Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57866 dokumentov
38158 dokumentov
108239 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
370 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: starobný dôchodokurčenie sumy starobného dôchodku
R 15/1984
Právna veta: Čiastkovaniu starobného dôchodku podľa cl. 13 Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (prílohy vyhlášky c. 3/1958 Zb.), priznaného v najnižšej výmere účastníkovi odboja (§ 56 zákona c. 121/1975 Zb.), nepodlieha tá časť dávky, o ktorú bol starobný dôchodok zvýšený v dôsledku účasti požívateľa dôchodku v odboji.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 2. 9. 1980 priznal navrhovateľovi s odkazom na čl. 13 Dohody medzi Československom a Juhosláviou z 22. 5. 1957 čiastkový starobný dôchodok 960 Kčs, osobitný prídavok 50 Kčs a zvýšenie podľa zákona č. 121/1975 Zb. 158 Kčs mesačne s tým, že od augusta 1979 patrí zvýšenie čiastkového starobného dôchodku o 30 Kčs mesačne (podľa ustanovení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb.). Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok zhodnotil navrhovateľovi 35
R 3/1975
Právna veta: Na invalidné zaopatrovacie požitky podľa ustanovení zákona č. 164/1946 Zb., ktoré boli priznané pre stratu zárobkovej schopnosti aspoň o 65 %, treba hľadieť ako na invalidný dôchodok podľa ustanovení skôr platného zákona č. 55/1956 Zb., pokiaľ tomu, komu boli tieto zaopatrovacie požitky priznané, nepatrí aj starobný alebo invalidný dôchodok. Pokiaľ potom došlo v zmysle ustanovenia či. IV ods. 3 zákona č. 161/1968 Zb. k úprave invalidného dôchodku v najnižšej výmere a neskôr bol namiesto invalidného dôchodku priznaný len čiastočný invalidný dôchodok, vymerá sa tento čiastočný invalidný dôcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Výmerom Štátneho úradu pre vojenských poškodencov v Bratislave z 13. 3.1948 bol navrhovateľ uznaný za občianského poškodenca podlá zákona č. 164/1946 Zb. pre stratu zárobkovej schopnosti o 75 % a boli mu priznané invalidné zaopatrovacie požitky od 1. 4. 1948, ktoré boli podľa ustanovenia § 8 vládneho nariadenia č. 53/1956 Zb. zvýšené na 600 Kčs mesačne. Obvodná posudková komisia sociálneho zabezpečenia v B.-S. M. rozhodla 10. 9. 1969, že zdravotný stav navrhovateľa odôvodňuje len čiastočnú inval
Kľúčové slová: povinnosť svedčiťdiplomatická imunita
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší sud SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení zákona v otázke, či je v konaní pred súdom prípustný výsluch príslušníkov ZNB, ktorí vo veci pôsobili ako orgány prípravného konania, ako svedkov na postup pri výsluchu obvineného a v akom rozsahu, prípadne či takýto výsluch nie je prípustný vzhľadom na štátom uloženú povinnosť mlča
R 1/1982
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona vo veci rozsahu odvolacieho práva poškodeného a postup odvolacieho súdu pri jeho prekročení.

Úryvok z textu:
Päťčlenný senát Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 1981 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. k otázke postupu odvolacieho súdu pri rozhodovaní o odvolaní poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por., keď toto odvolanie smeruje proti takým výrokom rozsudku súdu prvého stupňa, ktoré podľa zákona nemôže napadnúť, toto s
MENU