neho prevažne odkázaný výživou, ktorú nemohli zo závažných príčin zabezpečiť navrhovateľovi rodičia. Krajský súd v Bratislave vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa, rozhodnutie Správy dôchodkov zrušil a v odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ bo
R 22/1974
Právna veta: Nie je zásadne vylúčené priznať pracovníkovi invalidný dôchodok pri pracovnom úraze (chorobe z povolania), aj keď jednou z príčin invalidity bol nepriaznivý zdravotný stav, ktorý nebol následkom úrazu, prípadne choroby z povolania. Prepokladom pre kladný záver o príčinnej súvislosti invalidity a pracovného úrazu alebo choroby z povolania v prípade, že bezprostrednou príčinou invalidity bol napr. nepracovný úraz alebo choroba, ktorá nie je chorobou z povolania, je však to, že nebyť následkov vzniklých z pracovného úrazu (choroby z povolania), invalidita pracovníka by nenastala. Nepostačov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala navrhovateľovi rozhodnutím z 9. 7. 1971 invalidný dôchodok od 6. 7. 1971 podľa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb. v sume 1352 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal opravným prostriedkom podaným na súde zrušenia rozhodnutia Správy dôchodkov a priznania invalidného dôchodku z choroby z povolania ako pracovníkovi II. kategórie. Uviedol, že trpí na chorobu z povolania (vazoneurózu), stráca rovnováhu a padá, a že tým bol aj zapríčinený jeho úraz, na zá
R 35/1974
Právna veta: I. Uplynutie jednoročnej lehoty podľa druhej vety § 331 ods. 1 Tr. por. ako podmienky pre opakovanie žiadosti o podmienečné prepustenie sa týka len žiadosti odsúdeného a iba tých prípadov, v ktorých bola skôr jeho žiadosť zamietnutá. Nevzťahuje sa teda na prípady, v ktorých bol skôr zamietnutý návrh inej oprávnenej osoby alebo v ktorých súd rozhodol negatívne z úradnej povinnosti. II. Vyjadrenie mladistvého obvineného k žiadosti o podmienečné prepustenie podanej inou oprávnenou osobou v rámci výsluchu podľa § 333 ods. 2 Tr. por. nemožno považovať za jeho žiadosť o podmienečné prepustenie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Senici zo 16. mája 1972 sp. zn. 4 Tz 28/72 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 29. júna 1972 sp. zn. 7 To 280/72 bol mladistvý F. V., nar. 23. 8. 1956, právoplatne uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu lúpeže podlá § 234 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Mladistvý nastúpil výkon trestu odňatia slobody 6. novembra 1972 a bola mu do neho započítaná väz
R 34/1969
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zastavení trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) tr. por. musí byť uveden skutok, ktorého sa zastavení týka a nie len jeho právne posúdenie, a ďalej aj meno obvineného, ohľadne ktorého bolo trestné stíhanie zastavené; nie je postačujúce, keď sú tieto skutočnosti uvedené len v odôvodnení uznesenia. Odôvodnenie uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania musí obsahovať skutkové i právne úvahy, na podklade ktorých vyšetrovateľ o zastavení rozhodol (§ 134 ods. 2 tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 172 ods. 1 písm. b), c), § 2 ods. 5, 6 a § 134 ods. 2 tr. por. uznesením vyšetrovateľa, ktorým bolo zastavené podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 tr. zák. a pre sploupáchateľstvo na trestnom čine ublíženia na zdraví podľa § 9 ods. 2, § 221 ods. 1 tr. zák. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa 00 VB v Nových Zámkoch z 15. augusta 1967 ČVS VB — 479/1967 bolo zahájené trestné stíhanie p
R 12/1978
Právna veta: Ak spôsobená škoda neprevyšuje sumu 1009 Kčs, nejde o prečin proti majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 3 ods. 2 zák. č. 150/1969 Zb., pokiaľ stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosf nedosahuje pre iné okolnosti úroveň tohto prečinu (§ 1 ods. 1, 2 cit. zák.).

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne zo 16. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1199/75 a vec obvineného J. P. postúpil na prerokovanie 00 VB — dopravnému inšpektorátu v Trenčíne. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne zo 16. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1199/75 bol J. P. uznaný za vinného z prečinu podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že 11. septembra 1975 v pre
Právna veta: Došlo-li k zániku nároku na částečný invalidní důchod před 1.10.1988 (před účinností zákona č. 100/1988 Sb.) pro nesplnění podmínky podstatného poklesu výdělku podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před tímto dnem, nelze v řízení o přezkoumání rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení, jímž byla dávka odňata podle ustanovení § 62 odst. 1, věta druhá, dříve platného zákona č. 121/1975 Sb., posuzovat, zda podle nové právní úpravy (§ 17 zákona č. 100/1988 Sb. a § 19 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 149/1988 Sb.) splňuje občan podmínku podstatného poklesu výdělku. Může tu však jít o nově vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 30. 5. 1988 byl odňat navrhovateli od 23. 10. 1988 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku příslušné posudkové komise sociálního zabezpečení z 12. 4. 1988 již není navrhovatel ani částečně invalidní a jeho nárok na uvedenou dávku proto zanikl. V opravném prostředku navrhovatel namítal, že jeho zdravotní stav a pracovní schopnost nebyly posouzeny správně,* a dovozoval, že dále splňuje podmínky nároku na částečný inv
MENU