Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 48/1973
Právna veta: Ak nerozhodol súd ešte o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia, nemôže rozhodovat' o zamietnutí tohto opravného prostriedku pre jeho oneskorené podanie. Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu orgánu sociálneho zabezpečenia je odvolanie prípustné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici svojím uznesením zamietol opravný prostriedok navrhovateľa proti rozhodnutiu Správy dôchodkov v Bratislave zo 6. 5. 1970, ktorým priznala navrhovateľovi starobný dôchodok a súčasne zastavila výplatu čiastočného invalidného dôchodku pri pracovnom úraze. Zamietnutie odôvodnil poukázaním na ustanovenie § 249 ods. 2 O. s. p. s tým, že návrh na preskúmanie rozhodnutia bol podaný oneskorene. Ďalším výrokom svojho uznesenia súd prvého stupňa zamietol opravný prostriedok n
R 22/1974
Právna veta: Nie je zásadne vylúčené priznať pracovníkovi invalidný dôchodok pri pracovnom úraze (chorobe z povolania), aj keď jednou z príčin invalidity bol nepriaznivý zdravotný stav, ktorý nebol následkom úrazu, prípadne choroby z povolania. Prepokladom pre kladný záver o príčinnej súvislosti invalidity a pracovného úrazu alebo choroby z povolania v prípade, že bezprostrednou príčinou invalidity bol napr. nepracovný úraz alebo choroba, ktorá nie je chorobou z povolania, je však to, že nebyť následkov vzniklých z pracovného úrazu (choroby z povolania), invalidita pracovníka by nenastala. Nepostačov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala navrhovateľovi rozhodnutím z 9. 7. 1971 invalidný dôchodok od 6. 7. 1971 podľa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb. v sume 1352 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal opravným prostriedkom podaným na súde zrušenia rozhodnutia Správy dôchodkov a priznania invalidného dôchodku z choroby z povolania ako pracovníkovi II. kategórie. Uviedol, že trpí na chorobu z povolania (vazoneurózu), stráca rovnováhu a padá, a že tým bol aj zapríčinený jeho úraz, na zá
R 27/1974
Právna veta: Proti uzneseniu, ktorým súd pri predbežnom prejednani obžaloby postúpenej mu iným súdom neuzná svoju príslušnosť (§ 188 ods. 1 písm. a/ Tr. por. per anal.), nie je sťažnosť prokurátora prípustná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podlá § 148 ods. 1 písm. a) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. novembra 1972 sp. zn. 8 T 42/72 a súčasne podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že príslušným na vykonanie konania je Okresný súd v Žiline. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Žiline podal na Okresný súd v Žiline obžalobu proti obvinenému P. B. pre dvojnásobný trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c, ods
R 35/1974
Právna veta: I. Uplynutie jednoročnej lehoty podľa druhej vety § 331 ods. 1 Tr. por. ako podmienky pre opakovanie žiadosti o podmienečné prepustenie sa týka len žiadosti odsúdeného a iba tých prípadov, v ktorých bola skôr jeho žiadosť zamietnutá. Nevzťahuje sa teda na prípady, v ktorých bol skôr zamietnutý návrh inej oprávnenej osoby alebo v ktorých súd rozhodol negatívne z úradnej povinnosti. II. Vyjadrenie mladistvého obvineného k žiadosti o podmienečné prepustenie podanej inou oprávnenou osobou v rámci výsluchu podľa § 333 ods. 2 Tr. por. nemožno považovať za jeho žiadosť o podmienečné prepustenie po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Senici zo 16. mája 1972 sp. zn. 4 Tz 28/72 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 29. júna 1972 sp. zn. 7 To 280/72 bol mladistvý F. V., nar. 23. 8. 1956, právoplatne uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu lúpeže podlá § 234 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Mladistvý nastúpil výkon trestu odňatia slobody 6. novembra 1972 a bola mu do neho započítaná väz
R 57/1974
Právna veta: Pre splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku čiastočne invalidného pracovníka nie je rozhodujúce, či pracovník vykonáva zamestnanie u inej organizácie, než pri doterajšom zamestnaní alebo či vykonáva u tej istej organizácie ako doteraz iné zamestnanie, ale len to, či tieto zmeny sú dôsledkom dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu pracovníka.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 26. 9. 1972 zastavila od 15. 10. 1972 navrhovateľovi výplatu čiastočného invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa posudku Okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v T. z 22. 8. o 1972 nie je čiastočne invalidný. Krajský súd v Bratislave nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa a rozhodnutie odporcu potvrdil s tým, že navrhovateľ nespĺňa podmienku nároku na dôchodok, lebo v prvom polroku 1973 nemal potrebný pokles na zárobku a usta
