Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 22/1973
Právna veta: K spôsobu výpočtu invalidného dôchodku podľa ustanovenia § 135 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. ) o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave priznala rozhodnutím z 15. 9. 1970 navrhovateľke od 24. 2. 1970 invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 51 zákona č. 103/1964 Zb. vo výške 292 Kčs, zvýšený o 45 Kčs zvláštneho přídavku, celkom teda 337 Kčs mesačne. Navrhovateľka sa domáhala v opravnom prostriedku priznania vyššieho dôchodku tak, aby zodpovedal dĺžke jej zamestnania, ako aj dobe pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve. Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie Správy dôchodkov v pod
R 63/1972
Právna veta: Obvinenému, ktorý sa po vyhlásení rozsudku vzdal odvolania, možno odpis rozsudku platne doručiť aj jeho uložením podľa § 63 ods. 2 Tr. por. za predpokladu, že sa presne dodrží postup, ktorý predpisuje toto ustanovenie pre takéto náhradné doručenie. Ustanovenie § 63 ods. 3 písm. b) Tr. por. v takomto prípade nebráni tomu, aby sa odpis rozsudku uložil podľa § 63 ods. 2 Tr. par,

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného J. U., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova pre jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 28. septembra 1971 sp. zn. 3 T 4/71 bol obvinený J. U. uznaný vinným z trestných činov ublíženia n
Meritum Výplata dávky
R 61/1972
Právna veta: Ak došlo k zastaveniu výplaty dávky a bolo preto z toho dôvodu potrebné uplatňovať nárok na výplatu dávky, môže dôjsť k premlčaniu jednotlivých splátok už priznanej dávky.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave rozhodnutím z 3. 3. 1971 upravila vdovský dôchodok navrhovateľky od 22. 1. 1970 na sumu 228 Kčs mesačne. Krajský súd v Košiciach nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala priznania vdovského dôchodku už od 1. 9. 1964, a poukazoval na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. o premlčaní jednotlivých splátok dávky. odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa navrhovateľka uvádzala, že sa z cudziny vrátila v septembri 1964 a že neved
Meritum Vstup do JRD
R 72/1972
Právna veta: Za družstevníčku v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 bod 2 písm. b/ zákona č. 103/1964 Zb.) treba považovať ženu trvalé pracujúcu v Jednotnom roľníckom družstve. Ako vstup do JRD treba hodnotiť začiatok trvalej práce pre družstvo za podmienok uvedených v ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľky o starobný dôchodok s odôvodnením, že navrhovateľka nespĺňa podmienku potrebnej doby pracovnej činnosti. Krajský súd v Bratislave nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky, ktorým sa domáhala započítania doby od 1. 10. 1948 do 8. 10. 1960, kedy pracovala na poľnohospodárstve manžela, s odôvodnením, že k 1. 1. 1969 nebola členkou JRD. Navrhovateľka v odvolaní proti uzneseniu súdu prvého stupňa namietala, že na JRD pracovala tr
R 62/1972
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený po vyhlásení rozhodnutia a po poučení o možnosti podať opravný prostriedok nevyjadril, neznamená, že opravný prostriedok, ktorý podal za neho jeho obhajca, je podaný proti vôli obvineného. Nemožno preto takýto opravný prostriedok zamietnuť z dôvodu, že bol podaný neoprávnenou osobou.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Generálna prokuratúra SSR upozornila Najvyšší súd SSR na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 20. decembra 1971 sp. zn. 5 To 693/71, ktorým krajský súd zamietol sťažnosť obhajcu obvineného ako podanú neoprávnenou osobou preto, že obvinený, ktorý bol prítomný na hlavnom pojednávaní, sa po vyhlásení uznesenia okresného súdu o ponechaní vo väzbe nevyjadril, či podá alebo nepodá opravný prostriedok. Požiadala Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska. Podľa § 41 ods. 2 Tr. por.
