Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57053 dokumentov
36716 dokumentov
62172 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
365 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 22/1977
Právna veta: I. Chyby vo vyhlásenom rozsudku, trebárs by išlo len o počítacie chyby, nemožno odstrániť opravou vyhotovenia rozsudku podľa § 131 Tr. por.; takéto chyby možno napraviť len zrušením rozsudku v opravnom konaní na základe podaného opravného prostriedku. II. Peňažný trest nemožno uložiť, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný (§ 54 ods. 1 Tr. zák.). Pri skúmaní tejto podmienky uloženia peňažného trestu treba zisťovať aj záväzky obvineného, predovšetkým rozsah jeho zákonnej vyživovacej povinnosti a rozsah povinnosti na náhradu škody, ktoré zásadne majú prednosť pred zaplatením peňažného trestu ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti uzneseniu Najvyššieho súdu SSR z 19. augusta 1975 sp. zn. 1 To 49/75 v prospech obvinených V. M., J. M., J. T. a A. B., Najvyšší súd ČSSR zrušil citované uznesenie Najvyššieho súdu SSR týkajúce sa obvineného J. M. v celom rozsahu a V. M. potiaľ, pokiaľ holo odvolanie tohto obvineného zamietnuté aj do výroku o treste zákazu činnosti, o treste peňažnom a o náhradnom treste odňatia slobody za trest peňažný. N
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 15/1978
Právna veta: Ak je obvinený hluchonemý, treba ho považovať podľa § 28 Tr. por. za Osobu, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. V takýchto prípadoch treba pribrať tlmočníka ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami. Nepribratie tlmočníka je skrátením práva na obhajobu {§ 33 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 8. januára 1976 sp. zn. 4 T 1063/75 bol obvinený R. K. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. aj Tr. zák. na tom skutkovom základe, že sa 24. augusta 1975 v nočných hodinách v Smižanoch spolu s maloletým I. I. vlámal do predajne Jednoty č. 21—141 a odcudzil rôzny tovar v ŠMC 4602 Kčs na škodu Jednoty ĽSD v Spišskej Novej Vsi. Za tento trestný čin mu bol podľa § 132 ods. 1 Tr.
Meritum Právny omyl
R 25/1972
Právna veta: Právny omy! obžalovaného týkajúci sa času, kedy uplynie lehota na podanie odvolania, ktorý si obžalovaný sám zavinil tým, že sa neporadil so svojím obhajcom, nezakladá dôležitý dôvod pre povolenie navrátenia lehoty podľa § 61 odst. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol žiadosť obžalovaného J. P., aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19, októbra 1970 sp. zn. 4 T 22/70. Z odôvodnenia: Obžalovaný J. P. odôvodnil svoju žiadosť, aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania tým, že lehota mu ušla v dôsledku jeho domnienky spočívajúcej v tom, že dni pracovného pokoja sa do lehoty nepočítajú a teda o ne sa lehota predlžuje. V tomto omyle bol utvrdený právnym
Právna veta: Ustanovenie § 143 ods. 1 Tr. por. o tom, že ak sa uznesenie oznamuje obvinenému i jeho obhajcovi, plynie lehota na podanie sťažnosti od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané neskoršie, sa nevzťahuje na prípady, v ktorých bolo uznesenie oznámené obhajcovi i obvinenému, hoci podľa § 137 ods. 2 Tr. por. postačilo vyhlásiť uznesenie len obhajcovi, prípadne sa uznesenie malo doručiť len obhajcovi. V takomto prípade plynie lehota na podanie sťažnosti od oznámenia uznesenia obhajcovi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. b] Tr. por. zamietol sťažnosť odsúdeného J. T. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. júla 1983 sp. zn. 1 T 15/80, ktorým podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. rozhodol, že sa vykoná podmienečne odložený trest odňatia slobody uložený odsúdenému J. T. Z odôvodnenia: Podľa § 137 ods. 1, 2 Tr. por. uznesenie sa oznamuje buď vyhlásením uznesenia v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením odpisu uznesenia. Ak má osoba, ktorej
