Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57053 dokumentov
36716 dokumentov
62172 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
365 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 5/1975
Právna veta: Dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav pracovníka (ako zákonný predpoklad priznania jeho invalidity) sa hodnotí vo vzťahu k výkonu zamestnania pracovníka. Nemožno preto prihliadať aj k následkom nepriaznivého zdravotného stavu pracovníka, ktoré sa prejavujú napr. v jeho činnosti v poľnohospodárstve, ak je pracovník súčasne jednotlivo hospodáriacim roľníkom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil svojím uznesením rozhodnutie Správy dôchodkov v Bratislave o nepriznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi. V odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľ uvádzal, že je úplne invalidný v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb., lebo už vôbec nemôže vykonávať práce na svojom poľnohospodárstve, v dôsledku čoho podstatne poklesol jeho príjem. V obci jeho bydliska nie je založené JRD a kedže sám nie je schopný pôdu obrobiť, nemá dosť pr
Právna veta: Tomu, kto sa stal invalidným pri splnení podmienok uvedených v ustanovení § 49 ods. 2 zákona c. 121/1975 Zb., sa vymeria invalidný dôchodok podľa zásad uvedených v ustanovení § 28 tohto zákona; invalidný dôchodok vo vyššej výmere (§ 31 ods. 1 zákona c. 121/1975 Zb.) mu nepatrí.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozhodol o opravnom prostriedku navrhovateľa svojím uznesením tak, že potvrdil rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 20. 8. 1981, ktorým zamietol žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že už poberá takýto dôchodok a že teda treba poukázať na ustanovenie § 65 ods. 1 zákona č. 121/ 1975 Zb. Po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu súd prvého stupňa bol toho názoru, že u navrhovateľa neprichádza do úvahy nové vymeranie invalidného
Právna veta: Oznámenie orgánu dôchodkového zabezpečenia, ktorým bol dôchodca oboznámený s tým, že sa mu budú vykonávať nabudúce iné zrážky z jeho dôchodku na podklade právoplatného rozhodnutia o vrátení vyplatených dávok, nie je rozhodnutím o zákonných nárokoch vo veciach dôchodkového zabezpečenia ), ktoré by mohlo byť predmetom preskúmania súdom v konaní podľa ustanovení § 244 až § 250 O.s.p. Konanie o návrhu podanom na súde a poukazujúcom na takéto oznámenie treba preto zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach svojím uznesením potvrdil ako správne rozhodnutie bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave z 9. 12. 1987, vydané vo forme listu; navrhovateľovi ním oznámil zmenu výšky zrážok z dôchodku na úhradu preplatku, ktorý mu bol predpísaný rozhodnutím zo 6. 4. 1984. Navrhovateľ podal proti uvedenému uzneseniu súdu včas odvolanie. Namietal v ňom, že v čase od 1. 3. 1976 do 3. 11. 1983 poberal starobný dôchodok na základe platného osvedčenia vydaného podľa ustanoveni
Právna veta: Ak je potrebné v konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o dávke dôchodkového zabezpečenia, podmienenej zdravotným stavom žiadateľa o dôchodok, vykonať dôkaz vypočutím žiadateľa a ten sa na konanie nedostaví, môže súd bez vykonania tohto výsluchu rozhodnúť vo veci iba vtedy, ak je skutočný stav veci celkom preukázaný inými dôkazmi.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 25. 1. 1984 zamietol žiadosť o priznanie invalidného dôchod- ku, lebo podľa posudku príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru navrhovateľka je len čiastočne invalidná a prislúcha jej preto naďalej dôchodok zodpovedajúci tomuto stupňu invalidity. Krajský súd v Bratislave svojím uznesením rozhodnutie Úradu dôchodokového zabezpečenia potvrdil s odôvodnením, že ani po doplnenom dokazovaní nepovažoval