Meritum Odvolanie
R 9/1975
Právna veta: Lehotu na podanie odvolania osobami uvedenými v § 247 ods. 2 Tr. por. stanovenú v § 248 ods. 3 Tr. por. treba vykladať v súvislosti s ustanovením § 248 ods. 2 Tr. por. V dôsledku toho, ak je obvinenému, ktorý má obhájců, doručený odpis rozsudku v iný deň ako obhajcovi, je pre beh lehoty na podanie odvolania týmito osobami rozhodujúce to doručenie odpisu rozsudku, ktoré bolo vykonané najneskoršie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. M., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Michalovciach zo 14. septembra 1974 sp. zn. 4 T 292/73 a okresnému prokurátorovi v Michalovciach prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: K námietke obvineného, že sťažnosť pre porušenie zákona bola podaná po lehote uvedenej v § 272 Tr. por., Najvyšší súd SSR uviedol: Zo zápisnice o hlavnom pojedn
R 3/1975
Právna veta: Na invalidné zaopatrovacie požitky podľa ustanovení zákona č. 164/1946 Zb., ktoré boli priznané pre stratu zárobkovej schopnosti aspoň o 65 %, treba hľadieť ako na invalidný dôchodok podľa ustanovení skôr platného zákona č. 55/1956 Zb., pokiaľ tomu, komu boli tieto zaopatrovacie požitky priznané, nepatrí aj starobný alebo invalidný dôchodok. Pokiaľ potom došlo v zmysle ustanovenia či. IV ods. 3 zákona č. 161/1968 Zb. k úprave invalidného dôchodku v najnižšej výmere a neskôr bol namiesto invalidného dôchodku priznaný len čiastočný invalidný dôchodok, vymerá sa tento čiastočný invalidný dôcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Výmerom Štátneho úradu pre vojenských poškodencov v Bratislave z 13. 3.1948 bol navrhovateľ uznaný za občianského poškodenca podlá zákona č. 164/1946 Zb. pre stratu zárobkovej schopnosti o 75 % a boli mu priznané invalidné zaopatrovacie požitky od 1. 4. 1948, ktoré boli podľa ustanovenia § 8 vládneho nariadenia č. 53/1956 Zb. zvýšené na 600 Kčs mesačne. Obvodná posudková komisia sociálneho zabezpečenia v B.-S. M. rozhodla 10. 9. 1969, že zdravotný stav navrhovateľa odôvodňuje len čiastočnú inval
R 5/1975
Právna veta: Dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav pracovníka (ako zákonný predpoklad priznania jeho invalidity) sa hodnotí vo vzťahu k výkonu zamestnania pracovníka. Nemožno preto prihliadať aj k následkom nepriaznivého zdravotného stavu pracovníka, ktoré sa prejavujú napr. v jeho činnosti v poľnohospodárstve, ak je pracovník súčasne jednotlivo hospodáriacim roľníkom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave potvrdil svojím uznesením rozhodnutie Správy dôchodkov v Bratislave o nepriznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi. V odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľ uvádzal, že je úplne invalidný v zmysle ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 101/1964 Zb., lebo už vôbec nemôže vykonávať práce na svojom poľnohospodárstve, v dôsledku čoho podstatne poklesol jeho príjem. V obci jeho bydliska nie je založené JRD a kedže sám nie je schopný pôdu obrobiť, nemá dosť pr
R 24/1975
Právna veta: Ustanovenie § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb. má všeobecnú platnosť pre počítanie doby zamestnania domáckych robotníkov pre účely dôchodkového zabezpečenia. Je preto predpokladom pre započítanie kalendárneho mesiaca do doby zamestnania, že domácky robotník dosiahol za tento kalendárny mesiac zárobok aspoň 120 Kčs, pokiaľ nejde o výnimky uvedené v ustanovení § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 13. 7. 1973 zamietla Správa dôchodkov v Bratislave žiadosť navrhovateľky o priznanie pomerného starobného dôchodku z toho dôvodu, že od skončenia zamestnania navrhovateľky do 13. 3. 1973, keď navrhovateľka splnila podmienku dosiahnutia 65. roku veku, uplynula doba dlhšia ako dva roky, takže vzhľadom na ustanovenie § 12 ods. 3 (v spojení s ustanovením § 11 ods. 5] zákona č. 101/1964 Zb. nevznikol navrhovateľke nárok na priznanie pomerného starobného dôchodku. Na opravný prostried
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
MENU