Právna veta: Ak orgán sociálneho zabezpečenia priznal invalidný dôchodok neprávom, možno tento dôchodok odňať podľa ustanovenia § 62 ods, 1, veta prvá, zákona č. 121/1975 Zb.; nemožno ho však zmeniť na čiastočný invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 3. 5. 1982 priznal navrhovateľke od 1. 6. 1982 čiastočný invalidný dôchodok 689 Kčs mesačne. Uviedol, že ním mení rozhodnutie z 1. 7. 1981, lebo posudková komisia sociálneho zabezpečenia ONV v T. 4. 3. 1981 vyslovila, že navrhovateľka je čiastočne invalidná a nie úplne invalidná. Krajský súd v Bratislave na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie a uznesením ho zrušil. V odôvodnení uviedol, že Úrad dôchodkového zabezpečenia n
R 12/1977
Právna veta: Konanie o návrhu na povolenie obnovy a rozhodnutie o povolení obnovy konania nie sú súčasťou konania, ktoré by mohol odvolací súd, rozhodujúci o odvolaní proti rozsudku vydanému po povolení obnovy, preskúmať ako súčasť postupu konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku (§ 254 ods. 1 Tr. por.). Takéto konanie a rozhodnutie nemôže preskúmať ani najvyšší súd rozhodujúci o sťažnosti pre porušenie zákona podanej proti právoplatnému rozhodnutiu vydanému v obnovenom konaní, a to ako súčasť konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozhodnutiu (§ 267 ods. 1 Tr. por.). Rozhodnutie o povolení obn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 7. januára 1975 sp. zn. 2 To 914/74. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch z 25. septembra 1974 sp. zn. 1 T 494/73 bol obvinený Ing. I. Ž. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 pí
R 63/1972
Právna veta: Obvinenému, ktorý sa po vyhlásení rozsudku vzdal odvolania, možno odpis rozsudku platne doručiť aj jeho uložením podľa § 63 ods. 2 Tr. por. za predpokladu, že sa presne dodrží postup, ktorý predpisuje toto ustanovenie pre takéto náhradné doručenie. Ustanovenie § 63 ods. 3 písm. b) Tr. por. v takomto prípade nebráni tomu, aby sa odpis rozsudku uložil podľa § 63 ods. 2 Tr. par,

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného J. U., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova pre jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 bol obvinený J. U. uznaný vinným z trestných činov ublíženia n
Meritum Výplata dávky
R 61/1972
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu výplaty dávky a bolo preto z toho dôvodu potrebné uplatňovať nárok na výplatu dávky, môže dôjsť k premlčaniu jednotlivých splátok už priznanej dávky.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 3. 3. 1971 upravila vdovský dôchodok navrhovateľky od 22. 1. 1970 na sumu 228 Kčs mesačne. Krajský súd v Košiciach nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala priznania vdovského dôchodku už od 1. 9. 1964, a poukazoval na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o premlčaní jednotlivých splátok dávky. odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľka uvádzala, že sa z cudziny vrátila v septembri 1964 a že neved
Meritum Důchod
R 75/1970
Právna veta: Ak bola výplata starobného dôchodku navrhovatelovi určená na 16. den každého mesiaca, potom prislúcha navrhovatelovi zvýšenie starobného dôchodku podľa úpravy uskutočnenej v zmysle čl. IV ods. 6 zák. č. 161/1968 Zb. od 16. 1. 1969, nie od 1. 1. 1969.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave upravila rozhodnutím zo 14. 2. 1969 navrhovateľovi podľa zákona č. 161/1968 Zb. starobný dôchodok priznaný od 1. 10. 1960 vo výške 1.317 Kčs mesačne od splátky za mesiac január 1969 na sumu 1.606 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal v opravnom prostriedku okrem iného, aby úprava dôchodku bola vykonaná už od 1. 1. 1969, kedy nadobudol zákon č. 161/1968 Zb. účinnosť. Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením z 31. 7. 1969 rozhodnutie odporkyne. Ustanovenie čl. IV od
MENU