Právna veta: Manželka samostatne hospodáriaceho roľníka (spolupracujúca členka jeho rodiny), ktorá sa v čase od 1. 10. 1948 do 31. 12. 1968 podieľala na jeho zárobkovej činnosti, nebola z tejto činnosti poistená pre účely dôchodkového poistenia. Ustanovenie § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. je vo vzťahu k ustanoveniu § 6 ods. 1 tejto vyhlášky ustanovením špeciálnym. Použitie ustanovenia § 6 ods. 4 vyhlášky č. 128/1975 Zb. nie je podmienené splnením podmienky uvedenej v ustanovení § 6 ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave svojím rozhodnutím zamietol žiadosť navrhovateľky o započítanie doby od 9. 5. 1945 do 31. 12. 1973 ako doby zamestnania s odôvodnením, že podľa potvrdenia odboru sociálnych vecí ONV v Ž. nebola táto pracovná činnosť preukázaná. Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a rozhodnutie Úradu dôchodkového zabezpečenia zrušil. V odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľka bola od 1. 1. 1969 prihlásená do poisten
Meritum Vstup do JRD
R 72/1972
Právna veta: Za družstevníčku v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 bod 2 písm. b/ zákona č. 103/1964 Zb.) treba považovať ženu trvalé pracujúcu v Jednotnom roľníckom družstve. Ako vstup do JRD treba hodnotiť začiatok trvalej práce pre družstvo za podmienok uvedených v ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že navrhovateľka nespĺňa podmienku potrebnej doby pracovnej činnosti. Krajský súd v Bratislave nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala započítania doby od 1. 10. 1948 do 8. 10. 1960, kedy pracovala na poľnohospodárstve manžela, s odôvodnením, že k 1. 1. 1969 nebola členkou JRD. Navrhovateľka v odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa namietala, že na JRD pracovala tr
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
R 27/1974
Právna veta: Proti uzneseniu, ktorým súd pri predbežnom prejednani obžaloby postúpenej mu iným súdom neuzná svoju príslušnosť (§ 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. per anal.), nie je sťažnosť prokurátora prípustná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podlá § 148 ods. 1 písm. a) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. novembra 1972 sp. zn. 8 T 42/72 a súčasne podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že príslušným na vykonanie konania je Okresný súd v Žiline. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Žiline podal na Okresný súd v Žiline obžalobu proti obvinenému P. B. pre dvojnásobný trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c, ods
Právna veta: Aj v odôvodnení rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia možno pracovníka upozorniť na možnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Ak rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia nenadobudlo ešte právoplatnosť do dňa, v ktorom bola pracovníkovi daná výpoveď, treba platnosť tejto výpovede posudzovať aj z toho hľadiska, či sa pracovník skutočne dopustil porušenia pracovnej disciplíny pred týmto upozornením a potom opätovne po tomto upozornení, obsiahnutom v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť výpovede danej mu žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce a tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, aby mu mohla byť daná výpoveď, a že nejde ani o prípad opakovaného porušenia pracovnej disciplíny. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu s odôvodnením, že žalobcovi bolo uložené už kárne opatrenie pre porušenie pracovnej disciplíny, bol v ňom upozornený aj na možnosť výpovede a napriek tomu opäto
Právna veta: Ak súd prvého stupňa návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa zamietol, odvolací súd nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Úryvok z textu:
Rozvod manželstva a s ním súvisiace otázky sú upravené v piatej hlave prvej časti Zákona o rodine (zákona č. 94/1963 Zbľ). Z ustanovení § 23 ods. 2 a § 20ák. o rod. vyplýva, že manželstvo možno rozviesť len vtedy, keď nastane objektívny stav, charakterizovaný ako vážny rozvrat vzťahovv medzi manželmi, ktorý znemožňuje plnenie spoločenského účelu manželstva. Spoločenský účel manželstva pritom vyplýva z funkcií manželstva a rodiny ním založenej. Hlavným spoločenským účelom manželstva je založen
MENU