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
R 35/1972
Právna veta: Prevzatím dieťaťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov {§ 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb.)) nie je mienené osvojenie dieťaťa. Na splnenie podmienky podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb. nie je predpokladom súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy iného občana (§ 45 ods. 1 Zák. o rod.); postačuje aj faktický výkon starostlivosti o dieťa, a to za predpokladu, že táto starostlivosť nahradzuje starostlivosť rodičov. Neplnenie vyživovacej povinnosti rodičmi nestačí na priznanie nároku na sirotský dôchodok, ak sú rodičia schopní zabezpečiť výživu dieťaťa. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave zamietla žiadosť navrhovateľa o sirotský dôchodok s odôvodnením, že nie sú splnené podmienky ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb., lebo navrhovateľ nepreukázal, že by bol v čase smrti R. Š. na neho prevažne odkázaný výživou, ktorú nemohli zo závažných príčin zabezpečiť navrhovateľovi rodičia. Krajský súd v Bratislave vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľa, rozhodnutie Správy dôchodkov zrušil a v odôvodnení svojho uznesenia uviedol, že navrhovateľ bo
R 19/1972
Právna veta: Predmetom vyporiadania medzi dedičmi nemôžu byť nároky, ktoré dedičom v budúcnosti môžu vzniknúť po osobe, ktorá ešte žije. Takéto nároky nemôžu si dedičia vopred medzi sebou vyporiadavať ani dohodou. Zročnosť výplaty ustupujúcich dedičov je možné v dohode o vyporiadaní medzi dedičmi viazať na určitú udalosť, sumu výplaty však v každom prípade treba určiť spôsobom vylučujúcim pochybnosti o jej výške.

Úryvok z textu:
Poručiteľka zomrela bez zanechania závetu, jej manžel dedičstvo odmietol, takže ako dedičia prichádzali do úvahy štyri deti poručiteľky. Na pojednávaní konanom 28. 5. 1970 vykonalo štátne notárstvo súpis poručiteľkinho majetku a dedičia uzavreli dohodu, podľa ktorej poručiteľkin podiel na domovej nehnuteľnosti preberajú obidve dcéry poručiteľky a poľnohospodársku pôdu poručiteľky preberá jedna z týchto dcér, a to bez povinnosti vyplatiť ostatných dedičov. V tejto uzavretej dohode sa uvádzalo
Meritum Právny omyl
R 25/1972
Právna veta: Právny omy! obžalovaného týkajúci sa času, kedy uplynie lehota na podanie odvolania, ktorý si obžalovaný sám zavinil tým, že sa neporadil so svojím obhajcom, nezakladá dôležitý dôvod pre povolenie navrátenia lehoty podľa § 61 odst. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol žiadosť obžalovaného J. P., aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 19, októbra 1970 sp. zn. 4 T 22/70. Z odôvodnenia: Obžalovaný J. P. odôvodnil svoju žiadosť, aby mu bolo povolené navrátenie lehoty na podanie odvolania tým, že lehota mu ušla v dôsledku jeho domnienky spočívajúcej v tom, že dni pracovného pokoja sa do lehoty nepočítajú a teda o ne sa lehota predlžuje. V tomto omyle bol utvrdený právnym
R 64/1971
Právna veta: Ako nesprávne hlásenie v zmysle ustanovenia § 89 ods. 2 zákona č. 101/1984 Zb. treba posudzovať aj tú okolnosť, že organizácia potvrdila v žiadosti žiadateľa o dôchodok údaje, na základe ktorých došlo k poskytnutiu dávky, ktorá by inak žiadateľovi nepatrila.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave predpísala navrhovateľovi k náhrade 3654 Kčs ako preplatok na starobnom dôchodku navrhovateľovho pracovníka Š. F. za čas od 1. 3. 1969 do 15. 6.1969 s tým, že navrhovateľ v žiadosti o starobný dôchodok potvrdil tomuto pracovníkovi výstup zo zamestnania ku dňu 28. 2. 1969, pričom ho aj po tomto dni zamestnával a zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok, ktorý aj poberal. Navrhovateľ vo svojom opravnom prostriedku namietal, že preplatok na starobnom dôchodku pr
MENU